Home About Browse Search
Svenska


Frisk Brunzell, Annie, 2021. Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Afrikansk svinpest (ASF) är en allvarlig virussjukdom som drabbar grisdjur. Sjukdomen finns i många delar av världen och orsakar ofta en mycket hög dödlighet hos drabbade tamgrisar och vildsvin. På grund av dess påverkan på grisproduktionen har ASF medfört stora socioekonomiska konsekvenser i drabbade områden. Det senaste decenniet har sjukdomen spridits till flera länder i Europa, bland annat länderna i Baltikum, Polen och Tyskland. Sverige har ännu inte haft något fall av ASF. I det pågående utbrottet sprids smittan i tamgris- och vildsvinspopulationer. För att undvika att smittan introduceras till den svenska vildsvinsstammen är jägare centrala. Det är till exempel av stor betydelse att rapportera upphittade vildsvinskadaver och provta dessa med avseende på förekomst av ASF-virus, för att upptäcka eventuellt smittade djur så tidigt som möjligt.

Denna kvalitativa intervjustudie fokuserar på svenska jägares inställning till den svenska övervakningen av ASF, metoder för att upptäcka fall av ASF, samt förebyggande åtgärder för att undvika att sjukdomen kommer till Sverige. För att få en inblick i detta utfördes totalt sex fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 25 jägare från områden med vildsvin. Efter ordagrann transkribering av alla diskussioner genomfördes tematisk analys av textmaterialet.

Sammanfattningsvis visade analysen att det fanns en generell positiv attityd avseende både personligt, och jägarkårens allmänna, engagemang i övervakning och förebyggande åtgärder för ASF. Jägarna såg sin egen roll i övervakningen av ASF som viktig, men framhöll att andra personer också kunde bidra med mycket. De bedömde däremot sin egen personliga roll i att undvika introduktion av smittan till landet av mindre betydelse. Det fanns bland jägarna ett stort intresse för att värna om både tama och vilda djur och dessutom en stor oro och rädsla för om sjukdomen skulle komma hit. Det ansågs finnas en brist på kunskap om ASF, både inom den egna jägarkåren och hos allmänheten, men också en vilja i att hjälpa till att sprida information. Därtill framkom en stor idérikedom för att öka tillgängligheten på information och medvetenheten om sjukdomen och dess risker, då ASFhotet bedömdes som realistiskt och allvarligt.

,

African swine fever (ASF) is a serious viral disease that affect suids. The disease is present in many parts of the world and often results in a high mortality rate in affected domestic pigs and wild boar. Due to its effects on pork production, ASF has caused great socioeconomic consequences in the affected areas. In the latest decade the disease has spread to multiple countries in Europe, among others the Baltic states, Poland and Germany. Sweden has not yet had any case of ASF. In the ongoing outbreak, the virus spreads in domestic pig and wild boar populations. Hunters play a central role to detect introductions of the disease to the Swedish wild boar population. For example, it is of great importance to report wild boar carcasses found and to test them for the presence of ASF-virus, to detect infected animals as rapidly as possible.

This qualitative interview study focuses on Swedish hunters’ attitudes toward the Swedish surveillance of ASF and methods to discover cases of ASF, along with preventive measures taken to avoid introducing the disease to Sweden. To gain insight into this, six focus group discussions with 25hunters from areas with wild boar were carried out. After transcription of all conversations, a thematic analysis of the material was performed.

In summary, the analysis showed a generally positive attitude, both for the hunters personally and in general, regarding their engagement in surveillance and preventive measures regarding ASF. The hunters viewed their personal role in the surveillance of ASF as important, though accentuating that other people could also contribute greatly. They considered their personal role in avoiding introduction of the disease to the country of less importance. Among the hunters, there was a great interest in protecting both domestic and wild animals from diseases, and also a worry and fear regarding ASF reaching the country. A lack of information was noted, both among hunters and the general public, but also a desire to help spread the information. In addition, many ideas to increase the accessibility of information and raise awareness about the disease were presented. ASF was considered a realistic and serious threat.

Main title:Svenska jägares uppfattningar om förebyggande åtgärder och övervakning av afrikansk svinpest hos vildsvin i Sverige
Authors:Frisk Brunzell, Annie
Supervisor:Lindahl, Johanna and Chenais, Erika and Ernholm, Linda
Examiner:Jacobson, Magdalena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Afrikansk svinpest, ASF, fokusgruppsdiskussion, FGD, förebyggande, jägare, rapportering, vildsvin, övervakning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16919
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 13:39
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics