Home About Browse Search
Svenska


Lundkvist, Martina, 2021. Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager : krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Fröplantager används i stor skala för att dra nytta av vinsterna från den genetiska
skogsträdsförädlingen. I denna studie undersöktes eventuella samband mellan historiska skördedata
från fröplantager (82 tall- och 34 granfröplantager) och faktorerna jordartstextur, dränering,
temperatursumma, altitud, sydförflyttning samt plantagematerialets genetiska vinst. Av de 82
tallfröplantager som ingick i studien besöktes 18 i fält för att komplettera existerande data gällande
jordartstextur och dränering. För resterande plantager utgick studien enbart från sedan tidigare
tillgängliga uppgifter.

Variansanalys och Post hoc-test användes för att undersöka skillnader i fröskörd kopplade till de
olika förklaringsvariablerna. Variationen var stor gällande skörd för både tall och gran. Analysen
för tall visade signifikanta samband mellan fröskörd och jordartstextur samt mellan fröskörd och
plantagematerialets genetiska vinst. För gran konstaterades ett signifikant samband endast mellan
fröskörd och plantagematerialets genetiska vinst. Skördarna från tallplantager växande på
texturklassen ”lera-silt” hade varit lägre än för texturklassen ”lera”. Skörden från tallfröplantager
med en genetisk vinst på 12,5–25 % hade varit signifikant högre än i tallfröplantager med en genetisk
vinst på 10 %. För granfröplantager med en genetisk vinst på 10 % hade skörden varit signifikant
högre än i granfröplantager med en genetisk vinst på 12,5–25 %. Resultaten indikerade även att
fuktighet och dräneringsmöjligheter borde undersökas vid val av lämplig framtida fröplantagemark.

Att undersöka möjliga samband mellan operationella tall- och granfröplantagers historiska
fröskördar och givna ståndortsfaktorer innebar utmaningar eftersom inga data från specifika försök
ingick i studien. Möjligheten gavs ändå att öka kunskapen kring möjliga direkta eller indirekta
samband eller avsaknaden av samband mellan fröskörd och ståndortsfaktorer.

,

Seed orchards are utilized as a way of transferring gains obtained by genetic tree improvenment
programs into the forest. This study focused on investigating possible relationships between
previous seed harvest data and site characteristics (i.e. soil type, soil texture, drainage, temperature
sum and altitude). Also, possible associations between seed yield and geographic transfer of the seed
orchard material as well as its level of genetic gain were analyzed. For a subset 18 pine seed
orchards, field sampling of soil type, texture and drainage was carried out in addition to the
compilation of data from existing sources. For all the remaining seed orchards (82 pine and 34
spruce), the study was based on already available data.

Analysis of variance as well as Post hoc tests with Tukey's correction were used to examine
differences in seed yield and possible relationships with explanatory variables.

There was a large variation between different seed orchards in terms of seed yield. Differences
for pine seed yield were also found between soil textures. For both pine and spruce, there was a
correlation between seed yield and level of genetic gain. Pine seed yield on sites with clay-silt texture
was significantly lower than for the “clay” texture sites. Pine seed orchards with a genetic gain of
12.5–25 % had produced significantly larger seed crops than seed orchards with a genetic gain of
10 %. Spruce seed orchards with a genetic gain of 10 % had a higher seed yield than seed orchards
with a genetic gain of 12.5–25 %. The results also indicated that the moisture class and possibilities
to improve water drainage should be considered when choosing suitable sites for new seed orchards.

Investigating possible relationships between operational pine and spruce seed orchards' historical
seed yields and given site characteristics posed challenges. However, it offered an opportunity to
strengthen the knowledge about possible direct or indirect associations or lack of such associtaions
regarding the above-mentioned factors.

Main title:Samband mellan ståndortsfaktorer, genetik och historiska skördedata från tall- och granfröplantager
Subtitle:krävs ökad precision vid val av lokaler för nya fröplantager?
Authors:Lundkvist, Martina
Supervisor:Gräns, Daniel and Wennström, Ulfstand and Hägglund, Daniel
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2021:13
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:variansanalys, fröproduktion, jordartstextur, temperatursumma, altitud, sydförflyttning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17170
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17170
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Sep 2021 12:59
Metadata Last Modified:11 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics