Home About Browse Search
Svenska


Beckman, Josefine and Granath, Elisabeth, 2021. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
1MB

Abstract

Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. Istället för att som konsument exponeras för marknadsföring i de fall tv:n är på eller radion är igång, medför den digitala marknadsföringen en konstant närvaro av erbjudanden, information och reklam från företag. Nya innovativa lösningar har upptäckts för att nå ut till konsumenter, där företagens differentieringspotential i stor grad styrs av hur skicklig deras marknadsföring är, digital som traditionell.
Följande studie har upprättats i samarbete med Länsförsäkringar Uppsala och ämnar till att undersöka hur deras digitala marknadsföring upplevs av redan etablerade lantbrukskunder. Med etablerad åsyftas här de lantbrukskunder som innehaft sin gårdsförsäkring hos Länsförsäkringar Uppsala i minst 10 år. Baserat på en litteraturstudie har en teoretisk genomgång genomförts där tjänstemarknadsföring är centralt följt av relationsmarknadsföring, word-of-mouth och return on relationship. Samtliga teorier illustreras inledande i en teoretisk syntes och avslutar senare studien baserat på de resultat som studien visat. Empiriinsamling sker med en kvalitativ forskningsansats där totalt fyra intervjuer genomförts varav tre tillsammans med Länsförsäkringar Uppsalas lantbrukskunder.
Resultatet visar att etablerade lantbrukskunder starkt värdesätter det personliga engagemanget och lokal närvaro i sitt val av försäkringsbolag. Utmaningen för Länsförsäkringar Uppsala är således att, trots minskade fysiska möten, bibehålla den övertygelsen hos lantbrukskunderna även i sin digitala marknadsföring. Då samtliga respondenter, om än i olika utsträckning, upplevde att den främsta digitala marknadsföringen nådde de genom digitala brev är en idé för att bibehålla personligt engagemang att utveckla dessa för att överensstämma med varje enskild lantbrukares specifika behov. Istället för att sända ut digitala brev som riktar sig till samtliga lantbrukskunder kan mer nischad information som är relevant för den specifika driften i ett lantbruk vara ett alternativ.

,

Marketing is used to reach the market with the purpose of selling a product or service. Previously, the consumer was exposed to marketing mainly in television, radio and newspapers. Traditional marketing still exists, but a new generation of digital marketing has now reached us. Instead of being exposed as a consumer to marketing when the TV or radio is put on, digital marketing entails a constant presence of offers, information and advertising from companies. New innovative solutions have been discovered to reach consumers, where companies differentiation potential is largely governed by how skilled their marketing is, digital and traditional.
The following study has been prepared in collaboration with Länsförsäkringar Uppsala and aims to investigate how their digital marketing is experienced by established agricultural customers. By established it refers to the agricultural customers who have held their farm insurance with Länsförsäkringar Uppsala for at least 10 years. Based on a literature study, a theoretical review has been conducted where service marketing is centrally followed by relationship marketing, word-of-mouth and return on relationship. All theories are illustrated initially in a theoretical synthesis and later concludes the study based on the results shown. Empirical collection takes place with a qualitative research approach where a total of four interviews were conducted, three of which together with Länsförsäkringar Uppsala's agricultural customers.
The results show that established agricultural customers strongly value the personal commitment and local presence in their choice of insurance company. The challenge is thus, despite reduced physical meetings, to maintain that conviction among agricultural customers even in their digital marketing. All respondents, albeit to varying degrees, felt that the foremost digital marketing reached them through digital letters. An idea to maintain a personal commitment to develop these digital letters is to meet the farmer's specific needs instead of sending out digital letters aimed at all agricultural customers.

Main title:Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring?
Subtitle:en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring
Authors:Beckman, Josefine and Granath, Elisabeth
Supervisor:Ferguson, Richard
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1365
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:digital marknadsföring, försäkringsbolad, lantbruk, relationsmarknadsföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17024
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-17024
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:16 Aug 2021 06:45
Metadata Last Modified:17 Aug 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics