Home About Browse Search
Svenska


Karlsen, Tobias, 2021. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. Om avverkning med lättare uttagstyrkor kan utföras till samma kostnad som hårdare uttagsstyrkor öppnar det för förändring i skogsbruksfilosofi, eftersom lättare uttag exempelvis medför högre volymtillväxt och bättre bevarad skogskänsla än avverkningar med hårda uttagsstyrkor.
Syftet med studien var att studera hur olika uttagsstyrkor påverkar momentfördelningen, prestationen, skadefrekvensen på kvarvarande träd samt avverkningskostnaden vid avverkning med stor skördare vid volymblädning.
Studien omfattade tre olika behandlingar för uttagstyrka (dvs andel av beståndets grundyta som avverkades; Lätt ca 15%, Medel ca 30% och Hård ca 45%). Behandlingarna indelades i parceller omfattande 30x80 meter. I respektive parcell studerades skördarens momentfördelning och prestation. Skördaren som ingick i studien var en 23 ton Ponsse Scorpion med H6 aggregat. Med vetskap om skördarförarens prestation kunde avverkningskostnad uträknas. Vidare studerades skadefrekvens på kvarvarande skog och underväxt.
Vid behandling Lätt var skördarens prestation 52,4 m3fub/h(G0), vilket var 16 % högre än vid behandling Medel och 22 % högre än vid behandling Hård. Inga skador observerades på kvarvarande stammar efter avverkning. Skador på underväxt/föryngring styrdes av antalet underväxtstammar och förekom främst i stickvägarna.
Volymblädning medför låga volymuttag per hektar i jämförelse med trakthyggesbruk. För att reducera avverkningskostnaden när flyttkostnad inkluderas beräknades det att arealen på blädningsbestånd bör överstiga 4 hektar. Vid denna areal (4 hektar) var avverkningskostnaden i studien 42 kr/m3fub för behandlingen Lätt. För behandling Hård vid samma areal var avverkningskostnaden oväntat nog något högre (49 kr/m3fub).
Slutsatser från studien är att skördarens prestation vid volymblädning i flerskiktade bestånd sjunker med ökad uttagstyrka. Detta för att medelstamsvolymen på uttagen volym sjunker i och med ökad uttagstyrka i flerskiktade bestånd. Avverkningskostnaden var i denna studie lägst vid svag uttagsstyrka (behandling Lätt, 15% avverkad grundyta). För att reducera avverkningskostnaden bör bestånd som sköts med volymblädningsbruk överstiga 4 hektar, eftersom flyttkostnaden fördelas per avverkad kubikmeter. Vidare kan antas att volymblädning med stora skördare inte måste medföra hög skadefrekvens på kvarvarande stammar. Enligt denna studie verkar skadefrekvensen på föryngring styras av antalet underväxt, och att den skadade underväxten främst återfinns i stickvägarna.

,

The interest in Continuous Cover Forestry (CCF) is growing in Sweden. To meet this growth in interest, increased knowledge is needed about the productivity and costs of harvesting in CCF. This study concerns harvester productivity in selection harvesting at varied extraction strengths of the stand’s basal area. If felling with lighter extraction strengths can be carried out at the same cost as harder extraction strengths, it opens up for a change in forestry philosophy because lighter extractions lead to, for example, higher volume growth and a better preserved forest ambiance than harvesting with hard extraction strengths.
The objective of this study was to examine the effect of different extraction strengths on the frequency of work elements, the productivity, the damage frequency on remaining trees, and the harvesting cost with a large harvester during selection harvesting.
The study included three different treatments for extraction strength (proportion of the basal area that was felled; Light about 15%; Medium about 30% and Hard about 45%). The treatments were carried out in plots comprising 30x80 meters. In each plot, the harvester's work elements and productivity were studied. The harvester used in the study was a 23 ton Ponsse Scorpion with an H6 head. With knowledge of the harvester's productivity, harvesting costs were calculated. Furthermore, the frequency of damage to the remaining forest and regeneration were studied.
In treatment Light, the harvester's productivity was 52.4 m3 per effective hour, which was 16% higher than in treatment Medium and 22% higher than in treatment Hard. No damage was observed on the remaining trees after felling. Damage to the regeneration was determined by the number of undergrowth stems and occurred mainly in the strip roads.
Selection harvesting results in low volume withdrawals per hectare in comparison with clear-cutting. This fact leads to increased harvesting costs when transport/trailer costs are included. In this study the area to be felled was assumed to be 4 hectares or more in order to reduce that total cost. The harvesting cost in the study was SEK 42 / m3 for treatment Light in stands of 4 hectares. For treatment Hard in stands of 4 ha, the harvesting cost was unexpectedly higher (SEK 49 / m3).
The main conclusion from this study is that the harvester's productivity during selection harvest in uneven aged stands decreases with increased extraction strength. This is because the average stem volume decreases with increased extraction strength in uneven aged stands. The harvesting cost in this study was lowest with treatment Light (15% felled basal area). To reduce the harvesting cost during selection harvest, stands should preferably exceed 4 hectares because the trailer/transport cost is distributed per harvested cubic meter. It can be assumed that selection harvesting with large harvesters does not necessarily cause frequent damage to the remaining stems. According to this study, damage to regeneration seems to be determined by the amount of undergrowth, and that this damage is most often concentrated to the strip roads.

Main title:Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning
Authors:Karlsen, Tobias
Supervisor:Ersson, Back Tomas
Examiner:Sundstedt, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2021:12
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:hyggesfritt, tidsstudie, kontinuitetsskogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17194
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17194
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2021 14:05
Metadata Last Modified:31 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page