Home About Browse Search
Svenska


Åström, Lowa and Lagergren, Linnea, 2021. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren.
På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är
inblandade, bland annat djursjukskötare. Syftet med denna kandidatuppsats är att genom en
litteratur- och enkätstudie undersöka huruvida legitimerade djursjukskötare arbetar med
rehabilitering av smådjur i Sverige och hur deras arbete i sådana fall är utformat, vilka kunskaper
de anser krävs samt hur arbetet med rehabilitering är reglerat juridiskt för en legitimerad
djursjukskötare.
Enkätundersökningen besvarades av 118 respondenter och deras resultat delades in i två grupper
beroende på om de arbetade på en djurklinik med rehabiliteringsavdelning eller inte. Det framkom
i enkätstudien att majoriteten av djursjukskötarna inte arbetade med rehabilitering. De som arbetade
med rehabilitering och hade en rehabiliteringsavdelning på sin arbetsplats utförde framförallt range
of motion (ROM) -träning, ståträning, gåträning, kylterapi och massage. De djursjukskötare som
inte hade en rehabiliteringsavdelning på sin arbetsplats men arbetade med rehabilitering utförde
ljusbehandling, visade djurägare övningar, utformade hemgångsråd och utvärderade patienter.
Kunskaper som djursjukskötarna ansåg krävdes för att arbeta med rehabilitering var framförallt
kunskaper inom anatomi, fysiologi, läkningsprocesser, skador inom hundsport, smärtbedömning
och behandlingsmetoder. För att en djursjukskötare ska få arbeta med rehabilitering krävs en formell
och reell kompetens där djursjukskötaren arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I
enkätundersökningen framkom det även att ungefär hälften av respondenterna inte var medvetna om
vad de juridiskt fick utföra för rehabiliteringsarbete.
Det framkom tydligt att fler studier behöver göras inom området och förhoppningen är att denna
kandidatuppsats kan ligga till grund för framtida studier angående djursjukskötarens roll inom
rehabilitering.

,

Rehabilitation is a relatively new field in veterinary care that has expanded in the recent years.
The staff at animal clinics and animal hospitals work daily with rehabilitation where many
professions are involved, including veterinary nurses. The purpose of this bachelor thesis is to
investigate through a literature- and questionnaire study whether licensed veterinary nurses work
with rehabilitation of small animals in Sweden and how their work in such cases is designed, what
knowledge they consider is required and how the work with rehabilitation is legally regulated for a
licensed veterinary nurse.
The questionnaire was answered by 118 respondents and their results were divided into two
groups depending on whether they worked at an animal clinic with a rehabilitation ward or not. It
emerged in the questionnaire study that the majority of veterinary nurses did not work with
rehabilitation. Those who worked with rehabilitation and had a rehabilitation ward at their
workplace performed mainly range of motion (ROM) exercises, standing exercises, walking
exercises, cold therapy and massage. The veterinary nurses who did not have a rehabilitation ward
at their workplace but worked with rehabilitation performed light treatment, showed pet owners
exercises, designed home care advice and evaluated patients. Knowledge that the veterinary nurses
considered was required for work with rehabilitation was primarily knowledge in anatomy,
physiology, healing processes, injuries in dog sports, pain assessment and treatment methods. In
order for a veterinary nurse to be allowed to work with rehabilitation, a formal competence and prior
learning is required where the veterinary nurse works based on science and proven experience. The
survey revealed that approximately half of the respondents were not aware of what kind of work
they were legally allowed to perform in rehabilitation.
It became clear that more studies need to be done in the area and the hope is that this candidate
essay can form the basis for future studies regarding the veterinary nurse's role in rehabilitation.

Main title:Rehabilitering inom djuromvårdnad
Subtitle:vad gör djursjukskötaren?
Authors:Åström, Lowa and Lagergren, Linnea
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:arbetsuppgifter, djursjukskötare, kunskap, lagstiftning, rehabilitering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16957
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16957
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 08:23
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics