Home About Browse Search
Svenska


Bergeling, Emma, 2021. The business of business is the common good : not-for-profit business and the transition to a sustainable society. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

New economic theories that seek compatibility with human needs and our planet’s finite resources are emerging within different academic disciplines. For one, there is a growing body of literature considering alternatives to economic growth as potential solutions to the ongoing sustainability crises. Furthermore, a highly relevant question is what the role of businesses, as key economic institutions, is in the transition to a sustainable society. One possible answer to that question is that business in a post-growth future is not-for-profit.
The aim of this study is to examine the conditions for not-for-profit businesses in Sweden today, both in terms of their day-to-day operations and their work with sustainability. Three research questions are investigated: one considering the financial, legal and social structures surrounding not-for-profit business, one connecting the absence of a profit distribution motive and sustainability, and lastly, one gazing forward at what structural changes are perceived as important for facilitating a relative increase of not-for-profit business in Sweden.
Taking a theoretical stance in structuration theory, institutional economics, theories of sustainable business, and the Not-for-profit framework, the research questions were answered by conducting six semi-structured interviews with representatives from not-for-profit businesses in Sweden. Additionally, a pre-study containing document analysis was conducted.
The study concludes that there are constraining financial, legal, and social structures surrounding not-for-profit businesses consisting of for instance the exclusion from investment-willing private capital following the nondistribution constraint, public procurement being perceived as more adapted for the for-profit logic, and a skepticism towards not-for-profit business from banks and for-profit actors in some markets. On the other hand, there are simultaneously enabling structures exemplified by feasible alternative forms of funding, well-adapted association forms, and a positive attitude towards not-for-profit businesses from the public sector, politicians on all sides of the political spectrum as well as the general public. Furthermore, the study concludes that the absence of a profit distribution motive does not automatically entail that not-for-profit businesses are sustainable, but the results indicate that not-for-profit businesses have superior prerequisites to prioritize sustainability compared to for-profit forms of business. Finally, the study concludes that structural changes that are perceived as important for facilitating a relative increase of not-for-profit businesses includes adapting the rules surrounding public procurement, more actors such as unions getting involved, and a value shift away from prioritizing individual gain towards prioritizing gains for the common good.

,

Nya ekonomiska teorier som söker kompabilitet med mänskliga behov och vår planets ändliga resurser växer fram inom olika akademiska discipliner. Exempelvis finns en tilltagande mängd litteratur som undersöker alternativ till ekonomisk tillväxt som potentiella lösningar på de pågående hållbarhetskriserna. Vidare är en högst relevant fråga vad företag – som ekonomiska nyckelaktörer – har för roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Ett möjligt svar på den frågan är att företag i framtidens post-tillväxtsamhälle är icke-vinstutdelande.
Studien ämnar undersöka förhållandena för icke-vinstutdelande företag i Sverige idag, både i termer av deras dagliga verksamhet och deras hållbarhetsarbete. Tre forskningsfrågor undersöks: en med fokus på de finansiella, legala och sociala strukturer som omger icke-vinstutdelande företag, en som undersöker kopplingen mellan frånvaron av ett vinstutdelningskrav och hållbarhet, och slutligen en framåtblickande fråga som undersöker vilka strukturella förändringar som upplevs som viktiga för att öka den relativa förekomsten av icke-vinstutdelande företag i Sverige.
Med en teoretisk utgångspunkt i struktureringsteori, institutionell ekonomi, teorier om hållbart företagande och Not-for-profit-ramverket besvarades forskningsfrågorna med hjälp av sex semi-strukturerade intervjuer med representanter från icke-vinstutdelande företag i Sverige. Härtill genomfördes en förstudie innehållande dokumentanalys.
Studien drar slutsatsen att det finns begränsande finansiella, legala och sociala strukturer som omger icke-vinstutdelande företag bestående av exempelvis begränsade möjligheter att ta del av investeringsvilligt privat kapital, att offentlig upphandling anses vara mer anpassad efter en for-profit-logik och att det finns en skepticism gentemot icke-vinstutdelande företag från banker och vinstutdelande företag på vissa marknader. Å andra sidan finns samtidigt möjliggörande strukturer som exempelvis framkomliga alternativa finansieringsvägar, välanpassade associationsformer samt en positiv attityd gentemot icke-vinstutdelande företag från offentlig sektor, politiker på hela det politiska spektrumet och allmänheten. Vidare drar studien slutsatsen att frånvaron av ett vinstutdelningskrav inte automatiskt medför att icke-vinstutdelande företag är mer hållbara, men resultaten indikerar att de kan ha bättre förutsättningar att jobba med hållbarhet än vinstutdelande företag. Slutligen konkluderar studien att strukturella förändringar som ses som viktiga för att öka andelen icke-vinstutdelande företag inkluderar att anpassa reglerna kring offentlig upphandling, att fler aktörer såsom till exempel facken blir involverade samt ett värderingsskifte från att prioritera individuell nytta, till att prioritera samhällsnytta.

Main title:The business of business is the common good
Subtitle:not-for-profit business and the transition to a sustainable society
Authors:Bergeling, Emma
Supervisor:Melin, Erik and Persson, Ola
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1380
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:not-for-profit business, post-growth economy, sustainable business, sustainability, social enterprises
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17168
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17168
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:15 Sep 2021 10:52
Metadata Last Modified:16 Sep 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics