Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Adam, 2021. Water quality and organic matter linkages in waters draining arable fields. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This study investigated leaching of natural organic matter (NOM) in twelve Swedish arable fields with regards to the quality of dissolved organic matter (DOM) and particulate organic matter (POM), using Absorbance (UV-Vis) and fluorescence spectrometry (EEM). DOM is defined as organic matter (OM) <0.45 μm and POM is defined as OM >0.45 μm. Field sampling was done every two weeks or when flow was available from 2016 until early 2018. Samples were analysed unfiltered and filtered with a 0.45 μm membrane, filtered samples represent DOM properties, whereas by comparing unfiltered and filtered sample results, information about properties of POM was inferred. Nutrients and abiotic parameters were available during the study period, of which nitrogen (N), phosphorus (P), suspended solids (SS), total organic carbon (TOC), dissolved organic carbon (DOC), pH, alkalinity (Alk) and conductivity (Cond) were analysed.
Soil texture and climate were found to be the driving factors behind leaching of NOM. To begin with, clay soils had significantly different leaching patterns than loam soils as they had a higher tendency to leach more autochthonous microbial organic matter while loam soils had a higher input of allochthonous humic matter. Some clay soils were determined to have high losses of adsorbed microbial matter to the surfaces of mineral particles as POM. Some loam soils had highly humifide POM in comparison to the DOM, which could be linked to aggregate formation of humic matter with Ca+2 ions. Regarding climate, loam soils in wetter climate had significantly (p<0.05) higher input of humifide terrestrial NOM, while dry climate loam and clay soils had higher input from more microbial sources. Dry periods caused accumulation of labile OM which was rereleased when soils were rewetted.
Seasonal changes in POM and DOM indicated by EEM and UV-Vis absorbance was hard to determine due to high variance in the indices, however the overall seasonal pattern indicated a higher input of autochthonous microbial matter during winter and spring that gradually decreased during summer and autumn until November. An increase in leaching of more labile microbial OM when soils were rewetted during November was observed. The water quality of two clay soils (1D and 11M) were determined to have the lowest water quality among the observation fields. The observation fields had high losses of TOC and high input of labile POM, which was caused by the texture and physical slope of the soil, making the soils vulnerable to leaching and high erosion indicated by the high SS.

,

Denna här studien undersökte urlakning av naturlig organisk materia (NOM) i tolv svenska åkerfält med avseende på kvaliteten på lös organisk materia (DOM) och partikulärt organiskt material (POM) genom analys av absorbans (UV-Vis) och fluorescerande spektronomi (EEM). DOM definieras som organiskt material (OM) <0,45 μm och POM definieras som OM >0,45 μm. Fältprovtagning gjordes varannan vecka eller när flöde var tillgängligt från 2016 till början av 2018. Prover analyserades ofiltrerade och filtrerade genom ett 0,45 μm-membran; filtrerade prover representerar DOM-egenskaper, medan en jämförelse av ofiltrerade och filtrerade provresultat fastslog egenskaperna för POM. Näringsämnen och abiotiska parametrar var tillgängliga under studieperioden, varav kväve (N), fosfor (P), suspenderade fasta ämnen (SS), totalt organiskt kol (TOC), löst organiskt kol (DOC), pH, alkalinitet (Alk) och konduktivitet (Cond) analyserades.
Markstruktur och klimat visade sig vara drivkrafterna bakom utlakning av NOM. Till att börja med hade lerjord markant olika lakningsmönster än siltjord eftersom de hade en högre tendens att läcka mer autoktont mikrobiellt organiskt material medan siltjord hade ett högre läckage av allokton humifierad materia. Några lerjordar hade höga förluster av mikrobiell materia som adsorberats till mineralpartiklars ytor i form av POM. Vissa siltjordar hade mycket humifierad POM i jämförelse med DOM, vilket kunde kopplas till aggregering av humiskt material med Ca+ 2-joner. Vad gäller klimatfaktorer hade siltjord i våtare klimat signifikant (p <0,05) högre tillförsel av humiskt material, medan silt- och lerjordar i torrt klimat hade högre tillförsel av mikrobiella källor. Torra perioder orsakade ansamling av labilt OM som lakades ut igen när marken återfuktades.
Säsongsförändringar i POM och DOM indikerade av EEM och UV-Vis-absorbans var svåra att bestämma på grund av höga variationer i index, men det övergripande säsongsmönstret indikerade en högre tillförsel av autokton mikrobiell materia under vinter och vår som gradvis minskade under sommaren och hösten fram till november. En ökning av läckage av mer labil mikrobiell OM när mark återfuktats på nytt i november kunde förmodas. Vattenkvaliteten i två lerjordar (1D och 11M) bestämdes ha den lägsta vattenkvaliteten bland observationsfälten. Observationsfälten hade höga förluster av TOC och hög tillförsel av labil POM, vilket orsakades av markens struktur och den fysiska lutning som gjorde jordarna utsatta för läckage och hög erosion, vilket indikeras av hög SS.

Main title:Water quality and organic matter linkages in waters draining arable fields
Authors:Eriksson, Adam
Supervisor:Bieroza, Magdalena
Examiner:Barron, Jennie
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2021:13
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM029 Soil, Water and Environment - Master's Programme, 120.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Natural organic matter (NOM), particular organic matter (POM), dissolved organic matter (DOM), allochthonous, autochthonous, Florescence index (FIX), Freshness index (BIX), Humification index (HIX), SUVA 254, E2:E3, Spectral Slope, Observation fields, microbial matter, humic matter, unfiltered samples (UF), filtered samples (F45)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17293
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17293
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:English
Deposited On:03 Nov 2021 12:09
Metadata Last Modified:04 Nov 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics