Home About Browse Search
Svenska


Alfredsson, Karin, 2021. Framtidens klimatneutrala bostäder : en studie av bostadsbyggande aktörers syn på framtidens bostäder. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

För att en hållbar framtid skall kunna uppnås är det mycket i samhället som behöver förändras, inte minst bostäder. Bostadsbranschen står idag för ungefär 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och har således en påtaglig klimatpåverkan. Denna är alltså problematiskt stor och därför har branschen satt upp ett mål om att vara klimatneutral till senast år 2045. Idag finns det också en omfattande bostadsbrist som innebär att många tusen nya bostäder kommer behöva byggas de kommande åren. För att branschen skall ha chans att nå sitt mål om klimatneutralitet är det viktigt att bostäders klimatpåverkan drastiskt minskar även om beståndet ökar.

Denna studie tar avstamp i bostadsbranschens klimatpåverkan och ämnar undersöka potentialen för framtidens bostäder att bli klimatneutrala och skapa en förståelse för bostadsutvecklingens möjligheter och begränsningar vad gäller dess klimatpåverkan. Därför undersöks hur bostadsbyggande aktörer diskuterar vägen fram till framtidens klimatneutrala bostäder och hur deras resonemang belyses av forskning på ämnet. Studien bygger på intervjuer med representanter från fem olika bostadsbyggande aktörer tillsammans med en backcasting och en litteraturstudie. Studien tar utgångspunkt i teoretiska perspektiv om munkmodellen, rekyleffekten, grönt byggande, ekologisk modernisering, low-impact living, normer och stigberoende.

Studien visar att bostäders klimatpåverkan diskuteras av de byggande aktörerna i första hand som ett tekniskt problem, således består deras strategier också framför allt av teknisk utveckling och grönt byggande. Forskning menar att branschens tillvägagångssätt ryms inom den ekologisk moderniseringen. Den ekologiska moderniseringen menar forskningen dock kan ha svårt att uppnå klimatneutralitet bland annat på grund av rekyleffekten. För att bli klimatneutral skulle branschen därför behöva jobba mer med sociala och kulturella aspekter som påverkar de normer och ideal som påverkar bostäder anser forskningen. Detta är något branschen menar att de inte har möjlighet att göra på grund av sin roll som kommersiellt bolag då de behöver förhålla sig till kundernas efterfrågan snarare än att påverka dem.

,

In order for a sustainable future to be achieved, much in society needs to change, not at least housing. The housing industry today accounts for approximately 20 percent of Sweden's total greenhouse gas emissions and therefore has a significant climate impact. The emissions are problematically large and therefore the industry has set a goal of being climate neutral by 2045. Today there is also an extensive housing shortage which means that many thousands of new homes will need to be built in the upcoming years. In order for the industry to change and achieve its goal of climate neutrality, it is important that the climate impact of homes is drastically reduced even if the housing stock increases.

This study is based on the housing industry's climate impact and therefore intends to investigate the potential for future housing to become climate neutral and create an understanding of housing development's opportunities and limitations in terms of its climate impact. Therefore, it is examined how housing construction actors discuss the path to future climate-neutral housing and how their reasoning is illustrated by research on the subject. The study is based on interviews with representatives from five different housing construction companiestogether with a backcasting and a literature study based on theoretical perspectives on the donut economy, the rebound effect, green building, ecological modernization, low�impact living, norms and path dependence.

The study shows that the climate impact of housing is discussed by the construction companies primarily as a technical problem, thus their strategies consist primarily of technical development and green construction. Research believes that the industry's approach falls within the scope of ecological modernization. The research shows that ecological modernization may have difficulties achieving climate neutrality, partly due to the rebound effect. According to the research, to become climate neutral, the industry would need to work more with social and cultural aspects that affect norms and ideals linked to housing. This is something the industry believes they do not have the opportunity to do because of their mission as a commercial company, as they need to meet the customers demand rather than influence them.

Main title:Framtidens klimatneutrala bostäder
Subtitle:en studie av bostadsbyggande aktörers syn på framtidens bostäder
Authors:Alfredsson, Karin
Supervisor:Mellqvist, Helena and Alfengård, Matilda
Examiner:Dahl, Caroline and Silow, Love
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM004 Sustainable Urban Management - Master Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:bostadsutveckling, klimatneutralitet, bostadsbranschen, klimatpåverkan, gröna bostäder, low-impact living, normer, stigberoende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17348
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17348
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2021 07:14
Metadata Last Modified:04 Nov 2021 02:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics