Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linnéa and Karlsson, Isabelle, 2021. Vad påverkar slaktgrisens renlighet i boxen? : kartläggning av grisens gödslingsbeteende i boxen och hur problemet kan minskas. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Slaktgrisstallar är vanligtvis byggda för ca 400 djurplatser. Boxarna brukar vara anpassade för 10 –
12 grisar med en slaktvikt på ca 100 kg levandevikt. Boxen där grisarna ska inhysas har ett minimikrav på storlek baserat på svenska Jordbruksverkets författningssamling. I boxen ska det finnas en plats för urin och exkrementer vilken består oftast utav en betongspalt, det ska även finnas en fast liggdel av exempelvis betong samt en ätplats. Strötillgången ska vara god för att stimulera grisen att utföra sitt naturliga bökningsbeteende.
Grisar har ofta en bestämd plats där de utför sina olika beteenden vila, äta och gödsla. När temperaturen stiger i stallet så söker grisen efter ett sätt att få en kyleffekt för att undvika värmestress. Då grisen har få svettkörtlar söker den sig gärna ut på spalten där det är svalare. Konsekvens av stigande temperatur blir då att grisarna börjar smutsa ner sin fasta liggdel, i takt med
en smutsigare box ökar emissionerna vilket kan leda till ett sämre klimat i stallet och för grisen. Genom att hjälpa grisen att hålla temperaturen nere med nyttjande av spaltbevattning samt kunna hålla en box med god strötillgång gör det att grisen använder boxen rätt. Detta leder till att emissionerna minskar och grisen följer tillväxtkurvan bättre.
Syftet med denna studie är att kartlägga gödslingsbeteendet i en slaktgrisbox och vilka faktorer
som påverkar. Grisen behöver få rätt förutsättningar för att lättare kunna hålla en box ren under den varma tiden på året. För att få en blick kring hur renligheten i slaktgrisbox upplevs i nuläget valdes det att genomföra
intervju med en tjänsteman på länsstyrelsen med yrkestitel som djurskyddsinspektör samt att göra ett besök hos en slaktgrisproducent. Intervjun med djurskyddsinspektören gjordes för att få en överblick av vilka brister de möttes av ute i stallen. Besöket hos producenten gjordes för att studera hur läget gällande smutsiga slaktgrisboxar såg ut i en svensk grisbesättning. Detta gjordes genom att undersöka vart och när efter insättning grisarna börjar smutsa ner i boxen.
Resultatet i studien visade att yngre djur har lättare att hålla rent på den fasta liggytan medan de äldre djuren söker en kyleffekt och då söker sig till spalten. När grisarna ligger ute på spalten kommer inte de andra djuren ut och kan utföra sitt gödslingsbeteende utan får göra det i boxen vilket leder till att djuren smutsar ner boxen. Det som även visade sig i undersökningen var att grisen börjar oftast smutsa ner boxen i anknytning till spalten.
Besöket genomfördes vid ett tillfälle, med en yttertemperatur på 10 grader Celsius dock hade det
varit intressant att genomföra besöket vid ytterligare ett tillfälle när yttertemperaturen stigit något,
då problemet med försämrad boxhygien tenderar att öka i takt med ökad yttertemperatur för att se om det hade gått att detektera någon skillnad på resultatet.
Det hade varit intressant att studera boxar med en större spaltyta eftersom resultaten antydde en reducerad boxhygien vid övergången mellan spaltyta och fast yta. I dagsläget får grisen samsas med de andra på en spaltyta som kan vara för liten, vilket leder till att grisen lättare smutsar ner boxen.

,

Slaughter pig stables are usually built to house 400 animals. The pens usually are adapted for 10 -12 pigs with a live weight of about 100 kg. The pen where the pigs are housed has a minimum space requirement based on the Swedish Board of Agriculture's constitution. The pigs should have environmental enrichment and straw stimulate the pig to perform its natural rooting behavior. Pigs
prefer to have a specific place where they rest, eat and perform excretory behaviors. To accomplishthe need for the pigs should the pen contain different designed areas, a place for urine and excrement, which usually consists of a slatted floor, and a solid area for resting and eating behaviors.
Pigs have few sweat glands and when the temperature rises in the stable, the pig is looking for a way to get a cooling effect to avoid heat stress. They tend to seek this cooling effect out on the slatted floor. The consequence of rising temperature is that the pigs begin to change their excretory behavior from the slatted area to the solid floor. In step with increased fouling of the pen, the ammonia emissions increase which can lead to a bad climate in the stable and for the pigs. By helping the pigs to keep the temperature down with the use of showers on the slatted floor and keep a pen with good straw supply, increases the chance that the pig to use the pen correctly. This leads to a reduction in ammonia emissions and the pig keeps a good growth performance.
The purpose of this study were to map the eliminative/excretory behavior in a slaughter pig pen
and investigate influencing factors on fouling.
In order to get a understanding of how the cleanliness in slaughter pig pens is experienced at the moment, it was chosen to conduct an interview with an official at the County Administrative Board with the professional title of animal welfare inspector. It was also done an interview in combination with a visit to a slaughter pig producer. The interview with the animal welfare inspector was done to get an overview of what shortcomings they encountered out in the stables. The visit to the
producer was made to study what the situation regarding fouling of pens looked like in a Swedish pig herd. This was done by examining where and when after setting the pigs in the stables, the pigs begin to fouling the pen.
The results of the study showed that younger animals have an easier time keeping the lying area clean, while the older animals seek a cooling effect and then seek refuge on the slatted floor. When the pigs are out resting on the slatted floors other animals cannot perform their eliminative behavior so, which leads to fouling behavior on the solid area. The result showed that the fouling in the pen first appeared on the solid area connected to the slatted area.
The visit was carried out at one occasion, with an outside temperature of 10 degrees Celsius.
However, it would have been interesting to carry out the visit on another occasion when the outside temperature has risen slightly, as the problem of deteriorating pen hygiene tends to increase with increasing outside temperature to see if any difference in the result can be detected.
It would have been interesting to study pens with a larger slatted floor because the results indicated
that a reduced pen hygiene at the transition between slatted floor and solid surface. At present, the pig is allowed to coexist with the others on a slatted floor surface that may be is too small, which leads to that the pig soiling the pen more easily.

Main title:Vad påverkar slaktgrisens renlighet i boxen?
Subtitle:kartläggning av grisens gödslingsbeteende i boxen och hur problemet kan minskas
Authors:Andersson, Linnéa and Karlsson, Isabelle
Supervisor:Karlsson, Elin
Examiner:Telezhenko, Evgenij
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:slaughter pigs, indoor pens, drained floors, fully and partly slatted floors, fouling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17223
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17223
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:20 Sep 2021 06:45
Metadata Last Modified:21 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page