Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Linda, 2010. Tillväxt för skogssådd och plantering fram till röjning och första gallring : föryngringsmetodernas potential att uppfylla olika produktionsmål. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
568kB

Abstract

Holmen Skog nyttjar i stor utsträckning både sådd och plantering, varje år används sådd på omkring 20 % av föryngringsarealen. Företaget önskar sig dock mer kunskap om hur tillväxten skiljer sig åt över tiden mellan skogssådd och plantering. Syftet med studien var därför att jämföra tillväxt för skogssådd och plantering inför röjning och inför första gallring samt att undersöka hur väl olika produktionsmål kan uppfyllas genom valet av stamtäthet vid anläggnings- eller röjningstillfället. Studien genomfördes på Holmens Skogs egen mark, distrikt Umeå och Norsjö i Västerbottens län. Sådda bestånd parades med planteringar. Beståndsanläggningstidpunkt, ståndortsegenskaper och geografisk närhet var de viktigaste urvalskriterierna. Beståndstäthet, medel- och högsta höjd, stamvolym och biomassa jämfördes för de två föryngringsmetoderna samt användes för att uppskatta framtida netto vid första gallringen vid stickväg för olika anläggnings- och skötselregimer med olika produktionsmål (stamved (2300 stammar (st) ha-1), kombinationsmål (3500 st ha-1) och biomassamål (7000 st ha-1).

Beståndstätheten var generellt högre för sådda bestånd men planterade bestånd uppvisade i medeltal högre värden för höjd, stamvolym och biomassa (dock med få statistiskt säkerställda skillnader). Detta gällde så länge ”normala” omständigheter var rådande, vid exv. höga skadefrekvenser (älg, snö, rostsvampar) kunde förhållandena mellan sådd och plantering skifta. Från röjningstidpunkten till första gallring minskade skillnaden i tallstammar/ha mellan sådda och planterade bestånd från 3 gånger så många ned till ca 40 % fler stammar, på Umeå distrikt. I Norsjö var antalet stammar/ha av tall i sådda bestånd 70 % fler inför röjning och 20 % färre inför gallring, jämfört med planterade bestånd. Sett till utvecklingsbara tallstammar hade sådd något större potential inför första gallring med drygt 40 stammar mer per hektar jämfört med plantering i de dominerande/härskande och medhärskande trädklasserna. Inför röjning var medelhöjden mellan 20 och 30 % högre för plantering på båda distrikten och endast för Norsjö distrikt syntes en liten minskning av skillnaden inför gallring. Även högsta höjden var 20 % högre för plantering och höll sig oförändrad fram till första gallring i Umeå. I Norsjö var högsta höjden 10 % högre för sådd än för plantering. En del av planteringens högre höjd och volym i Umeå distrikt kan tillskrivas ”förädlingseffekten” (max ca 9%) eftersom flera av de planterade bestånden var anlagda med förädlat material.

Sådda bestånd hade ca hälften så mycket stamvolym per hektar inför röjning jämfört med plantering, differensen avtog med tiden och inför första gallring hade skillnaden gått ner till ca 30 procent på båda distrikten. Samma avtagande trend märktes för stamvolym och biomassa per stam. Från att planteringar haft mycket större volym och biomassa per stam avtog det till två-tre gånger så stor volym inför första gallring för båda distrikten. Plantering och sådd hade relativt lika årsskottstillväxt och inför gallring hade sådda bestånd enbart elva procents kortare årsskott över senaste femårsperioden. Den skillnad i höjd som fanns mellan plantering och sådd vid anläggningstillfället och etableringsfasen verkar alltså kvarstå fram till gallringen, den relativa tillväxtskillnaden blir dock allt mindre med tiden.

En grov ekonomisk kalkyl gjordes för att jämföra olika produktionsmål baserade på sådd och plantering, från anläggning fram till och med första gallring. Plantering inbringade inget positivt netto efter första gallring med traditionell skötselregim för beräknad uttagen volym. Skogssådd gav ett positivt netto för kombinationsmålet (11 680 SEK ha-1) och samtliga alternativ för biomassamålet; såddmix (blandning av beståndsfrö och förädlat frö) inbringade det största nettot (15 060 SEK ha-1). Alla alternativ med positivt netto genomfördes med energivedsuttag enligt en teknik som kan vara operativ först om ett antal år.

,

Holmen Skog is using both planting and direct seeding for forest regeneration. Every year approximately 20 percent of the regeneration area is seeded. The company seeks more knowledge concerning how the growth and yield is differing over time between direct seeding and planting. The objective of this study was to compare growth and yield for direct seeding and planting by the time of pre-commercial thinning (PCT) and first thinning and to investigate how well different production goals could be fulfilled through the selection of stand density at the time of establishment or pre-commercial thinning. The study was performed on Holmen Skog’s own forest land in Umeå and Norsjö district. Seeded stands were paired with planted stands through a range of criteria. Establishing year, site index and geographical closeness were considered to be the most important ones. Stand density, mean- and top height, stem volume and biomass were compared for the two regeneration methods and used to calculate a possible future net value by first thinning for different production goals (stem wood (2300 stems (st) ha-1), combination goal (3500 st ha-1) and biomass goal (7000 st ha-1).

Seeded stands had higher stand densities in general while planted stands had higher values for the growth variables (though few significant differences). This was true as long as normal conditions were prevailing but for example with high rates of damage (moose, snow, and rust diseases) the conditions between seeding and planting could be reversed. Seeded stands had 3 times more stems/ha than planted stands at PCT and 40% more stems/ha at first thinning, in Umeå district. In Norsjö the number of pine stems in seeded stands was 70% higher at PCT but 20% less at first thinning, compared to planted stands. Regarding future productive pine stems, seeding entailed about 40 more stems/ha compared to planting in the dominant/co-dominant tree classes. At PCT the mean height was 20 to 30% higher for planted stands on both districts and only in Norsjö a slight decrease in height difference was seen at first thinning. Also the top height was 20% higher for planted stands and kept unaltered until first thinning in Umeå. In Norsjö at first thinning, the seeded stands were 10% higher than the planted ones. Some of the difference (max. 9%) in height and volume in Umeå district could be attributed to the use of orchard plant material in some of the planted stands. Seeded stands had half as much stem volume per hectare before pre-commercial thinning in comparison to planting but the difference was reduced over time to 30% until first thinning in both districts. The same trend was seen in stem volume and biomass per stem. From a very much larger difference at PCT, planted stems contained two to three times more volume/tree, than seeded stems, at thinning in both districts. The annual height growth was rather similar for the two treatments, at first thinning the seeded stands had only 11% lower leader growth. The difference in height between the two regeneration methods seems to be originating mainly from the differences at the time of establishment, however, the relative growth difference is clearly reduced over time.

A simple economical analysis was used to compare different production goals, based on direct seeding and planting from the time of establishment until first thinning. Planting did not return a positive net income after first thinning, calculated from extracted volume, with a traditional silvicultural regime. Direct seeding gave a positive net income for the combination goal (11 680 SEK ha-1) and all alternatives for the biomass goal; seeding with an orchard and stand seed mixture gave the highest income (15 060 SEK ha-1). All alternatives with a positive net income were performed with harvest of fuel wood using harvest technology that could be operational first in a few years.

Main title:Tillväxt för skogssådd och plantering fram till röjning och första gallring
Subtitle:föryngringsmetodernas potential att uppfylla olika produktionsmål
Authors:Magnusson, Linda
Supervisor:Bergsten, Urban
Examiner:Karlsson, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2010:08
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SMJMP Master of Science in Forestry - Open Entrance 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:tall, sådd, plantering, tillväxt, Pine, direct seeding, planting, growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-455
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-455
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:19 Aug 2010 06:50
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics