Home About Browse Search
Svenska


Thomasson, Marc and Bergbohm, Kristofer, 2021. Skillnaden på alternativen för att säkra upp vatten för framtiden genom en lagringsdamm : en undersökning på Gotland. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img] PDF
851kB

Abstract

I takt med att de gotländska lantbruken blir större och bedriver en mer intensiv odling krävs det mycket vatten vid rätt tidpunkt i växtperioden. Därför tillämpar många lantbrukare bevattning under torrperioden på sommaren. En sådan åtgärd kräver bevattningsdamm där vatten leds från vattendrag till en bevattningsdamm eller våtmark under vinterhalvåret. Regelverk kring utformning av en våtmark eller bevattningsdamm är hårt reglerade på myndighetsnivå. Mängden vatten som får ledas bort och mellan vilka tidpunkter på året det får genomföras är helt beroende på geografiska läget för vattenverksamheten. Vilka ansökningsalternativ verksamhetsutövaren väljer att använda för att få tillåtelse att bedriva en vattenverksamhet blir avgörande för dess omfattning.
Det finns tre olika alternativ att välja mellan när en vattenverksamhet skall bedrivas.
Antingen kan verksamhetsutövaren välja anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen, Vattendom vid Mark och miljödomstolen eller Undantagsregeln.
Dessa tre alternativ har olika innebörd vad gäller lagar, regler och juridiska rättigheter och skyldigheter för verksamhetsutövaren. Sammanfattningsvis är det behovet vatten som skall ledas och lagras och den ekonomiska aspekten som avgör vilket alternativ verksamhetsutövaren väljer som avgör vilket alternativ som passar bäst för vederbörande.
Enligt undersökningen är det svårt för en verksamhetsutövare att sätta sig in i regelverken på egen hand utan hjälp utav rådgivare som är insatta i vattenfrågan.
Det finns alternativa åtgärder som kan tillämpas för att minska kostnaderna för en vattenverksamhet som innebär gynnsamma miljöer för den biologiska mångfalden runt vattenverksamhetens geografiska läge.
Enligt respondenterna är det största hindret att välja det alternativ som har störst juridiska rättigheter och kostnaden för att få dessa rättigheter. Den andra anledningen är att mängden vatten som verksamhetsutövaren är i behov av på den geografiska platsen är tillräcklig för att välja det alternativ som innebär mindre arbete och lägre kostnader för verksamhetsutövaren.

,

As Gotland farms become larger and engage in more intensive cultivation, a lot of water is required at the right time during the growing season. Therefore, many farmers apply irrigation during the dry season in summer. Such a measure requires an irrigation pond where water is led from watercourses to an irrigation pond or wetland during the winter. Regulations regarding the design of a wetland or irrigation dam are strictly regulated at the authority level. The amount of water that may be diverted and between which times of the year it may be carried out is entirely dependent on the geographical location of the water activity. Which application alternatives the operator chooses to use to obtain a permit to conduct a water activity will be decisive for its scope.
There are three different options to choose from when running a water business.
Either the operator can choose to report water activities to the County Administrative Board, Water Property at Land and the Environmental Court or the Exception Rule. These three options have different meanings in terms of laws, rules and legal rights and obligations for the operator. In summary, it is the need for water to be managed and stored and the economic aspect that determines which alternative the operator chooses which determines which alternative is best suited for the person in question.
According to the survey, it is difficult for an operator to familiarize himself with the regulations on his own without the help of advisers who are familiar with the water issue. There are alternative measures that can be applied to reduce the costs of a water activity that involves favorable environments for the biological diversity around the geographical location of the water activity.
According to the respondents, the biggest obstacle is choosing the option that has the greatest legal rights and the cost of obtaining these rights. The second reason is that the amount of water that the operator needs in the geographical location is sufficient to choose the alternative that involves less work and lower costs for the operator.

Main title:Skillnaden på alternativen för att säkra upp vatten för framtiden genom en lagringsdamm
Subtitle:en undersökning på Gotland
Authors:Thomasson, Marc and Bergbohm, Kristofer
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:Hansson, Per
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:bevattning, projektering, regler, lönsamhet, vattendom, vattenverksamhet, Gotland
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17093
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17093
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2021 08:21
Metadata Last Modified:26 Aug 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics