Home About Browse Search
Svenska


Jonasson, Elin and Magnusson Björk, Axel, 2021. Kan lantbrukares financial literacy påverka deras möjligheter till att få lån vid en investering? : en kvantitativ enkätstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att bibehålla eller öka livsmedelsproduktionen i Sverige behövs investeringar och möjlighet till utveckling för lantbruksföretag. Vidare är branschen kapitalintensiv och möjligheter till finansiering behövs, något som kan upplevas som svårt att få. Det finns dock förutsättningar för att öka möjligheterna till att få lån beviljat. Studiens syfte har varit att undersöka om
lantbrukares financial literacy (finansiell förmåga) påverkar deras möjligheter till att få lån till en investering. Till detta har frågor ställts kring huruvida respondenterna tycker att det är lätt att ta lån till en investering, i vilken utsträckning kalkyler och analyser används med mera.
Litteraturstudien belyser bland annat vikten av investeringar och lönsamhet i lantbruksföretag samt definition och beskrivning av financial literacy.
Vi använde oss av en webbaserad enkät som delades på Facebook-grupper med anknytning till lantbruk. Frågeformuläret bestod av totalt 35 frågor som respondenterna fick svara på (bilaga 1), frågorna innehåller bland annat ett test med frågor inom ekonomi vilket används för att mäta
respondenternas financial literacy. Urvalet till enkäten valde vi att begränsa till företag inom den gröna näringen med fokus på lantbruk. Vidare har hänsyn tagits till att lantbruksföretag ofta kan innehålla fler produktionsgrenar.
Totalt inkom 133 svar på enkäten ifrån respondenter i åldrarna 18-65 år. Resultaten av undersökningen visade bland annat att det finns ett samband mellan financial literacy och den upplevda möjligheten att få en låneansökan beviljad. Det visade sig att det finns en signifikant högre financial literacy för de som gjort företagets bokslut samt investeringskalkyl själva jämfört med de som inte utfört det själva. Samt att de som har avkastningskrav på deras investering har högre financial literacy än de som har uppgett att de inte har det, skillnaden är även signifikant.Vår slutsats är att financial literacy kan påverka möjligheter till finansiering men även att det är andra faktorer som också påverkar. Exempelvis kan ålder,erfarenhet, kön samt erfarenhet av investeringskalkyler ha en inverkan på ens möjligheter samt ens upplevelse till att ta lån.

,

To maintain or increase food production in Sweden, investments and opportunities for development are needed for agricultural companies. Furthermore, the industry is capital-intensive and opportunities for financing are needed, something that can be perceived as difficult to obtain. However, there are prerequisites for increasing the possibilities of obtaining a loan. The aim of this study has been to investigate whether farmers' financial literacy affects their ability to obtain loans for an investment. And if they think it’s easy to take out a loan for an investment, the extent to which calculations and analyzes are made etcetera.
The theoretical framework illuminates the importance of investments and profitability in agricultural companies as well as the definition and description of financial literacy. We used a web-based survey that was shared on Facebook groups related to agriculture. The questionnaire consisted of a total of 35 questions and statements that the respondents had to answer (Appendix 1), including a test on economics that we have used as a starting point when we have measured the entrepreneurs' financial literacy. We chose to limit the sample to the survey to companies in agriculture. Furthermore, it has been taken into account that agricultural companies can often contain more branches of production.
A total of 133 responses to the survey were received from respondents aged 18-65.
The results of the survey showed, among other things, that there is a connection between financial literacy and the possibility of having a loan application approved. That there is a significant difference in financial literacy for those who made the company's financial statements and investment calculations themselves than those who did not. And that those who have return requirements on their investment have higher financial literacy than those who have stated that they do not, the difference is also significant.
We came to the conclusion that financial literacy can affect opportunities for financing but also that there are other factors that also affect. For example, age, experience, gender and if you have made calculations can have an impact on your opportunities and your experience of taking out a loan.

Main title:Kan lantbrukares financial literacy påverka deras möjligheter till att få lån vid en investering?
Subtitle:en kvantitativ enkätstudie
Authors:Jonasson, Elin and Magnusson Björk, Axel
Supervisor:Alwall Svennefelt, Catharina
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:Investering, financial literacy, finansiell förmåga, lån, lantbrukare, bank, finansiering, Investment, financial literacy, loan, farmer, bank, financing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16893
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16893
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 11:09
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics