Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Frida and Samoila, Cora-Elena, 2021. Syrgasburar i djursjukvården : en jämförande studie av två syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
1MB

Abstract

Syrgasterapi är en viktig behandling för att stabilisera patienter med andningssvårigheter eftersom
låga nivåer av syre i blodet kan orsaka skada på inre organ. Syftet med denna studie var att jämföra
två olika syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration, temperatur och luftfuktighet. Ett fokus
var att mäta hur syrgaskoncentration i syrgasburar påverkas när burarnas dörrar öppnas. Ett annat
fokus var betydelsen av andra komponenter i syrgasburars miljö, såsom temperatur och
luftfuktighet, vilket undersöktes genom en litteraturgranskning. Denna kandidatuppsats inom
djuromvårdnad kombinerar en granskning av befintlig vetenskaplig litteratur med en praktisk studie
av två olika syrgasburar.
Trots mångfaldig litteratur inom ämnet syrgasterapi finns det mycket få studier utförda på de
olika sätten att administrera syrgas till smådjur. Syrgasburarna är en metod med stor brist på
vetenskaplig litteratur. Mer forskning skulle hjälpa djurhälsopersonal att ta informerade beslut vid
val mellan olika metoder av syrgasterapi.
I litteratur beskrivs det att syrgasburar kan användas för att leverera syrgas på ett noninvasivt
sätt, med minimal patienthantering. En syrgasterapimetod anpassad för att undvika stress hos
patienter föredras då andningspåverkade patienter löper hög risk för allvarliga komplikationer. Trots
avsaknad av studier inom veterinärmedicin nämns det ofta i litteratur att temperatur och
luftfuktighetsgrad påverkar patienters metabolism och luftvägar. Det diskuteras att syrgasburar
ibland misslyckas med att bibehålla optimala nivåer av temperatur och luftfuktighet, vilket kan leda
till komplikationer såsom hypertermi och ökade stressnivåer. Dessutom saknas forskning som visar
vad de optimala nivåerna är för olika patienter i syrgasbur.
Eftersom det sker en minskning av syrgaskoncentration när burens dörr öppnas, begränsas ofta
den fysiska kontakten med patienter. Denna studie analyserade syrgaskoncentrationen i två olika
burar efter att dörren varit öppen under olika långa tidsperioder. Med start på 40%
syrgaskoncentration sjönk Syrgasbur 1 till 37%, 35% respektive 32% efter att buren öppnades under
10, 20 respektive 35 sekunder. Syrgasbur 2 sjönk till 28%, 25% respektive 24% efter samma
tidsperioder. Det konstaterades att de två burarnas utformning möjligen påverkade hur snabbt
syrgaskoncentrationen sjönk. Tiden som krävdes för burarna att nå 40% syrgaskoncentration igen
efter att dörrarna stängdes, var signifikant kortare jämfört med tiden att fylla upp burarna med syrgas
från rumsluft. Den kliniska relevansen av denna tidsskillnad kan diskuteras, då tiden för att fylla
burarna från rumsluft till 40% syrgaskoncentration var mindre än tre minuter för båda fabrikat.
Resultaten visade att syrgaskoncentrationen inte sjunker drastiskt när dörren till buren öppnas i 10
sekunder och därför kan uppfyllnad av syrgasbur innan en patients ankomst övervägas. Dock bör
ekonomiska aspekter och miljöaspekter tas i beaktning, eftersom syrgasburar använder en ansenlig
mängd syrgas.
Resultaten av denna experimentella studie bör ses som ett exempel och inte som representativt
för syrgasburar på grund av det begränsade antalet syrgasburar i studien. Däremot är resultaten
relevanta för en bättre uppfattning av hur syrgasburarna fungerar och att skillnader kan finnas mellan
olika fabrikat. Ytterligare forskning inom syrgasburar och hur dess miljö påverkar patienter av olika
djurslag skulle hjälpa djurhälsopersonal att använda syrgasburar mer effektivt.

,

Oxygen therapy is critical in stabilizing patients with respiratory distress, as low levels of oxygen in
the bloodstream can cause permanent organ damage. The aim of this study was to compare two
different oxygen cages regarding oxygen levels, temperature, and air humidity. One focus was
measuring how the levels of oxygen in oxygen cages are affected upon opening the cages’ doors.
Another focus was on how other elements in the oxygen cages’ environment, such as temperature
and air humidity can affect a patient, which was investigated through a literature review. This
bachelor’s thesis in veterinary nursing combines a literature review with an experimental study on
two different oxygen cages.
Despite an abundance of literature on the topic of oxygen therapy, there are very few studies
conducted on the various methods of oxygen supplementation for veterinary patients. Furthermore,
literature rarely includes the study of oxygen cages and there is a lack of experimental studies on
such devices. More research would help the animal health personnel to take informed decisions
when choosing between the different methods of oxygen therapy.
According to literature, oxygen cages can provide supplemental oxygen in a non-invasive way,
with minimum patient handling. Stress-free oxygen therapy is preferred on dyspnoeic patients due
to their high risk of respiratory complications. Several review articles assert that temperature and
humidity levels are important for the patient’s metabolism and airways, despite the lack of scientific
studies on veterinary patients. It is discussed that oxygen cages can fail in maintaining optimal levels
in temperature and humidity, which can lead to complications like hyperthermia or increased stress
levels. Yet no studies were found which show what the optimal levels are for different kinds of
patients in oxygen cages.
Often the contact with patients in oxygen cages is limited due to the risk of lowering oxygen
levels upon opening the cage’s door. The present experimental study analysed the oxygen levels in
two different cages, after opening their doors for different amounts of time. Starting at 40% oxygen
concentration, Cage 1 had 37%, 35%, 32% respectively, left after the door was opened for 10, 20,
35 seconds, respectively. Cage 2 however dropped to 28%, 25%, 24% respectively, after the same
time intervals. It can be assumed that cage design affects how fast the oxygen levels decrease. The
time required for the cages to reach 40% again, after the doors were closed, was significantly shorter
than the time required to fill up the cages from room oxygen levels. Nevertheless, the clinical
significance of this time difference can be discussed, as filling the cages from room oxygen levels
to a 40% oxygen concentration took less than 3 minutes for both models. The results show that
oxygen levels do not drop drastically upon opening the cage for 10 seconds, and therefore preparing
the oxygen cage before the patient’s arrival can safely be considered. However, financial and
environmental aspects should be considered while taking such a decision, as oxygen cages use a
considerate amount of oxygen.
The results of this experimental study should be seen as an example and not representative for
oxygen cages, as the study was conducted on a limited number of cages. Nevertheless, the findings
are relevant for a better understanding of how oxygen cages work and the potential variance in
oxygen levels between different models. Further research, both on the oxygen levels but also on the
effects of the cages’ environment on different patients, would provide the animal health personnel
with a more effective employment of oxygen cages.

Main title:Syrgasburar i djursjukvården
Subtitle:en jämförande studie av två syrgasburar med avseende på syrgaskoncentration
Authors:Johansson, Frida and Samoila, Cora-Elena
Supervisor:Oltegen, Sara and Dreimanis, Kristoffer
Examiner:Bergh, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:djuromvårdnad, dyspné, luftfuktighet, smådjur, syrgasterapi, temperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16956
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16956
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 08:19
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics