Home About Browse Search
Svenska


Tryggvesson, Ellinor and Persson, Elin, 2021. Trichoderma spp. i substrat och kompost : ett verktyg för att uppnå suppressivitet mot rotsjukdomar i hallon- och jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
719kB

Abstract

I Sverige ökar efterfrågan på bär, i synnerhet för hallon och jordgubbar, vilket ställer krav på en ökad produktion och skörd. Tunnelodling kan ge en effektivare produktion framför allt på grund av förlängd säsong. Det ger också en förbättrad kontroll över odlingsförhållanden när det gäller näring och växtskydd jämfört med frilandsodling. Idag sker tunnelodlingen i substrat, vilket kan öka risken för spridning av rotsjukdomar från bland annat inköpt växtmaterial. Effektiva växtskyddsverktyg är därför angeläget för att lösa problemet.
Suppressiva substrat är ett verktyg med stor potential för tunnelodling av hallon och jordgubbar. Suppressivitet är substratets förmåga att hämma angrepp av skadliga växtpatogener. Det kan uppnås med hjälp av mikroorganismer som kan tillsättas till odlingssubstrat genom antagonistiska isolat eller organiskt material. Trichoderma spp. är en grupp av effektiva antagonistiska svampar som har förmågan att hämma rotpatogena svampar och utveckla en suppressiv effekt i odlingssubstrat.
Dagens substrat brukar främst vara torvberikade men på grund av torvbrytningens negativa miljöpåverkan behövs nya alternativa substrat.
Spent mushroom compost (SMC), kompostavfall från svampodling, är ett alternativ som har studerats och visats kunna samverka bra med Trichoderma spp. för att ge ökad suppressivitet och tillväxt genom symbios med växten. Detta kan vara ett alternativt substrat som i hög utsträckning skulle kunna användas i odling. På det sättet används svinn från champinjonodling samtidigt som torvanvändningen minimeras, vilket bidrar till ökad hållbarhet i odlingssystem. Resultatet från vår litteraturgenomgång indikerar möjligheten att använda Trichoderma spp. som ett verktyg för att hämma spridning av rotpatogener i odlingssubstrat. Användning av SMC med eller utan symbiosförhållande med Trichoderma spp. är ett bra verktyg för att uppnå suppressivitet i substrat.

,

n Sweden the consumption of berries is increasing, especially of raspberries and strawberries, which places demands on increased production and harvesting. Tunnel cultivation can provide an efficient production, mainly due to the extended season. It also provides improved control over cultivation conditions in terms of nutrition and plant protection compared to outdoor cultivation. Today, tunnel cultivation takes place in substrates, where the risk of spreading root diseases from purchased plant material can increase. Effective plant protection tools are therefore important to solve the problem.
Suppressive substrates have a great potential in tunnel cultivation of raspberries and strawberries. Suppressiveness is the ability of the substrate to inhibit spread of harmful plant pathogens. It can be achieved through microorganisms that can be added to the substrate as antagonistic isolates or through amendments of organic material. Trichoderma spp. is a group of effective antagonistic fungi that has the ability to inhibit root pathogens and develop a suppressive effect in the cultivation media.
Substrates of today are usually peat-enriched, but due to the negative environmental impact of peat mining, new alternative substrates are needed. Spent mushroom compost (SMC), composted waste from mushroom cultivation, is an alternative that has been studied and shown to work well with Trichoderma spp. to provide increased suppression and growth through symbiosis with the plant. This may be an alternative substrate that should be more incorporated in the cultivation system. In this way, waste from mushroom cultivation is used at the same time as peat use is minimized, which contributes to increased sustainability in the production system. In conclusion, our review of the literature indicated the possibility of using Trichoderma spp. to achieve suppressiveness in the substrate. The use of SMC with and without symbiosis with Trichoderma spp. is an effective tool to enhance the suppressive effect of the substrate.

Main title:Trichoderma spp. i substrat och kompost
Subtitle:ett verktyg för att uppnå suppressivitet mot rotsjukdomar i hallon- och jordgubbsodling
Authors:Tryggvesson, Ellinor and Persson, Elin
Supervisor:Khalil, Sammar and Uggla, Madeleine
Examiner:Persson Hovmalm, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Fragaria x ananassa, Rubus idaeus, tunnelodling, växtskydd, rotpatogener, hållbarhet, torv, SMC, använd svampkompost, Agaricus bisporus, champinjon, tunnel cultivation, plant protection, root pathogens, sustainability, peat moss, spent mushroom compost, white button mushroom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16933
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16933
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:02 Jul 2021 08:52
Metadata Last Modified:03 Jul 2021 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics