Home About Browse Search
Svenska


Eke-Göransson, Fredrika, 2021. Nästa generations lantbrukare : hur ser de på marknadsföring och hur ska företag nå ut till dem?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

Idag är det många lantbruksföretag i Sverige som väntar med att genomföra generationsskifte för verksamheten och driften. Detta leder till att lantbrukarna i landet idag i genomsnitt är i den övre medelåldern. Att vänta med generationsskiften leder också till att nästa generations lantbrukare får vänta med att ta över. I och med detta är det svårt för tillverkningsföretag i branschen att veta hur de ska nå ut till de framtida nya lantbrukarna
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad nästa generations lantbrukare har för åsikter och förväntningar på tillverkningsföretag i branschen kring kommunikation. För att kunna uppnå syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats. Nio stycken intervjuer med framtida lantbrukare har legat grund för den insamlande empirin.
Studien grundas i teorier inom ämnet som tillsammans ska hjälpa till att uppnå det valda syftet med studien. Teorier som har använts är segmentering, digital marknadsföring och en lojalitetsmodell.
Studien resultat påvisar att nästa generations lantbrukare har höga förväntningar på tillverkningsföretag inom branschen när det kommer till service, kommunikation och tillgänglighet. Användandet av digitala marknadskanaler hos målgruppen är stort och olika typer av plattformar ger möjligheter till kontakt med både företag och branschaktiva. Uppfattade utmaningar som ung i branschen är kapitalsvårigheter, erfarenhet och arbetsledning. Studien har även gett information om konkreta utvecklingsmöjligheter gällande marknadsföringsstrategier mot den valda målgruppen.

,

Today, many agricultural companies in Sweden are waiting to carry out generational change for the business and operations. As a result, farmers in Sweden today are in the upper middle age on average. Delaying generational renewal also means that the next generation of farmers will have to wait to take over. In doing so, it is difficult for manufacturing companies in the industry to know how to reach out to the future farmers.
The purpose of this paper is to find out what the next generation of farmers think and expect about manufacturing companies in the industry around communication. In order to achieve the purpose of the study, a qualitative research method has been applied. Nine interviews with future farmers have formed the basis for the collection of empirical data.
The basis of the study can be found in theories within the subject which will help achieve the chosen purpose of the study. Theories that have been used are segmentation, digital marketing and a loyalty model.
The study has provided information that the next generation of farmers have high expectations of manufacturing companies in the industry when it comes to service, communication and accessibility. The use of digital marketing channels is large and different types of platforms provide opportunities for contact with both companies and others active in the industry. Perceived challenges as a young person in the industry are capital difficulties, experience and management. The study also has concrete development opportunities regarding marketing strategies towards the chosen target group.

Main title:Nästa generations lantbrukare
Subtitle:hur ser de på marknadsföring och hur ska företag nå ut till dem?
Authors:Eke-Göransson, Fredrika
Supervisor:Roos, Annie
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1387
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:nästa generations lantbrukare, digital marknadsföring, kommunikation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17172
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2021 05:53
Metadata Last Modified:17 Sep 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics