Home About Browse Search
Svenska


Persson Ek, My and Sjöstedt, Linda, 2021. Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kvinnor i skogsbranschen är i minoritet (Lidestav och Sjölander 2007), traditionellt sett har det alltid varit så (Lidestav 2011). Detta leder till att kvinnor anses som avvikande ifrån normen (Blomquist och Röding 2010). Problemet uppkommer redan vid utbildningarna, där andelen kvinnor som söker är få (Lidestav 2011).
Även som chefer är kvinnor i minoritet inom skogsbranschen, så även på SCA Skog. Denna studie inriktas därför på att undersöka varför det är så, samt om något hindrar kvinnor att bli chef. Studien undersöker även vilken attityd kvinnor respektive män som är anställda på SCA Skog har till att arbeta mot en chefsposition.
Studien är både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning med dels enkätfrågor till medarbetarna på SCA Skog, dels fem djupintervjuer med utvalda chefer som är kvinnor på SCA Skog.
Resultatet visar att det är generellt få kvinnor i skogsbranschen, vilket leder till få chefer som är kvinnor. De kvinnor som är chefer är ofta på lägre chefsnivå. På denna nivå speglar andelen chefer andelen anställda kvinnor. På toppnivå speglar andelen chefer inte andelen anställda kvinnor, detta till följd av rådande strukturer och norm. Det största hindret för kvinnor att nå en chefsposition är att de är i minoritet samt anses som avvikande. Kvinnor anses behöva prestera bättre än män för att få samma respekt och anseende, på grund av att kvinnor avviker från normen. Män och kvinnor som grupper strävar lika efter en chefsposition. Resultatet visar tydligt att svaren är på individnivå. Därför är det viktigt att lyfta in fler aspekter än kön i ett jämställdhetsarbete.

,

Women in the forest industry are in the minority (Lidestav and Sjolander 2007), traditionally it has always been that way (Lidestav 2011). This leads to women being considered deviating from the norm (Blomquist and Röding 2010). Problems arises already in the education, where the proportion of women is few (Lidestav 2011).
As there are few managers who are women in the forest industry and at SCA Skog AB, the study focuses on examining why this is the case, and whether something prevents women from becoming managers. The study also examines the attitude female and men that are employed at SCA Skog AB have, to work towards a management position.
The Study is a qualitative survey of both questionnaires to employees at SCA Skog AB, and five in-depth interviews with selected executives who are women at SCA Skog AB.
The results indicate that the women generally are few in the forest industry, which leads to few managers who are women. The women who are managers are often at a lower managerial level, at this level the proportion of managers reflects the proportion of employed women. At the top level, the proportion of managers does not reflect the proportion of employed women, this is due to prevailing structures and norms. The biggest obstacle for women to reach a managerial position is that they are in the minority and are considered deviant. Women need to perform better than men to get the same respect and reputation because women deviate from the norm. Men and women as groups strive equally for a managerial position, the results clearly show that the answers are at the individual level. Therefore, it is important to highlight more aspects than gender in gender equality work.

Main title:Få kvinnor som är chefer i en mansdominerad skogsbransch
Authors:Persson Ek, My and Sjöstedt, Linda
Supervisor:Sándor, Carina
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:06
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:norm, jämställhet, minoritet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 14:22
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page