Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Elin and Vennerholm, Linn, 2021. Syrgasburars arbetsluckor : påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Patienter i behov av syrgas är frekvent förekommande på intensivvårdsavdelningar på svenska
djursjukhus. Det finns flera metoder för administrering av syrgas till djur, varav en är syrgasburar.
Metoderna för syrgasadministrering har olika för- och nackdelar. De kan bland annat medföra olika
grader av stress hos patienten samt variera i uppnådd syrgaskoncentration. Böcker inom
djursjukvård och syrgasterapi anger att en nackdel hos syrgasburar är att syrgaskoncentrationen
sjunker avsevärt vid användandet av arbetsluckor, vilket försvårar vård av patienten. Effektiv
syrgasadministrering beror till stor del på personalens kunskap om utrustningen och dess funktioner.
Denna studie ämnar därför att i en praktisk studie undersöka påverkan på syrgaskoncentration vid
användandet av arbetsluckor, samt genom en enkät undersöka personalens uppfattning kring
användandet av arbetsluckor. Syrgaskoncentrationen mättes i fyra burar av två olika märken, där de
två burarna av samma märke var placerade ovanpå varandra. Syrgaskoncentrationen mättes efter 0s,
30s, 45s, 60s, 1:45 min, 3:30 min, 5 min och 10 min användning av arbetsluckor. Resultatet
jämfördes mellan höger och vänster burhalva, övre och nedre buren, och de två märkena av
syrgasbur. Studien fann en statistisk signifikant skillnad mellan märke och därför utformning av de
fyra syrgasburarna, där Syrgasbur 1 behöll minst 30% syrgas i strax under 10 min användning av
arbetsluckor och Syrgasbur 2 mellan 1:45 min och 3:30 min. I Syrgasbur 1 fanns en statistisk
signifikant skillnad mellan den övre och nedre buren vid alla tidpunkter. Enkätstudien tilldelades
personal på den intensivvårdsavdelning där den praktiska studien utfördes. Genom enkätens frågor
skattades användnadet av arbetsluckor utifrån påverkan på tidsåtgång, användarvänlighet, ergonomi
och hur ofta de användes. Dessa skattningar samt fritextsvar, angav att personalen generellt anser
att kliniska moment kompliceras vid utförande genom arbetsluckor på syrgasburar. Enkäten visade
att vissa kliniska moment utfördes i lägre grad genom arbetsluckor i jämförelse med att öppna dörr
till syrgasbur. Utformning och hur arbetsluckorna används påverkar förlusten av syrgas i
syrgasburar.

,

Patients in need of oxygen therapy are frequently seen in the intensive care unit at Swedish animal
hospitals. There are several methods for administrating oxygen to animals, including oxygen cages.
The methods of oxygen administration have different pros and cons, including variation in inducing
stress and achieved oxygen concentration. Books about animal health care and oxygen therapy
claims that a disadvantage of oxygen cages is the rapid loss of oxygen when using the portholes,
which complicates the care of the patient. Effective oxygen administration depends on the
knowledge of the personnel concerning the equipment and its functions. Therefore, this study aims
to examine the effects of the use of portholes on the oxygen concentration. Additionally, a survey
will examine the personnel’s view of the use of portholes. The oxygen concentration was measured
in four cages of two different brands, where the two cages of the same brand was placed on top of
each other. The oxygen concentration was measured after 0s, 30s, 45s, 60s, 1:45 min, 3:30 min, 5
min and 10 min usage of portholes. The result was compared between right and left cage half, upper
and lower cage, and between the two brands of cages. The study found a statistical significance
between brands and therefore cage design of the four oxygen cages, where Oxygen Cage 1 kept at
least 30% oxygen for just below 10 min usage of port holes and Oxygen Cage 2 between 1:45 min
and 3:30 min. In Oxygen Cage 1 there was a statistical significance between the upper and the lower
cage at every time period. The survey was distributed to personnel at the intensive care unit where
the practical study was performed. The portholes effect on time, user-friendliness, ergonomics, as
well as frequency of use, was rated through the questions in the survey. Through these ratings, as
well as open questions, the personnel answered that the portholes complicated performance of
certain tasks in care of the patient. According to the survey, the portholes were used at a lower
frequency compared to opening the door of the oxygen cage during these tasks. The design and how
the portholes are used affects the loss of oxygen in oxygen cages.

Main title:Syrgasburars arbetsluckor
Subtitle:påverkan på syrgaskoncentrationen och åsikter kring användandet
Authors:Svensson, Elin and Vennerholm, Linn
Supervisor:Oltegen, Sara and Dreimanis, Kristoffer
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:djurhälsopersonal, djuromvårdnad, ergonomi, intensivvård, syrgasterapi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2021 06:22
Metadata Last Modified:07 Jul 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics