Home About Browse Search
Svenska


Lundholm, Agnes and Johansson, Emelie, 2021. Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
828kB

Abstract

Trombocytopeni är ett sjukdomstillstånd som orsakar koagulationsrubbningar vilket kan leda till
allvarliga och ibland livshotande konsekvenser. Dödligheten hos hundar med trombocytopeni
varierar mellan olika studier och prognosen kan påverkas av bakomliggande orsak och svar på vald
behandling. Vid allvarlig trombocytopeni finns speciella omvårdnadsåtgärder som kan minska
risken för uppkomst av nya blödningar hos patienten. Kunskap om sjukdomen är viktig för
djursjukskötaren för att kunna notera viktiga kliniska sjukdomstecken och kunna ge anpassad
omvårdnad till hundar med trombocytopeni. Djursjukskötarens kunskap kan också bidra till
utbildningen av djurägaren angående sjukdomstillståndet och fortsatt behandling i hemmet.
Syftet med detta kandidatarbete inom djuromvårdnad var att genom en litteraturgenomgång och en
intervjustudie undersöka olika omvårdnadsåtgärder och behandlingar vid vård av hundar med
trombocytopeni. Under litteraturgenomgången inhämtades information från human- och
veterinärmedicinsk litteratur. Litteratur om omvårdnad som berörde hundar med trombocytopeni
fanns enbart i liten mängd. Däremot fanns en studie om blödningsutvärderingsverktyg på hund som
visade lovande resultat för framtida användning vid monitorering och utvärdering av behandling av
hundar med trombocytopeni. Fler studier behövs dock för validering av
blödningsutvärderingsverktyget.
Vid intervjustudien utfördes intervjuer med tre olika legitimerade djursjukskötare som arbetade på
tre olika svenska djursjukhus. Intervjurespondenternas svar visade på olika grad av anpassad
omvårdnad för hundar med trombocytopeni. De omvårdnadsaspekter som beskrevs under
intervjuerna stämde dock till stor del överens med litteraturen. Exempelvis var noggrann
monitorering av patienten och undvikandet av injektioner och venpunktion omvårdnadsåtgärder som
togs upp både i litteraturen och intervjustudien. Gällande eftervård uppgavs det under intervjuerna
att bland annat information om biverkningar av behandling och eventuella restriktioner förmedlades
till djurägarna vid hemgång.
Sammanfattningsvis bör omvårdnaden av hundar med trombocytopeni anpassas efter
sjukdomstillståndets allvarlighetsgrad vilket kräver adekvat kunskap hos djursjukskötaren.
Specifika rutiner för omvårdnaden av dessa patienter och en ökad förståelse för sjukdomen skulle
kunna bidra till en förbättrad patientsäkerhet. För att få fram specifika riktlinjer för omvårdnaden av
hundar med trombocytopeni krävs studier som undersöker den eventuella effekten omvårdnaden har
för tillfrisknande och prognos hos patienten.

,

Thrombocytopenia is a condition that causes disturbance in the coagulation process which can lead
to serious and sometimes life-threatening consequences. Mortality in dogs with thrombocytopenia
varies between studies and the prognosis may be affected by the underlying cause and response to
the chosen treatment. If the thrombocytopenia is severe, there are special nursing interventions that
may reduce the patient’s risk of further bleeding. Knowledge of the disease is important for the
veterinary nurse to be able to note important clinical signs and to provide adapted care to dogs with
thrombocytopenia. The veterinary nurse can also contribute to the education of the dog owner
regarding the condition and how to treat the dog at home.
The aim of this bachelor’s thesis in veterinary nursing was to examine various nursing interventions
and treatments in the care of dogs with thrombocytopenia through a literature review and an
interview study. During the literature review, information was obtained from literature in human
medicine and veterinary medicine. Nursing literature involving dogs with thrombocytopenia was
found only in small quantities. However, there was a study on a bleeding assessment tool on dogs
that showed promising results for future use in monitoring and evaluating treatment of dogs with
thrombocytopenia. Nevertheless, more studies are needed to validate the bleeding assessment tool.
In the interview study, the interviews were conducted with three different licensed veterinary nurses
who worked at three different Swedish animal hospitals. The interview respondents described
different extent of adapted nursing of dogs with thrombocytopenia. The nursing aspects described
during the interviews were largely consistent with the literature. For example, careful monitoring of
the patient and avoidance of injections and venipuncture were nursing interventions that were
addressed in both the literature and the interview study. Regarding aftercare, the interviews stated
that information about side effects of treatment and any restrictions was passed on to the dog owners
at discharge.
In summary, the care of dogs with thrombocytopenia should be adapted to the severity of the disease,
which requires the veterinary nurse to have adequate knowledge. Specific routines regarding care
of these patients and an increased understanding of the condition could contribute to improved
patient safety. Studies that examine nursing and the possible effect it might have on the patient's
recovery and prognosis are required to obtain specific guidelines for the care of dogs with
thrombocytopenia.

Main title:Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund
Authors:Lundholm, Agnes and Johansson, Emelie
Supervisor:Truelsen Lindåse, Sanna
Examiner:Pedersen, Anja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:behandling, blödning, eftervård, immunmedierad trombocytopeni, immunmedierad trombocytopeni purpura, IMT, IMTP, intensivvård, ITP, omvårdnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16952
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 06:41
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:06

Repository Staff Only: item control page