Home About Browse Search
Svenska


Stenmo, Catharina Esther Regina, 2021. Att leva tills vi dör : ett salutogent perspektiv på utemiljöns användning och betydelse inom palliativ vård. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Department of People and Society


Full text not available

Abstract

Cicely Saunders grundade inte bara ett hospice utan startade också en världsvid rörelse inom vården för döende och deras anhöriga. Ramverket bestod av en större förståelse för vad det innebär att vara i livets slutskede och hur lidandet kan lindras. Denna förståelse fick hon genom att metodiskt samtala med patienterna, lyssna på berättelserna om deras livssituation, om sjukdom, smärta och smärtlindring. Hennes begrepp Total pain, där hon innefattade allt lidande såväl den fysiska som den psykiska, existentiella och sociala lever kvar än, och utan hennes banbrytande forskning hade vi inte haft den palliativa vård vi har idag.
Hälsa är så mycket mer än bara närvaron eller frånvaron av sjukdom. Den handlar lika mycket om vad vi uppfattar som välbefinnande och hälsa. Världshälsoorganisationens (WHO) definition som mer än bara frånvaron av sjukdom eller funktionsnedsättning har utmanats av ett flertal andra, där exempelvis hälsokorset står för en spännvidd mellan den subjektiva och den objektiva hälsan. Hälsa och smärta i kontexten palliativ vård är inte okomplicerad. En mängd faktorer påverkar måendet för människor i livets slutskede vilket gör utmaningen stor för vårdpersonal och närstående. Att vårda svårt sjuka är både djupt meningsfullt och innebär en stor påfrestning och stress.
Forskning inom denna vårdgren är etiskt utmanande och här behöver vi kanske tänka om för att driva förändring och utveckling. Miljöpsykologins teorier om stödjande gröna miljöer och naturlig fascination som vilar hjärnan från stress, går väldigt väl hand i hand med Cicelys tankar om holistisk vård, där hela människans lidande tas i beaktande. Antonovskys salutogenes där friskfaktorer såväl som sjukdomsfaktorer vägs in har i modellen KASAM hittat en plats där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet leder till ett högre välbefinnande.
Resultatet av min studie knyter samman evidensbaserad design med evidensbaserad vård där trygghet och bekvämlighet tillsammans med tillgänglighet samverkar för en ökad användning av utemiljön och därigenom alla de positiva effekter som det kan bära med sig för patienter, anhöriga och personal.

,

Cicely Saunders did not just fund a hospice but also a worldwide movement within the palliative care for the dying and their next of kin. The framework consists of a greater understanding about the meaning of being in the end-of-life stage and how suffering is relieved. This understanding she got from methodological conversing with patience, listening to their stories about their situation in life, sickness, pain and pain relief. Her concept of Total pain spoke of all life strains as the physical and mental, existential, and social pain. It still exists, and without her groundbreaking research we would not have the palliative care we do today.
It is more to health than just presence or absence of illness. Health and wellbeing depend on our view. The World Health Organization (WHO) definition of health as more than just the lack of illness or disability has been challenged by several others, among them, the cross of health that states the correlation between subjective and objective health.
Health and pain, it is not uncomplicated in the context of palliative care. Several factors have impact on the wellbeing of people in palliative care which brings strain on the care people if they are professionals or next of kin. To care for a loved one are both deeply meaningful but also connected with strains and stress.
The research in this field is ethical challenged and maybe we need to rethink our position to be able to pursue developments.
The environmental psychology theories about supporting nature settings, and fascination by nature that is restorative and stressless for the brain, is exactly in Cicely’s thoughts about holistic care for the whole body and mind. Antonovsky salutogenic mindset where health factors, as well as pathogenic factors, connect to SOC sense of coherence is where wellbeing comes through comprehensibility, manageability and meaningfulness.
The result of my study connects evidence-based design with evidence-based care, where safety and comfort cooperatively with availability works together for an increased use of the outdoor environments. Through that, all the positive effects that nature could bring to the patients, next of kin and staff, will come.

Main title:Att leva tills vi dör
Subtitle:ett salutogent perspektiv på utemiljöns användning och betydelse inom palliativ vård
Authors:Stenmo, Catharina Esther Regina
Supervisor:Palsdottir, Anna Maria
Examiner:Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Department of People and Society
Keywords:hospice, vårdmiljöer, välbefinnande, utemiljö, evidensbaserad hälsodesign, naturbaserade interventioner, naturunderstödda interventioner, natur, naturens effekt, smärta, total smärta, Cicely Saunders
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17407
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17407
Subjects:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Dec 2021 07:34
Metadata Last Modified:04 Dec 2021 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits