Home About Browse Search
Svenska


Blomkvist, Sofie and Rådberg, Lovisa, 2021. Hur mår ridskolehästen? : bedömning med ett välfärdsprotokoll. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ridskolehästens hälsa är viktig för att den ska kunna fungera länge i en verksamhet. Bedömning av hästvälfärd kan genomföras med olika fokusområden för att identifiera specifika problem. Tidigare forskning har visat att bland annat hull, luftvägsproblem, kolik, sår efter utrustning, svullnader i ben, ryggsmärtor och onormala beteenden är problem som förekommer hos ridskolehästar. Fler studier gällande svenska ridskolehästars välfärd behövs för att skapa en mer generell bild där fler välfärdsaspekter räknas in. Syftet med denna studie var att undersöka om god hästvälfärd uppnåddes på svenska ridskolor genom att bedöma flera olika välfärdsaspekter som kan påverka ridskolehästens hälsa. Frågeställningen som besvarades var: Hur är den svenska ridskolehästens välfärd baserat på Welfare Monitoring System? Denna studie genomfördes på sex olika ridskolor i Västmanlands- och Södermanlands län. Antalet hästar som undersöktes på varje ridskola motsvarade 20 % av det totala antalet hästar i verksamheten och urvalet gjordes slumpmässigt. Totalt har 56 välfärdsaspekter bedömts på 28 ridskolehästar. Ett förenklat bedömningsprotokoll översatt till svenska skapades för att underlätta bedömningarna. Resultatet visade att en fjärdedel av hästarna stod uppstallade i spilta och resterande i box. Vid hullbedömning var mer än hälften av hästarna överviktiga. Under visitation upptäcktes svullnad i extremiteterna hos 71 % av hästarna. Vid hältkontroll påvisades ingen hälta hos de undersökta hästarna men sju hästar påvisade rörelseasymmetri. Majoriteten av hästarna hade ärr eller håravfall i olika mängd och storlekar. Ömhet i ryggmuskulatur kunde påvisas hos sex hästar. Vid yttre kontroll av mungipor och laner hade 21 % av hästarna sår i mungipor och 7 % sår på laner. Samtliga hästar fick grovfoderbaserade fodergivor och tillgång till rent vatten. Hästens sociala behov tillfredsställdes i hagen och genom noskontakt i boxen eller spiltan. Ett lågt antal stereotypier hittades på ridskolorna. Majoriteten av hästarna uppvisade neutrala eller intresserade beteenden mot människor och nya objekt. Slutsatsen är att den svenska ridskolehästens välfärd var god baserat på bedömningsprotokollet från Welfare Monitoring System. Utmärkande aspekter med möjlig negativ påverkan på välfärden var övervikt, svullnad i extremiteterna, håravfall, öm ryggmuskulatur och sår vid munkontroll. Aspekter med positiv påverkan på välfärden var grovfoderbaserade foderstater, social kontakt, lågt antal stereotypier och inga hältor. Samtliga stallar hade god utformning med säkra ytor för både hästar och besökare. Hästarna visade generellt positiva beteenden mot människor och nya objekt vilket tyder på att hästarna trivdes och var trygga i sina miljöer.

,

The health of the riding school horse is important in order to be lasting for a long time. Assessment of horse welfare can be carried out with different focus areas to identify specific problems. The aim of this study was to investigate whether good welfare was achieved in Swedish riding school horses by assessing several welfare aspects that could have an impact on their health. The question examined in the study was: How is the welfare of the Swedish riding school horse based on the Welfare Monitoring System? Six riding schools in Västmanland and Södermanland participated in this study. Out of the total number of horses at each riding school, 20 % were randomly selected for assessment. A total of 56 welfare aspects have been assessed on 28 riding school horses. A simplified assessment protocol translated into Swedish was created to facilitate the assessments. The results showed that the different types of housing were boxes (75 %) and tie-stalls (25 %). Most of the horses were rated as overweight. During visitation, palpatory findings in legs was detected in 71% of the horses. None of the horses were lame during the lameness control, but seven horses showed asymmetric movements. Scars or loss of hair was detected in most of the horses. Tension or sensitivity of the back muscles could be detected in six horses. At mouth control, 21% of the horses had ulcers in the corner of the mouth and 7% had ulcers on the bars. All horses received roughage-based feedings and had access to clean water. The social contact was achieved in both the paddock and through nose contact in the boxes or tie-stalls. A low number of stereotypes were found in the riding schools. The majority of the horses had neutral or interested behaviors towards humans and new objects. The conclusion is that the welfare of the Swedish riding school horse was good based on the assessment protocol from the Welfare Monitoring System. Aspects with a possible negative impact on welfare were obesity, palpatory findings in legs, loss of hair, tensed or sensitive back muscles and ulcers during mouth control. Aspects with a positive impact on welfare were roughage-based feed intake, social contact, a low number of stereotypical behavior and no lameness. All stables were safely constructed for horses and for visitors. The horses generally showed positive behaviors towards humans and new objects, which indicates that the horses were contented and felt safe in their environments.

Main title:Hur mår ridskolehästen?
Subtitle:bedömning med ett välfärdsprotokoll
Authors:Blomkvist, Sofie and Rådberg, Lovisa
Supervisor:Kjellberg, Linda
Examiner:Riihimäki, Miia
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K 128
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:välfärd, ridskola, bedömningsprotokoll
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17127
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17127
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Aug 2021 08:16
Metadata Last Modified:24 Aug 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics