Home About Browse Search
Svenska


Vinnå, Annika and Dahl, Sara, 2021. En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården : innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är vanligt att perifer venkateter (PVK) används på patienter i stationärvård inom djursjukvården
och syftet med denna studie var att undersöka vilka problem som upplevs vid användning av PVK.
Även vilka för- och nackdelar som upplevs med de kopplingar mellan PVK och intravenösa
infusioner som används idag samt om det kan finnas ett behov av en annan typ av koppling
undersöktes.
Det finns få studier gällande komplikationer med användandet av PVK på hund och katt, men i
studier som genomförts inom humanvården framgår att det förekommer komplikationer såsom
flebit, ocklusion, läckage, smärta, att PVK:n går subkutant/extravaskulärt och att PVK:n avlägsnas
eller förflyttas av misstag.
I denna studie undersöktes hur personalen på ett stort djursjukhus upplevde användandet av PVK
på hund och katt i relation till de rutiner som tillämpades på djursjukhuset vid tidpunkten för studiens
genomförande, samt om de ansåg att det fanns ett behov av en ny typ av koppling som separerar vid
drag. Totalt intervjuades sex personer varav två var djurvårdare på nivå två och fyra var legitimerade
djursjukskötare. Intervjuerna delades in i två delar som genomfördes i samband med varandra. Den
första delen bestod av frågor gällande användandet av PVK och den andra delen bestod av testning
av en ny produkt, en “breakaway connector” som heter ReLink®.
Intervjuerna visade att informanternas åsikter och attityder kring användandet av PVK, och
eventuella komplikationer som kan uppstå i samband med användandet av PVK, skiljde sig åt.
Informanterna var inte samstämmiga i sin uppfattning om vilka patientgrupper som är
överrepresenterade vad gäller problem med PVK. Den generella uppfattningen bland informanterna
var att det inte var svårt att koppla på- och av infusioner, och inte heller att det var vanligt
förekommande med drag i PVK:n åsamkat av patienterna själva. Det framkom i intervjuer med
några av informanterna att de upplevde att det kunde förekomma ett visst drag eller rotation vid
hantering av PVK och/eller infusionsslang.
Vid testning av ReLink® framkom att informanterna ansåg att produkten var för stor och för
trög för att utlösas vid det drag som orsakas av en hund eller katt. Det nämndes som en negativ
aspekt att produkten saknar backventilsfunktion då den är ihopkopplad. Något som flera informanter
nämnde var en önskan om en produkt som fungerar som en snabbkoppling, det vill säga en koppling
som gör det snabbt och smidigt att koppla av infusionen från patienten tillfälligt, utan att behöva
använda korkar för att skydda PVK och infusionsslang.
Utifrån denna studie går det inte att dra någon slutsats om vilka generella för- och nackdelar som
upplevs med användandet av PVK och de kopplingar som finns idag. Deltagarantalet var för lågt
och åsikterna skiljde sig åt alltför mycket. Samtliga informanter arbetade på samma arbetsplats
vilket innebär att de endast kan representera detta djursjukhus och dess rutiner. Vad gäller
informanternas åsikter kring produkten ReLink® så kunde slutsatsen dras att de ansåg att produkten
i sitt nuvarande utförande är för stor och för trög samt att de gärna skulle se att den även/istället hade
en snabbkopplingsfunktion.

,

It is common practice to use peripheral intravenous catheters (PIVC) on ward patients in a veterinary
hospital setting. The purpose of this study was to explore what problems are being experienced
regarding the usage of PIVC:s, as well as the positive and negative aspects of connections used when
administering intravenous (IV) fluids, while also exploring if there is a need for a different type of
connector other than those used today.
There are few studies on the topic of problems regarding the usage of PIVC:s in veterinary care,
however, the subject has been thoroughly researched in the field of human medicine. These studies
include findings of complications such as phlebitis, subcutaneous infiltration, occlusion, leakage,
pain, and dislodgement of the PIVC.
This study explore how staff members of a major veterinary hospital experience the usage of
PIVC:s on dogs and cats based on the hospitals routines. The purpose of the study was also to
investigate if the participants experienced a need for a new product developed to serve as a
breakaway connector. A total of six people were interviewed of which four were registered
veterinary nurses and two were other members of the nursing staff. The interviews consisted of two
parts, one part regarding the usage of PIVC:s and the other regarding the testing of a new product
called ReLink®.
The results of these interviews showed that the participants’ opinions and attitudes regarding the
usage of PIVC:s and its possible complications varied greatly. There was no consensus among the
participants on which patient groups were overrepresented in regards to problems surrounding the
PIVC:s. Most of the participants did not find it difficult to connect or disconnect IV lines, nor did
they find tugging or pulling on the PIVC/IV line caused by the patients themselves to be particularly
common. They did however concede that pulling or other manipulation of the PIVC could occur
during handling of the patients’ IV connection. The participants were able to test the ReLink®
connector during the interview. The consensus among all participants was that the product was too
large as well as too hard to disconnect to work on dogs and cats as it is intended on humans. The
fact that the product does not work as a check valve while connected was considered a downside.
All the participants expressed that they liked the product as a quick-release connection to use, for
example, when temporarily disconnecting the IV fluids. They also liked that it could be used to
disconnect the IV without using plastic caps.
Based on this study, no conclusion can be drawn on the overall positive and negative experiences
of PIVC usage or of the connections currently used in IV fluid administration. The reason for this
being the low number of participants in this study and the vastly different answers given. In addition
to this, all the participants were employed by the same veterinary hospital and thus worked by the
same routines. Therefore, the results of this study might not be representative of the experiences of
veterinary nursing staff in general. It can be concluded that the general opinion on the product,
ReLink®, is that in its current form it is too large to use on most dogs and cats and too difficult to
disconnect, but would be appreciated as a quick-release connection.

Main title:En intervjustudie med fokus på funktionalitet samt utveckling av perifer venkateter kopplat till infusioner inom smådjurssjukvården
Subtitle:innehållande en första utvärdering av produkten ReLink®
Authors:Vinnå, Annika and Dahl, Sara
Supervisor:Johansson, Todd
Examiner:Höglund, Odd
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:backventil, infusion, intervjustudie, komplikationer, perifer venkateter, PVK, ReLink®
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16903
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16903
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Jul 2021 08:51
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics