Home About Browse Search
Svenska


Gunzov, Filip and Wildebac, Niklas, 2021. Djursjukskötarens roll vid en EKG-undersökning : vad bör djursjukskötaren kunna om EKG. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Djurägare som kommer med sina hundar till djurvården har höga krav på den
veterinärmedicinska professionen. Utvecklingen inom djurvården går fort och
tillstånd som tidigare var svåra att behandla eller i värsta fall ledde till avlivning,
kan idag behandlas. För att säkerställa hundarnas mående används många olika
metoder, inte minst vad det gäller hjärtats funktion. En metod som används för att
studera hjärtats funktion är elektrokardiogram, EKG. En väl genomförd EKGundersökning och efterföljande tolkning med eventuell behandling kan i vissa fall
vara livsavgörande för hunden. Det är därför betydelsefullt för djursjukskötare att
veta vad som förväntas av dem inom sin yrkesutövning gällande EKGundersökningar.
Denna studie avsåg att genom intervjuer med djursjukskötare och veterinärer
undersöka vad djursjukskötare tror sig behöva kunna veta om EKG och vad
veterinärerna förväntar sig av djursjukskötarna vid EKG-undersökningar och EKGtolkning. I studien intervjuades fyra djursjukskötare och en veterinär som arbetade
antingen på operations- eller intensivvårdsavdelning samt en kardiolog som
konsultativt besvarade EKG-frågeställningar på bland annat dessa två avdelningar.
Vid sammanställning av resultatet framkom det att samtliga djursjukskötare var
väl bevandrade i EKG-apparatens olika inställningar, hur själva undersökningen
bäst utförs och samtliga hade gedigen kunskap vad gällde tolkning av EKG. Det
fanns en god samstämmighet mellan djursjukskötarnas kompetens och
veterinärernas förväntningar.
Utifrån intervjustudien gjordes även en fördjupad litteraturbakgrund om EKG.
Syftet med detta var att belysa de kunskaper som kan ligga till grund för
djursjukskötare som arbetar med EKG framför allt på en operations- eller
intensivvårdsavdelning.
Studien är begränsad och resultaten är sannolikt ej representativa för kunskapen
hos gemene djursjukskötare och motiverar därför till ytterligare studier.
Konklusionen av studien är att det finns ett visst stöd för att djursjukskötare
generellt ska kunna utföra en tillfredsställande EKG-undersökning och tolka ett
normal-EKG. Studien talar även för att djursjukskötare som arbetar på operationseller intensivvårdsavdelning förväntas ha kunskap om olika arytmier.

,

Animal owners’ have high expectations of the veterinary professionals. The
development in veterinary medicine is very rapid and conditions that used to be
difficult to treat or even worse, was a cause for euthanasia, can be treated today. To
secure the well-being of animals a lot of methods are used, not least when it comes
to monitoring heart function. One method that is used is electrocardiogram, ECG.
An ECG tracing well executed with a following interpretation and an eventual
treatment, can be lifesaving. Therefore, it is of importance for the veterinary nurse
to know what is to be expected of them when it comes to ECG in their professional
practice.
This study intended, by interviewing veterinary nurses and veterinarians, to try
to answer what veterinary nurses believe they have to know about ECG and what
the veterinarians expect from the veterinary nurse when it comes to performing and
interpreting an ECG. Four veterinary nurses and one veterinarian who all worked
either in an operating room or in an intensive care unit were interviewed as well as
one cardiologist who did ECG consultative work amongst these two units.
We found in the interview study that the veterinary nurses were well versed
when it came to the ECG machine and its different settings, how an ECG is best
executed, and all the nurses had solid knowledge in ECG interpretation. There was
a good correspondence between the competence of the veterinary nurses and the
expectations from the veterinarians.
After the interview study an in-depth literary study regarding ECG was
conducted, as a background. The purpose with the literary study was to illustrate
the knowledge that a veterinary nurse working in an operational theater or an
intensive care unit can be expected to have.
Even though this is a small study and the results most likely are not
representative for the ECG knowledge of the veterinary nurse in general which
motivates more studies to be done within the field, the conclusion is that this study
indicates that the veterinary nurse should be able to perform a satisfactory ECG and
be able to interpret a normal ECG tracing. The study also indicates that veterinary
nurses working in an operating room or in an intensive care unit are expected to
have knowledge of different arrhythmias.

Main title:Djursjukskötarens roll vid en EKG-undersökning
Subtitle:vad bör djursjukskötaren kunna om EKG
Authors:Gunzov, Filip and Wildebac, Niklas
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Höglund, Katja
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:arytmi, djuromvårdnad, djursjukskötare, EKG, EKG-apparat, hund, tolkning, utförande, veterinär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16947
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16947
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2021 06:11
Metadata Last Modified:06 Jul 2021 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics