Home About Browse Search
Svenska


Ekblad, Daniel and Lundgren, Oskar, 2021. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Potatisen var ett viktigt livsmedel förr men har på senare tid minskat i betydelse då det finns
fler näringsrika råvaror att hitta i affären. Kraven har ökat på hur potatisen ska se ut i affären.
Det ställer höga krav på lantbrukaren att kunna odla och leverera en fin potatis till detaljhandeln. Lantbrukaren efterlyser då metoder som gör det säkrare att odla med en bra kvalitet och rätt storlek. Tekniken för precisionsodling finns men den används inte i någon större omfattning inom potatisodlingen, huvudsakligen för det hittills saknas vetenskapliga belägg för att skörden blir bättre. Därför har vi genomfört ett försök där vi testar om det är positivt att kunna variera sättavståndet över fältet med avseende på lerhalt för att få en skörd
som har jämnstora potatisar.
Potatisen växer på olika sätt beroende på vilken jordart den odlas i. Lätt och styv jord sätter olika många knölar så att storleken påverkas. Att variera sättavståndet efter jordarten kan påverka storleken på potatisen på ett positivt sätt så potatisen är mer jämnstora. Det är inte bara jordart och sättavstånd som påverkarstorleksfördelningen. Gödslingen och bevattningen är andra faktorer som har stor inverkan på hur potatisen växer och sätter knölar.
Försöket genomfördes på ett fält utanför Skivarp i södra Skåne. Där finns en lantbrukare som är intresserad av att prova nya metoder för att få en bättre och jämnare skörd. Potatisen i det aktuella fältet är satt i nord/sydlig riktning vilket är samma riktning som jordarten ändrar sig.
Det blir styvare jord i den nordligaste kanten och sandigare i den sydliga kanten. Vi hade tre led
med olika sättavstånd: ett led på 23 cm och två led som varierade med 23 cm +/- 15% respektive 23 cm +/- 30%. Genom det vill vi undersöka om det påverkar storleksfördelningen positivt att anpassa sättavståndet efter lerhalten. Vi hade fyra mätpunkter som var tre meter vardera fördelade över fältet för att kunna jämföra jordartsvariationen och sättavståndet med varandra. I dessa mätpunkter mättes avstånd mellan plantorna strax efter uppkomst. Sedan skördades potatisen för hand på hösten. Skörden vägdes och storlekssorterades i fem storlekar och varje storlek vägdes under senhösten.
Data från mätningen och vägningen analyserades med hjälp av Minitab. Där undersöktes det om det fanns någon signifikans i plantantalet, storlekarna och skörden mellan leden och mätpunkterna. Mellan antalet plantor i de olika leden fanns det signifikans även om det var stor variation mellan sättavstånden. Det visar att sättaren har ändrat avståndet som den skulle.
I skörd och storlek fanns det inte någon signifikans mellan leden.
I det fasta ledet fanns det en stor variation mellan plantorna även om det skulle vara 23 cm.
Det varierade mellan 15 och 30 cm. Det är en naturlig variation som beror på bland annat utsädets storlek, form och sättarens körteknik. Med den naturliga variationen så blir det inte så stor skillnad till de andra leden som skulle variera. Därför skulle det ingått fler radmeter i försöket för att kunna få säkrare resultat. De små skillnader som finns skulle då bli ännu tydligare. Vid skörden borde antalet potatisar under varje planta och efter storlekssorteringen ha räknats. Det hade vart en intressant parameter att ha med i arbetet och inte bara i kg.
Våra slutsatser utifrån detta försök är:

• Genom variabelt sättavstånd finns det tendenser till att det blir bättre utfall på storleksklasserna men inte tillräckligt för att vara signifikanta i detta försök.

• Antalet plantor mellan leden är rätt teoretiskt, att den procentuella ökningen som gjordes vid sättning stämmer. Sättavståndet mellan varje planta varierar mycket inom leden och är svårt att dra en slutsats.

• För att göra detta försök krävs antingen stora jordartsskillnader och tydliga gränser mellan jordarterna eller maskiner som är mer exakta jämfört med den vi hade tillgång till. Först då kan säkra resultat säkerställas. Vårt försök visade signifikans mellan lättaste och styvaste ledet. Om det ska fungera bra att använda sig av variabelt sättavstånd skulle det varit större jordartsskillnader i studien. Genom att då försöka minska den naturliga variationen på sättaren, kommer det att bli bättre utfall på variationen.

• Det finns fler orsaker än sättavstånd och jordart som är viktiga för knölbildningen och dess storlek. Även fysiologisk ålder på utsädet, temperatur i jorden, jordstruktur och markfuktighet har stor inverkan på knölsättning.

,

The potato, which has been an important food in the past, has now declined. The requirements have increased on how the potato should look in the store. It places high demands on the farmer to be able to grow and deliver a nice-looking potato to the store. The farmer calls for methods that make it safer to grow, with a good quality, and the right size. The technique for precision cultivation exists, but it is not used to any great extent in potato cultivation because there is no real evidence that the harvest will be better, so far. Therefore, we have conducted an experiment where we test whether it is positive to be able to vary the distance between the plants in a row across the field with respect to clay content in the soil and by this obtain a harvest that has a more even distribution of potato size.
The potato grows in different ways depending on the type of soil. Varying the spacing according to the soil can have a positive effect to get more even potato size. But it is not only the soil type and the spacing that affect the size distribution. Fertilization and irrigation are
other factors that have a major impact on how the potato grows and sets tubers. The trial was conducted in a field outside Skivarp in southern Skåne. There lives a farmer who is interested in trying new methods to get a better and more even harvest. The potato field is planted in a north / south direction which is the same direction as the soil changes. It will be higher clay content on the northernmost edge and sandier on the southern edge. We had three plots with different plant distances: one treatment of 23 cm, and two treatments that varied by 23 cm +/- 15% and 23 cm +/- 30%. Through this we want to investigate whether the size distribution has
a positive effect on adapting the plant distance to the clay content. We had four measuring points that were 3 m each distributed over the field to be able to compare the soil variation and the plant distance with each other. In these measuring points, distances between the plants were measured shortly after emergence. The potato was harvested by hand in autumn.
The harvest was weighed and sorted in five sizes and weighed in late autumn.
The data from the field measurement, the yield and the size distribution were analysed with the help of Minitab. There, it was investigated whether there was any significance in the number of plants, the sizes and the harvest between the plots and the measuring points. There was significance between the numbers of plants in the different measuring points, although there was considerable variation between the set distances. It shows that the machine has changed the distance as it should. In harvest and size, there was no significance between the plots.
There was a big variation between the set distances on all plots, even if it were 23 cm in the fixed plot. It varied between 15 and 30 cm. It is a natural variation that depends on, among other things, the size, shape of the seed tuber and the driving technique of the machine. With the natural variation, there is not much difference to the other plots that would vary.
Therefore, more raw meters would have been included in the experiment to obtain more reliable results. The small differences that exist would then become even clearer. At harvest, the number of potatoes under each plant and after the size sorting should have been counted.
It could have been an interesting parameter to include in the work and not just measuring the weight. Our conclusions based on this trial are.
• Due to variable plant distances, there are tendencies that there will be better outcomes for the size classes but not enough to be significant in this experiment.

• The number of seedlings in the rows of the different treatments, is according to the theory, that the percentage increase that was made during planting is correct. However, the planting distance within the row varies greatly within all treatments and it is difficult to draw a conclusion.

• To make this experiment requires either large soil type differences and clear boundaries between the soil types or machines that are more accurate compared to the one we had access to. Only then can reliable results be ensured. Our experiment showed significance between the lightest and stiffest joint. If it is to work well to use a variable planting distance, there would be greater soil type differences in the study. By then trying to reduce the natural variation on the setter, there will be better outcomes on the variation.

• There are more causes than plant distance and soil that are important for tuber formation and its size. Physiological age on the seed, temperature in the soil, soil structure and soil moisture also have a major impact on tuber size.

Main title:Variabelt sättavstånd i potatis
Subtitle:för att få jämnare storlek på potatisen
Authors:Ekblad, Daniel and Lundgren, Oskar
Supervisor:Hörndahl, Torsten and Englund, Jan-Eric
Examiner:Larsson Jönsson, Helene
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:potatis, precisionsodling, variabelt sättavstånd, knölsättning, storleksfördelning på potatis, teknik, odlingsteknik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16915
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16915
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 05:58
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 12:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics