Home About Browse Search
Svenska


Lopez Ruiz, Manuel, 2021. Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar : Vretensborgsvägen – ett exempel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
22MB

Abstract

Det blir allt varmare i våra städer och mycket tyder på att den utvecklingen kommer att
fortsätta. Under de senaste åren kan man se att värmeböljor både ökat i antal och att dess
varaktighet förlängts. Denna effekt förstärks ytterligare genom den så kallade urbana
värmeön, där staden genom sin struktur och höga andel hårdgjorda material bidrar till
att hålla kvar värmen långt in på natten. De höga temperaturerna leder också till ökade
påfrestningar på stadens invånare. Hos vissa grupper i samhället kan de extremt förhöjda
temperaturerna ha en dödlig utgång.
Ett sätt att möta effekterna av urbana värmeöar är genom grön infrastruktur, där kan
träden genom sin beskuggning kan ha en positivt lindrande effekt på mikroklimatet. Men
en förutsättning för att träden ska kunna fungera krävs det att de kan hantera de oftast
mycket utsatta förhållandena på platsen. Genom stadens snabba utveckling har ett allt mer
komplext klimat uppkommit, vilket ställer höga krav på det växtmaterial som används.
Arbetet syftar till att visa på hur man bättre kan identifiera olika trädarter för stadsmiljö
utifrån deras inbyggda egenskaper. Genom att öka förståelsen för arternas ursprung samt
vilka ekologiska strategier dessa är utrustade med kan man bättre skapa långsiktiga och
hållbara planteringar. Dessa kan på sikt bidra till att mildra effekterna av värmeöar på en
plats.
Eftersom arbetet har till avsikt att lyfta fram samt argumentera för hur man genom en
situationsanpassad och väl avvägt växtmaterial kan styra mikroklimatet på en plats
kontaktades trafikkontoret på Stockholm stad i syfte att möjligen bli tilldelad en plats där ett
sådant behov kan tänkas finnas.
Eftersom arbetets syfte är att ta reda på hur man kan styra klimatet på en plats gjordes
en litteraturstudie i detta ämne. I samband med detta gjordes även en analys över platsen
där faktorer som ljus- samt skuggförhållanden studerades. Utifrån arternas lämplighet samt
förekomst i böcker och plantskolekataloger upprättades en tabell i syfte att tydligare visa på
deras lämplighet utifrån deras inbyggda egenskaper som t.ex. torktålighet, kronuppbyggnad,
genomsläpplighet i krona o.s.v. Denna tabell låg sedan till grund för växtvalet på platsen.

,

Cities are becoming warmer and there is much to indicate that this development will
continue. In recent years, the number and frequency of extreme heat waves have increased
in number and their duration is prolonged. This effect is further enhanced by the urban heat
island, where the city, through its structure and high proportion of impervious materials,
help to maintain the heat well into the night. The high temperatures in the urban landscape
also lead to increased stress on the inhabitants of the city. In some groups in society, the
extremely elevated temperatures can have a fatal outcome.
One way to deal with the effects of urban heat islands is through green infrastructure, where
the trees through their shading can have a positive and soothing effect on the microclimate.
But in order for the trees to function properly, they must be able to tolerate the often very
harsh conditions on the site. Through the city’s rapid development, an increasingly complex
climate has arisen, which places high demands on the plant material.
This paper aims to show how to better identify different tree species for urban paved sites
based on their built-in properties. Through a better understanding of their origin and what
ecological strategies they are equipped with, one can create better and more sustainable
plantings which, in the long run, can help to mitigate the effects of thermal heat islands in
our cities.
The intent of this paper is to highlight and argue on how to control the microclimate in one
place through situation-based and well-balanced plant material. The traffic administrations
office in the city of Stockholm was contacted in order to possibly be assigned a site where
such a need may exist.
Since the purpose of this work is to determine of how to control the climate in one place, a
literature study was conducted on this topic. In connection with this, a study was also made
of the site where factors such as light and shadow conditions were studied. Based on the
suitability of the species and their presence in books and nursery catalogs, a table was drawn
up in order to show more clearly their suitability based on their built-in properties such as
drought resistance, crown build-up, permeability in the crown, etc. This table then formed
the basis for the plant selection at the site.

Main title:Växtgestaltning som ett sätt att lindra effekterna av urbana värmeöar
Subtitle:Vretensborgsvägen – ett exempel
Authors:Lopez Ruiz, Manuel
Supervisor:Sjöman, Henrik
Examiner:Deak Sjöman, Johanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:stadsklimat, urbana värmeöar, träd i stadsmiljö, träd, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17426
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17426
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2021 09:06
Metadata Last Modified:16 Dec 2021 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics