Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Camilla, 2021. Markanvändning och kolbalans : beräkning av nettoutsläpp av koldioxid för SLU:s markanvändning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

SLU äger såväl skogsmark, åkermark som betesmarker runt om i Sverige som påverkar kolinlagring och utsläpp på olika sätt – denna rapport kartlägger denna kolbalans och beräknar årliga nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter. Beräkningar för kolbalansen hos SLU:s markanvändning har inte tidigare gjorts och därmed inte inkluderats i universitets årliga rapport om koldioxidutsläpp. SLU:s markanvändning utgör totalt sett en sänka av kol och lagrar in drygt 12200 ton koldioxid varje år.
Främst sker kolinlagring i universitets skogsmark som ensam står för nettoupptag på 10800 ton CO2/år. Även åkermarken, naturbetesmarken och långliggande vall står sammantaget för en netto kolinlagring. Utsläpp av lustgas beräknades och åkermarken har ett utsläpp av lustgas i storleksordningen 3900 ton koldioxidekvivalenter per år. Sänkan markanvändningen utgör är större än SLU:s totala koldioxidutsläpp från andra sektorer, vilket betyder att universitet redan nu skulle kunna betraktas som klimatneutralt – vilket annars är målet för 2027. Rekommendationer kring åtgärder för att öka kolinlagringen ytterligare framhäver produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, ökad vallodling på åkermarkerna samt användning av fånggrödor och stallgödsel för att öka kolinlagringen.

,

SLU owns forest land, arable land and pastures around Sweden that affect carbon storage and emissions in different ways - this report maps this carbon balance and calculates annual net emissions of carbon dioxide equivalents. Calculations for the carbon balance of SLU's land use have not previously been made and thus not included in the university's annual report on carbon dioxide emissions. SLU's land use constitutes a net sink of carbon and stores just over 12200 tonnes of carbon dioxide each year. Carbon is mainly stored in the university's forest land, which alone accounts for net uptake of 10800 tonnes of CO2/year. Arable land, natural grazing land and longlying meadows together also account for net carbon storage. Emissions of nitrous oxide were
calculated and the arable land has an emission of nitrous oxide in the order of 3900 tonnes of carbon dioxide equivalents per year. The reduction in land use is greater than SLU's total carbon dioxide emissions from other sectors, which means that universities could already now be considered climate neutral - which is otherwise the goal for 2027. Recommendations regarding measures to increase
carbon storage further emphasize production-increasing measures in forestry, increased grass cultivation on arable land and the use of catch crops and manure to increase carbon storage.

Main title:Markanvändning och kolbalans
Subtitle:beräkning av nettoutsläpp av koldioxid för SLU:s markanvändning
Authors:Lindberg, Camilla
Supervisor:Stendahl, Johan and Lundblad, Mattias
Examiner:Mårtensson, Anna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2021:07
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM011 Sustainable Development - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:markanvändning, koldioxidberäkning, klimatrapportering, skogsmark, åkermark, betesmark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17082
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pollution
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2021 08:11
Metadata Last Modified:25 Aug 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics