Home About Browse Search
Svenska


Elmström Friberg, Cornelia and Jakobsson Jansson, Emma, 2021. Nudging av hållbara investeringar : en kvalitativ fallstudie där relationen mellan nudging och legitimitet undersöks. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbara investeringar är ett av de lämpligaste sätten för fondbolag att bidra till en hållbar utveckling (Folqué et al., 2021). Eftersom hållbara fonder är en möjlig lösning på sociala- samt ekologiska problem bör de främjas (Talan & Sharma, 2019). Främjandet kan utföras via nudging som syftar till att rikta individer till att ta fördelaktiga beslut (Mont et al., 2014). Då hållbara investeringar är ett fördelaktigt investeringsbeslut som efterfrågas av fondbolags kunder, skulle främjandet av detta beteende kunna leda till att fondbolag upplevs som mer legitima.
Hållbara investeringar är dock ett komplext begrepp och det saknas en vedertagen definition på hållbara fonder (Folqué et al., 2021; Busch et al., 2016). Det faktum att det saknas ett paradigm för hållbara investeringar skulle därmed kunna innebära att främjandet av hållbara investeringar, som inte är helt hållbara, inte leder till ökad legitimitet.
Det finns oklarheter kring huruvida främjandet av hållbara investeringar, via nudging, påverkar fondbolags legitimitet. Studien syftar därför till att undersöka relationen mellan fondbolags nudging av hållbara investeringar och deras självupplevda legitimitet. För att uppfylla syftet med denna kvalitativa fallstudie utförde författarna semistrukturerade intervjuer med fyra fondbolag, samt en netnografi på respektive fondbolags hemsida.
Studiens resultat visar att fondbolagen använder nudging på deras hemsidor för att främja deras hållbara investeringar. Främjandet av de hållbara fonderna stämmer överens med deras kunders värderingar samt normer som finns i samhället. Legitimitetsteorin menar att om ett företags värderingar överensstämmer med samhällets normer och värderingar kommer företaget att upplevas som legitimt (Lehner et al., 2018). Samtliga fondbolag tror att främjandet av deras hållbara fonder påverkar deras legitimitet positivt vilket överensstämmer med legitimitetsteorin. Det finns därmed en tydlig relation mellan fondbolagens främjande av deras hållbara fonder, via nudging, och
deras självupplevda legitimitet.

,

Sustainable investments are one of the most suitable ways for fund companies to contribute to sustainable development. Since sustainable funds are a possible solution to social and ecological problems, they should be fostered (Talan & Sharma, 2019). Fund companies can nudge individuals to make favorable investment decisions (Mont et al., 2014). With sustainable investments being a favorable decision that is requested by fund companies' customers, the fostering of this behavior could lead to fund companies being perceived as more legitimate.
Sustainable investments are a complex concept as well as there is no established definition of sustainable funds (Folqué et al., 2021; Busch et al., 2016). The fact that there is no paradigm for sustainable investments could mean that the fostering of sustainable investments, which are not entirely sustainable, does not lead to increased legitimacy.
There is uncertainty as to whether the fostering of sustainable investments, via nudging, affects the legitimacy of fund companies. The study therefore aims to examine the relationship between fund companies' nudging of sustainable investments and their self-perceived legitimacy. To fulfill the purpose of this qualitative case study, the authors conducted semi-structured interviews with four fund companies, as well as a netnography on each fund company's website.
Results from the study show that fund companies use nudging on their websites to promote their sustainable investments. The promotion of sustainable funds is in line with their customers' values and norms that exist in society. The legitimacy theory believes that if a company's values comply with society's norms and values, the company will be perceived as legitimate (Lehner et al., 2018). All fund companies believe that the promotion of their sustainable funds has a positive effect on their legitimacy, which is in line with the legitimacy theory. Therefore, there is a clear relationship between the fund companies' nudging of their sustainable funds and their self-perceived legitimacy.

Main title:Nudging av hållbara investeringar
Subtitle:en kvalitativ fallstudie där relationen mellan nudging och legitimitet undersöks
Authors:Elmström Friberg, Cornelia and Jakobsson Jansson, Emma
Supervisor:Roos, Annie
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1383
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:hållbara investeringar, nudge teori, legitimitetsteorin, hållbar utveckling, hållbara fonder, nudging, legitimitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17271
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17271
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2021 11:15
Metadata Last Modified:05 Oct 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page