Home About Browse Search
Svenska


Johnsson, Axel, 2021. Äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i skogarna i Hässleholms kommun.. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management


Full text not available

Abstract

Detta examenarbete undersöker äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i landets skogar. Vi blir fler och fler människor i landet (Länsstyrelsen 2020) och särskilt nu under pandemin har det blivit mer och mer folk i skogarna. Detta har lett till ökade nedskräpningar och andra problem.
Syftet med denna rapport är att undersöka vad markägare och folk i allmänhet tycker om allemansrätten och äganderätten och hur dessa påverkar skogsbruket i Hässleholms kommun. I denna rapport har det gjorts en studie. Två stycken enkäter har tagits fram, en för skogsägare och en för icke skogsägare. Dessa enkäter har mejlats ut till alla förtroendevalda i Hässleholms kommun sommaren 2021. Där kunde de sedan välja enkät om de var markägare eller ej. Efter att svarstiden var slut samlades alla svar ihop och bearbetades sedan i Excel till olika diagram. Svarsfrekvensen blev låg, 31 procent, vilket gör att resultatet blir svagt jämfört med om utfallet blivit högre. Anledningen till att förtroendevalda i Hässleholms kommun valdes som urval, var att de förtroendevalda representerar en miniatyrbild av kommunens invånare. Att mejla ut till de förtroendevalda utifrån en lista, gör att det blir en bättre kontroll på vilka som svarar på enkäten. Anledningen till att det blev Hässleholms kommun beror på att det är en stor kommun med mycket skogsmark.
Överlag visar denna studie att allemansrätten fungerar bra för det mesta, men har vissa problem som drabbar markägaren såsom nedskräpning, fordon som blockerar vägar och lösa hundar. På frågan om vad markägare och icke markägare tyckte om allemansrätten om den skulle stärkas, försvagas eller vara oförändrad så var det över 70 procent av de som inte var markägare som tyckte att den skulle vara oförändrad jämfört med markägarna där var det drygt 50 procent som ville se en oförändrad allemansrätt resterande av markägarna ville att allemansrätten skulle försvagas medan bland icke markägare ville 20 procent att allemansrätten skulle försvagas. Det var inga markägare som ville se en stärkt allemansrätt utan det var enbart sju procent icke markägare som ville se den stärkt.
Frågan ”Vad tycker du om äganderätten/brukanderätten? Ska den stärkas eller försvagas eller vara oförändrad?” som ställdes till markägare och icke markägare så ville drygt 50 procent av gruppen icke markägare se den oförändrad medan bland markägarna ville drygt 30 procent se den oförändrad. Nästan 70 procent av markägarna ville se äganderätten/brukanderätten stärkt medan bland gruppen icke markägare så var det 35 procent som ville se äganderätten/brukanderätten stärkt. Det var nästan 10 procent från gruppen icke markägare som ville se äganderätten/brukanderätten försvagad medan det inte var någon från gruppen markägare som ville se den försvagad.
Slutsatser av denna studie är att det finns problem med allemansrätten i Hässleholms kommun som påverkar skogsbruket, såsom t.ex. nedskräpning och blockerande bilar. För att få bukt med dessa problem skulle exempelvis mer utbildning behövas för att allmänheten ska veta vad som gäller angående allemansrätten. En annan slutsats är att en majoritet av markägarna och icke markägare vill se allemansrätten och äganderätten oförändrad i Hässleholms kommun. Ytterligare en slutsats är att majoriteten av markägarna inte trodde att de skulle tjäna mer pengar om allemansrätten varit svagare. Den tydligaste slutsatsen av de alla, är att de flesta av markägarna och icke markägare inte tyckte att företag skulle få använda sig av allemansrätten kommersiellt. En rekommendation angående detta är att göra en större utredning. Framkommer det då liknande resultat, skulle man kunna se över lagen inom detta område.

,

This thesis examines the impact of property rights and the right of public access on forestry and the public's stay in the country's forests. We are becoming more and more people in the country (Länsstyrelsen 2020) and especially now during the pandemic, there have been more and more people in the forests. This has led to increased littering and other problems.
The purpose of this report is to investigate what landowners and people in general think about the right of public access and ownership and how they affect forestry in Hässleholm municipality. In this report, a study has been done. Two surveys have been produced, one for forest owners and one for non-forest owners. These surveys were emailed to all elected representatives in the municipality of Hässleholm in the summer of 2021. There, they could then choose a survey whether they were landowners or not. After the response time was over, all responses were collected and then processed in Excel into different diagrams. The response rate was low, 31 percent, which means that the result is weak. The reason why elected representatives in the municipality of Hässleholm were chosen as a sample, was that the elected representatives represent a thumbnail of the municipality's inhabitants. That I can make it to elected representatives based on a list, there can be better and better control over who responds to the survey. The reason why it became Hässleholm's municipality is because it is a large municipality with a lot of forest land.
Overall, this study shows that the right of public access works well for the most part, men have certain peat problems that affect the landowner such as littering, vehicles that block roads and stray dogs. When asked what landowners and non-landowners thought about the right of public access if it were to be strengthened, weakened or unchanged, more than 70 per cent of those who were not landowners thought it would be unchanged compared with landowners where just over 50 per cent wanted see an unchanged right of public access the remaining OF the landowners wanted the right of public access to be weakened While the bland Non-landowner wanted 20 Percent that the right of public access should be weakened. No landowners wanted to see a strong right of public access, but only seven percent of non-landowners wanted to see it strongly.
The question “What do you think about the right of ownership / right of use? Should it be strengthened or weakened or remain unchanged? SOM-set To landowners and Non-landowners SO just over 50 Percent of the group Non-landowners wanted to see the hole unchanged While bland landowners just over 30 Percent wanted to keep the hole unchanged. ALMOST 70 Percent of the landowners wanted the ownership / usufruct Strong While the bland group Non-landowners SO Were it 35 Percent as wanted the ownership / usufruct Strong. Almost 10 per cent of the group of non-landowners wanted to see the right of ownership / usufruct weakened, while no one from the group of landowners wanted to see it weakened.
Conclusions of this study are that there are problems with the right of public access in Hässleholm municipality that affect forestry, e.g. littering and blocking cars. In order to overcome these problems, for example, more education would be needed for the public to know what applies regarding the right of public access. Another conclusion is that a majority of landowners and non-landowners want to see the right of public access and ownership unchanged in the municipality of Hässleholm. Another conclusion is that the majority of landowners did not think they would make more money if the right of public access had been weaker. The clearest conclusion of all, is that most of the landowners and non-landowners did not think that companies should be allowed to use the right of public access commercially. A recommendation regarding this is to make a larger investigation. If similar results emerge, one could review the law in this area.

Main title:Äganderättens och allemansrättens påverkan på skogsbruket och allmänhetens vistelse i skogarna i Hässleholms kommun.
Authors:Johnsson, Axel
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:15
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:skogsägare, friluftsliv, skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17280
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17280
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Sep 2021 06:32
Metadata Last Modified:01 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics