Home About Browse Search
Svenska


Gabrielsson, Nellie and Jonsson, Sanna, 2021. Rådgivning och behandling av innekissande katter inklusive användandet av psykofarmaka : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
927kB

Abstract

När katter inte är nöjda med något i sin omgivning kan de börja kissa utanför lådan.
Detta problembeteende är en vanlig anledning till att djurägare tar sina katter till
veterinären. För att bli av med detta problembeteende är det viktigt att börja med
en klinisk undersökning av katten för att se att den inte har någon fysiologisk
anledning till att den kissar inne. I detta arbete kallas dessa katter för innekissande
katter. Om ingen fysiologisk anledning hittas ska man gå vidare med att finna
grundorsaken till innekissandet. När man har hittat grundproblemet ska en
skräddarsydd plan med miljöförändringar skapas tillsammans med ägaren. I vissa
fall räcker inte miljöförändringar för att få bukt med problemet och då kan det vara
indikerat att kombinera med psykofarmakabehandling. Psykofarmaka är ett
samlingsnamn för flera olika läkemedel som används för att behandla
beteendeproblem på djur.
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur vanligt det är att använda
psykofarmaka till innekissande katter och vilken evidens det finns kring dess effekt.
Studien undersöker även djurhälsopersonalens inställning till psykofarmaka och
vilken rådgivning och behandling de ger idag.
En litteratursammanställning, enkätstudie och intervju har genomförts. Det är
ovanligt att använda psykofarmaka som behandling av innekissande katter i
Sverige. Inställningen hos djurhälsopersonalen som besvarat denna studies enkät är
att miljöåtgärder ska vara den huvudsakliga behandlingen. De anser att
psykofarmaka ska ges när det finns tydliga indikationer på att psykofarmaka kan
vara en lämplig behandling eller i extrema undantagsfall. En stor del av
djurhälsopersonalen anser sig ha för lite kunskap och erfarenhet för att ha en åsikt,
34% av respondenterna har aldrig hört talas om psykofarmaka som behandling för
innekissande katter. Den rådgivning och behandling som ges idag är framförallt
miljöförändringar för ett tryggare och mer kattanpassat hem. Det är viktigt att
djurhälsopersonalen är medveten om att psykofarmaka är ett behandlingsalternativ
för innekissande katter. Med en ökad medvetenhet kan katternas välfärd förbättras
och onödiga avlivningar undvikas. Det finns få studier på psykofarmaka som
behandling till innekissande katter, men den evidens som finns visar att det har
effekt. Resultaten i denna studie indikerar att det behövs mer utbildning av
djurhälsopersonalen inom ämnet och fler studier behöver göras för att få en
tydligare bild av psykofarmakas effekt på innekissande katter.
Nyckelord: beteendeproblem, djurhälsopersonal, djuromvårdnad, katt,
miljöåtgärder, psykofarmaka, urinering, urineringsmönster

,

A common reason for cat owners to bring their cats to the vet clinic is that their cat
is urinating outside the litter box. It is important to start the journey to get rid of this
behaviour with a clinical examination of the cat to exclude any physiological reason
for the house soiling. If such a reason cannot be found, it is recommended to
proceed with finding the root cause to the behavioural problem. A tailored plan with
environmental modifications adjusted to the root cause should be made together
with the owner. In some cases, environmental modifications are not enough to get
rid of the house soiling and an additional treatment with psychoactive medication
can be suggested. Psychoactive medication is a group of drugs used to treat
behavioural problems in animals.
The aim of this study was to examine how common the use of psychoactive
medication is and what evidence there is for the effect. The study also investigates
the animal health staff’s attitude to psychoactive medication and what advice and
treatments they give today.
The study is built on a literature review, a survey study and an interview. It is
unusual to use psychoactive medication as a part of the treatment plan to house
soiling cats in Sweden. The attitude of the animal health staff who answered this
study is that environmental changes should be the main focus of the treatment plan.
They think psychoactive medication should be used only if obvious indications of
the cat being a candidate for the medication are present or when nothing else
worked. A big part of the animal health staff considers itself to have inadequate
knowledge to have an opinion, as 34% of the respondents has never heard about
psychoactive medication as a treatment for house soiling cats. The most common
counselling and treatment is environmental changes for a safer and more cat
friendly home. It is important that the animal health staff know that psychoactive
medication is a treatment alternative for house soiling cats. An increased awareness
of psychoactive medication can improve the welfare of cats and help to avoid
unnecessary euthanizations.
There are not many studies on the use of psychoactive medication for house
soiling cats, but the evidence presented by these studies show that it has effect. The
results in this study indicate that animal health staff needs more education on the
subject and more studies on the effect of psychoactive medication on house soiling
cats needs to be conducted.
Key words: behavioural problems, animal health staff, animal care, cat,
environmental changes, psychoactive medication, urination, urination habits

Main title:Rådgivning och behandling av innekissande katter inklusive användandet av psykofarmaka
Subtitle:en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal
Authors:Gabrielsson, Nellie and Jonsson, Sanna
Supervisor:Fischer, Hanna
Examiner:Andersson, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:beteendeproblem, djurhälsopersonal, djuromvårdnad, katt, miljöåtgärder, psykofarmaka, urinering, urineringsmönster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16941
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16941
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 11:12
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics