Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Gunnar and Abrahamsson, Jonathan, 2021. Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Röda Jorden är ett kulturhistoriskt besöksområde i Skinnskattebergs kommun. På platsen finns förhistoriska järnframställningslämningar som daterats till 700 år före vår tideräkning. Idag finns en
aktivitetsplats som drivs av Riddarhyttans Hembygds- och intresseförening, ”RHI”. Platsen ingår i Geopark Riddarhyttan, som drivs av föreningen Geocentrums Vänner. Geocentrums Vänner har en vilja att diversifiera informationen om området. Denna kandidatuppsats syftar till att skapa information om områdets nutida och historiska vegetation.
För att uppnå detta syfte genomfördes en subjektiv fältinventering av dagens flora. Ett område på Röda Jorden avgränsades med avseende på bl.a. de historiska järnframställningsplatsernas position. Det avgränsade området indelades sedan efter olika markfuktighetsklasser. I respektive avdelning placerades därefter cirkelprovytor ut med en radie om 5,64 meter. Ytorna placerades efter subjektiv bedömning på platser som bedömdes spegla respektive avdelnings flora. Resultatet har sedan sammanställts och redovisas i denna rapport.
För att undersöka platsens historiska flora användes litteraturstudier och tolkningar av pollenanalyser. Pollenanalyserna kommer från fyra olika provtagningslokaler i närområdet. Information om den historiska floran har sedan samlats in från dessa och sammanställts för att beskriva vegetationsutvecklingen över tid på Röda Jorden.
Dagens flora representeras av 52 identifierade arter. Trädskiktet består av barrblandskog i form av gran och tall med ett inslag av björk. Det förekommer även undertryckta lövträdsarter, såsom rönn och sälg. Fältskiktet domineras av blåbär med inslag av flertalet örter, till dessa hör bland andra björkpyrola, kärrviol och kråkklöver. Orkidén fläcknycklar är frekvent förekommande. Röda Jordens bottenskikt består till största del av vitmossa, på de torrare lokalerna dominerar hus- och väggmossa.
För att komplettera fältinventeringen kontaktades Riksskogstaxeringen vilka delade med sig av data från en närliggande permanent trakt. Identifierade arter, familjer och släkten skilde sig åt i framför allt fältskiktet, vilket bedöms bero på differerande vegetativa habitat.
Holocen, den nu pågående geologiska epoken, börjar med inlandsisens avsmältning. Efter avsmältningen låg Röda Jorden under havsytan och tillgängliggjordes inte som habitat för kärlväxter, mossor och lavar förrän 11 000 till 10 000 BP. Under epoken skiftar årsmedeltemperaturen och leder till olika klimatförutsättningar och därmed olika växtsamhällen. Dessa perioder med olika årsmedeltemperaturer delas in i olika tider; preboreal- och boreal tid, atlantisk tid, subboreal tid och subatlantisk tid. Pollenanalyserna visar hög förekomst av tall- och björkpollen under hela holocen. I fältskiktet är gräs och ljung ständigt förekommande i samtliga tider. Under holocens varmare perioder, atlantisk och subboreal tid, är förekomsten av pollen från lövträd, exv. alm, ek och lind, högst. Under den subatlantiska tiden som präglas av ett kallare klimat gör granen sitt intåg i området, och andelen pollen från lövträden minskar.
För att skapa en mer exakt beskrivning av florans utveckling vid Röda Jorden, rekommenderas borrprov med tillhörande pollenanalys, på ett mer närliggande lämpligt vattendrag eller våtmark. En närmare undersökning av platsens markanvändning och människan påverkan på floran kan också vara av intresse.

,

Röda Jorden is an area of cultural and historic importance. The area is managed by an association called “Riddarhyttans hembygds- och intresseförening”, RHI, which also runs a site for activities there. Röda Jorden is also a part of Geopark Riddarhyttan, which is run by Geocentrums vänner. Geocentrums vänner wants to diversify the information about the area. This study aims to create information about the present and historic flora of the area.
A subjective inventory of the present flora was performed. A demarcation, with respect to the historic iron production areas, among other factors, was established. The demarcated area was then split up into different sectors according to the moisture level in the soil. Several circle samples with a radius of 5,64 meters was then placed in areas that represent the flora of each section. The results have then been compiled in this report.
To examine the historic flora, a study of literature and pollen analysis was used. The pollen analysis comes from four different areas close to Röda Jorden. Information about the historic flora has then been extracted and compiled to show the vegetational development.
The present flora is represented by 52 different kinds of species. The forest of the area consists of pine and fir with a small number of deciduous trees, predominantly birch. There are also species like rowan and sallow, though they aren’t part of the dominant layer of trees. The ground vegetation is dominated by blueberries and other types of herbs, like one-sided winter green, marsh violet and purple marshlocks. The bottom layer is dominated by peat moss. Glittering woodmoss and red-stemmed feathermoss dominates the drier locales.
As a complement to the field study Riksskogstaxeringen was contacted and asked to provide data from one of their permanent inventory areas. Some differences were revealed, especially in the field layer, the main reason for the difference is assessed to originate from different vegetation habitats.
The Holocene, the current geological epoch, starting with the withdrawal of the land covering ice sheet, is divided into different epochs of time according to variating climatic conditions. Röda Jorden wasn’t made available for vascular plants, mosses, and lichens until 11 000 to 10 000 BP. Pollen analysis show a high amount of pollen from pine and birch trees throughout the whole of holocene. The pollen analysis shows a consistent presence of heather and grass from the ground level vegetation. During the holocenes warmer periods, the atlantic period and the subboreal period there’s an increased amount of pollen from deciduous trees, for example elm, oak, and linden. During the subatlantic period the temperature drops, and the Norway spruce establishes a strong population in the region. As the spruce population increases the population of the deciduous trees declines.
For a more accurate description of the historical vegetation at Röda Jorden a pollen analysis closer to the area is recommended. An investigation of the land use in area to determine the human impact on the flora throughout history is also of interest.

Main title:Järnets flora – en undersökning av vegetationsutvecklingen vid Röda Jorden
Authors:Abrahamsson, Gunnar and Abrahamsson, Jonathan
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:16
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:flora, holocen, pollenanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17279
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17279
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2021 07:50
Metadata Last Modified:30 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics