Home About Browse Search
Svenska


Söderlund, Martin, 2021. Att skapa mervärde i en produktlinjeutvidgning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics


Full text not available

Abstract

Sverige har en lång tradition av att bruka skogen och är idag en av de världsledande exportörerna av sågade träråvaror. Konkurrensen inom sågverksindustrin är stor och de höga råvarukostnaderna tillsammans med höga driftkostnader skapar stora utmaningar för sågverken. Ett tidigare synsätt har varit att stänga ner mindre sågverk och satsa på ett bulkförfarande som kan producera större volymer. Från kundernas sida har önskemål om att få mer vidareförädlade produkter framkommit, likt som konkurrerande betong- och stålbranschen arbetar. Det vill säga mer kundorienterat och med ett utvecklat tätt samarbete och därigenom nyutvecklade produkter. Tidigare forskning menar på att fokus bör ligga på att förfina produkterna och arbeta mer kundspecifikt för att öka lönsamheten hos sågverken och därigenom öka konkurrensenskraften.

Syftet med studien var att med utgångspunkt i bakgrunden undersöka vilka fördelar respektive nackdelar kunder ser med exaktkapad målad ytterpanel, samt beskriva kundens bild av produkten och att undersöka marknaden för produkten. För att undersöka detta genomfördes en marknadsundersökning genom intervjuer som sedan analyserades med hjälp av Porters femkraftsmodell och en så kallad SWOT-analys. Inhämtningen av informationen skedde genom kvalitativa intervjuer hos värdföretagets kundgrupp. Respondenterna delades in i kundsegment för att på så vis kunna urskilja eventuella meningsskiljaktigheter eller målgrupsspecifika behov.

Marknadsundersökningen visade att de redan finns ett antal sågverk som introducerat exaktkapad målad ytterpanel på marknaden redan idag, något som ett fåtal av respondenterna kände till. Denna studie visar att det finns en viss efterfrågan på exaktkapad målad ytterpanel, men att kännedomen är relativt låg vilket kan vittna om en försäljningspotential mot såväl befintliga som nya kundgrupper för värdföretaget. Det kan utöver respondenternas svar också styrkas av tidigare forskning, vilken visar att de främsta utmaningarna byggarna har är tidsåtgången vid olika byggnadsmoment. Om vissa moment kan förenklas bör därför lönsamheten öka hos byggföretagen, något exaktkapad målad ytterpanel kan vara ett led i att bidra till. Studien visar också på komplexiteten att produktutvidga och att risken för såväl kannibalism som ”förvirring kring varumärket” kan uppstå. Fokusering på nya målgrupper och differentiering gentemot konkurrenter tros därför vara en avgörande faktor för att lyckas med produktutvidgningen.

,

Sweden has a long tradition of cultivating the forest and is today one of the world's leading exporters of sawn wood raw materials. The competition in the sawmill industry is great and the high raw material costs together with high operating costs create great challenges for the sawmills. An earlier approach has been to close down smaller sawmills and invest in a bulk process that can produce larger volumes. From the customers' side, requests for more refined products have emerged, just as the competing concrete and steel industry works. That is, more customer-oriented and with a developed close collaboration and thereby newly developed products. Previous research means that the focus should be on refining the products and working more customer-specifically to increase the profitability of the sawmills and thereby increase competitiveness.

The purpose of the study was to, based on the background, investigate what advantages and disadvantages customers see with precisely cut exterior panel, and describe the customer's image of the product and to examine the market for the product. To investigate this, a market study was conducted through interviews which were then analyzed using Porter's five-force model and a so-called SWOT analysis. The information was obtained through qualitative interviews with the host company's customer group. The respondents were divided into customer segments in order to be able to distinguish any differences of opinion or target group-specific needs.

The market research showed that there are already a number of sawmills that have introduced precisely cut painted exterior panels on the market already today, something that a few of the respondents knew. This study shows that there is a certain demand for precisely cut painted exterior panels, but that the knowledge is relatively low, which can testify to a sales potential for both existing and new customer groups for the host company. In addition to the respondents' answers, this can also be substantiated by previous research, which shows that the main challenges the builders have are the time required for various construction steps. If certain elements can be simplified, therefore the profitability of the construction companies should increase, in the care of precisely cut painted exterior panel dangling preposition. The study also shows the complexity of product expansion and that the risk of both cannibalism and "brand confusion" can arise. Focusing on new target groups and differentiation from competitors is therefore believed to be a crucial factor in the success of product expansion.

Main title:Att skapa mervärde i en produktlinjeutvidgning
Authors:Söderlund, Martin
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:31
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:exaktkapad målad ytterpanel, kundvärde, marknadsföring, Porters femkraftsmodell, produktlinjeutvidgning, sågverk, ytterpanel, customer value, exterior panel, marketing, Porter's five forces, precisely cut painted exterior panel, product line extension, sawmill
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17140
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17140
Language:Swedish
Deposited On:01 Sep 2021 11:22
Metadata Last Modified:02 Sep 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics