Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Frida, 2021. Effekter av topikal lokalanestetika : EMLA® hos get. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry


Full text not available

Abstract

EMLA® är en topikal lokalanestetika innehållande en kombination av lidokain och prilokain
vilken är registrerad för användning hos människa. Användningsområden är kutan anestesi före
exempelvis placering av intravenös kateter och blodprovstagning. EMLA® används frekvent
inom humanmedicinen, framförallt hos små barn. I dagsläget finns få studier publicerade som
behandlar effekten hos djur. Inga studier gällande systemiskt upptag för fastställande av karenstider finns publicerade, vilket medför att det i dagsläget är livstids slaktkarens på preparatet,
förutom till hästar där det har sex månaders slaktkarens.
EMLA® har visats ha god effekt vid administrering före blodprovstagning och isättande av
intravenös kateter hos flertalet djurslag. Inga studier på effekt hos getter eller andra produktionsdjur finns publicerade i dagsläget.
Syftet med studien var att undersöka om EMLA® är en bra metod för topikal lokalanestesi hos
get. Uppsatsen behandlar anslagstid och effekt på beteende och bedömd smärtupplevelse vid
isättning av intravenös kateter samt blodprovstagning. Försöket fungerade även som pilotförsök
till vidare studier inom ämnet.
Studien utfördes på tolv getter ägda av Sveriges lantbruksuniversitet. Getterna delades in i två
grupper om sex individer, en grupp undersöktes avseende en verkningstid på 30 minuter och
en grupp med verkningstid på 60 minuter. Hudsensibilitet testades med von Frey-filament. Beteendemässiga reaktioner (smärtgrad) studerades vid isättning av permanentkateter samt vid
blodprovstagning. Beteendeobservationer utfördes med hjälp av etogram. Blod samlades in för
analys av hematokrit som indikator för sympatikuspåslag. Huden fotograferades för analys av
eventuella biverkningar i form av hudreaktioner.
Studien visade inga skillnader mellan grupperna avseende hematokrit, smärtgrad eller beteende.
I denna studie fungerade inte von Frey-filamenten som indikator för hudsensibilitet då få getter
reagerade vid applicering oberoende av föregående applicering av EMLA®. Ingen hudreaktion
observerades som biverkning hos getterna i studien.

,

EMLA® is a topical local anaesthetic containing a combination of lidocaine and prilocaine.
Areas of use include cutaneous anaesthesia prior insertion of an intravenous catheter or blood
sampling. EMLA® is frequently used in human medicine, especially in young children. At
present, there are few studies published that deal with the effect in animals. No studies on systemic uptake for determining withdrawal times have been published. This means that EMLA®
can´t be used on livestock. In horses there is a six months withdrawal time for meat production.
EMLA® has been shown to have a good effect when administered before blood sampling and
insertion of intravenous catheters in several animal species. No studies on the effects in goat or
other livestock are currently published.
The purpose of this study was to investigate whether EMLA® is a good method for topical
local anaesthesia in goat. The essay deals with impact time and the effect on behaviour and
assessed pain experience when inserting an intravenous catheter and blood sampling. The study
also served as a pilot study for further research on the subject.
The study was performed on twelve goats owned by the Swedish University of Agricultural
Sciences. The goats were divided into two groups of six individuals where different impact
times were investigated. One group had an impact time of 30 minutes and the other group for
60 minutes. Skin sensitivity was tested with von Frey filaments. Behavioural reactions (degree
of pain) were studied during the insertion of permanent catheters and during blood sampling.
Behavioural observations were performed using ethograms. Blood was collected for analysis
of haematocrit as an indicator of sympathetic onset. Photographs of the skin were taken to document possible side effects in form of skin reactions.
The study showed no differences between the two groups regarding haematocrit or degree of
pain or behaviour. In this study, the von Frey filaments did not act as an indicator of skin sensitivity as few goats reacted to the filaments regardless of previous application of EMLA®. No
skin reactions were observed in any of the goats.

Main title:Effekter av topikal lokalanestetika
Subtitle:EMLA® hos get
Authors:Bergman, Frida
Supervisor:Roman, Erika and Sandberg, Eva
Examiner:Ekstrand, Carl
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:anslagstid, beteende, effekt, EMLA®, etogram, get, hematokrit, lokalanestesi, topikal lokalanestesi, von Frey-filament
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17108
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17108
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Aug 2021 11:10
Metadata Last Modified:27 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics