Home About Browse Search
Svenska


Gilberg, Karin, 2021. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hästar i Sverige : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img] PDF
1MB

Abstract

Behandlingsmetoder som ligger utanför den etablerade veterinära skolmedicinen kallas ofta för
komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM). Metoderna är många och en del befinner
sig långt från skolmedicinen medan andra är på gränsen till att vara skolmedicinska. Internationella
studier har visat att KAVM används i stor utsträckning vid behandling av hästar, främst vid behandling av ryggproblem. I många fall är en KAVM-terapeut den initiala kontakten för behandling när
djurägaren misstänker ryggproblem hos sin häst. Det kan anses problematiskt då hästar med ryggproblem i många fall även är halta och tiden innan hältan behandlas förlängs om behandlaren endast
tar itu med ryggproblemet.
På humansidan används komplementär och alternativ medicin (KAM) av många i förebyggande
syfte. De som söker sig till KAM vill få ett helhetstänk vid behandlingen och minimera användandet
av konventionell medicin.
Syftet med detta arbete är att kartlägga användandet av KAVM för hästar i Sverige. Via en enkätstudie undersöktes vilka metoder som används av hästägare, veterinärer och de terapeuter som utför
behandlingarna. Även samarbetet mellan veterinärer och terapeuterna undersöktes.
Resultatet visar att så många som 90% av de svarande hästägarna använder sig av KAVM i förebyggande syfte och 85 % i rehabiliterande syfte efter skada (n=204). En KAVM-terapeut är den
initiala kontakten för behandling vid misstanke om ryggproblem hos hästen för 52% av de svarande
och vid misstanke om hälta för 15 % av de svarande (n=204). De vanligaste metoderna som används
är massage, stretching och kiropraktik.
En del av de svarande veterinärerna har vidareutbildat sig inom KAVM efter veterinärexamen.
Dessa personer träffar fler patienter med problem i rörelseapparaten per vecka än de svarande som
inte är vidareutbildade inom området. Även bland veterinärerna är det flest som använder massage,
stretching och kiropraktik, både i yrket och privat på sin egen häst. Mer än hälften (58 %) av de
svarande veterinärerna remitterar patienter till KAVM-terapeuter och flertalet skriver att de har goda
samarbeten tillsammans (n=85) men många efterfrågar hårdare krav på lagstiftning och utbildning
inom KAVM.
Bland de svarande terapeuterna arbetar många med flera olika djurslag och flest jobbar med hästar.
Många utför mer än en behandlingsmetod och flest utför massage, stretching och akupressur. De
flesta har något slags samarbete med veterinär där de antingen rekommenderar sina patienter att
uppsöka veterinärvård eller får en remiss från veterinär angående en patient. Majoriteten av de svarande terapeuterna var positiva till enkäten då de anser att ämnet är viktigt. Många efterfrågar högre
krav och mer kontroll på utbildning och efterföljande certifiering.

,

Treatment methods that are outside the established veterinary modern medicine are often called
complementary and alternative veterinary medicine (CAVM). There are multiple methods, some are
far from allopathy while others are close to be counted as modern medicine. International studies
have shown that CAVM is widely used in the treatment of horses, mainly in the treatment of back
problems. In many cases, a CAVM therapist is the initial contact for treatment when the pet owner
suspects back problems in their horse. This could be considered problematic since horses with back
problems in many cases also are lame and the time before the lameness is treated is prolonged if the
therapist only deals with the back problem.
In human healthcare, complementary and alternative medicine (CAM) is used by many for preventive purposes. Those who apply to CAM wants a holistic approach to treatment and minimize the
use of conventional medicine.
The purpose of this work is to map the use of CAVM for horses in Sweden. Answers from a questionnaire, filled in by horse owners, veterinarians and therapists of CAVM methods, were compiled
and investigated. The collaborations between veterinarians and therapists were also issued.
The results show that as many as 90% of the responding horse owners use CAVM for preventive
purposes and 85% for rehabilitative purposes after injury (n = 204). A CAVM therapist is the initial
contact for treatment in case of suspicion of back problems in the horse for 52% of the respondents
and in case of suspicion of lameness for 15% of the respondents (n = 204). The most common
methods used are massage, stretching and chiropractic.
Some of the responding veterinarians have furthered their education within CAVM after their veterinary degree. These veterinarians meet more patients with musculoskeletal problems per week
than the respondents who are not further trained in CAVM. Among the responding veterinarians
who use CAVM, massage, stretching and chiropractic are the most frequently used methods. More
than half (58%) of the responding veterinarians refer patients to CAVM therapists and the majority
write that they collaborate well toghether (n = 85), but many demand stricter requirements for legislation and training within CAVM.
Among the responding therapists, the majority work with various animal species and most work
with horses. Many perform more than one treatment method and most practice massage, stretching
and acupressure. Most have some kind of collaboration with a veterinarian where they either recommend their patients to seek veterinary care or get a referral from a veterinarian regarding a patient. The majority of the responding therapists were positive to the survey as they consider the
subject to be important. Many demand stricter regulations and more control over education and
subsequent certification.

Main title:Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hästar i Sverige
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Gilberg, Karin
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna and Bergh, Anna
Examiner:Alvåsen, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:KAVM, KAM, komplementär, alternativ, behandlingsmetod, veterinärmedicin, integrativ, rehabilitering, terapeut
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16953
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16953
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 08:15
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page