Home About Browse Search
Svenska


Neldeborn, Emma, 2021. Personalens förhållnings- och arbetssätt vid Hästunderstödda Insatser (HUI). Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Hästar har under lång tid använts för rehabilitering av människor. Hästunderstödda
insatser/interventioner kan användas på flera olika målgrupper. Det finns forskning kring att arbeta
med djur för att på olika sätt främja hälsan hos människor, dock saknas studier kring
förhållningssätten och arbetssätten att jobba med djuren. Studiens syfte är att undersöka
terapeuter/specialpedagogers förhållnings- och arbetssätt vid hästunderstödda insatser (HUI) för
att belysa aspekter avseende hästens, deltagarens och terapeutens/specialpedagogens
välbefinnande i denna typ av insats.
En enkät med 11 öppna frågor skickades ut till 26 terapeuter som är certifierade av
Organisationen för Hästunderstödda Insatser. Svaren analyserades och sammanställdes i olika
teman enligt kvalitativ innehållsanalys.
Resultaten visade på åtta teman; innan interventionen, kontakten mellan häst och människa, hästens
mående och samtycke, etiska frågeställningar och förhållningssätt, arbeta med egna eller andras hästar,
fysiologiska aspekter, den omgivande miljön och arbetssätt med hästar och deltagare.
Terapeuterna anser att säkerheten vid insatserna är av oerhörd vikt. Terapeuten behöver också
en gedigen utbildning för att kunna förstå både häst och deltagare. Det varierar om terapeuterna
arbetar med egna eller andras hästar, men att känna hästarna är viktigt och i vissa fall upplevs det
som problematiskt att jobba med andras hästar. Att genomföra insatserna utomhus verkar ha fler
fördelar än inomhus. De etiska frågorna är av stor vikt och hästen är beroende av en terapeut som
är lyhörd för dess kommunikation och signaler. Terapeuterna kan ha olika arbetssätt och
förhållningssätt trots samma certifiering. Det behövs mer forskning kring vad i insatserna det är
som är verksamt och effektivt. Det är dock tydligt utifrån terapeuternas svar och tidigare forskning
att hästunderstödda insatser är verksamt och ett bra komplement till hälso- och sjukvård.

,

Horses have long been used for human rehabilitation. Equine-assisted interventions can be used on
several different target groups. There is research on working with animals to promote human
health in various ways, however, there are a lack of studies on attitudes and working methods with
animals. The aim of the study is to investigate therapists/special educators' attitudes and working
methods in equine-assisted interventions (EAI) to shed light on aspects regarding the well-being of
the horse, the participant and the therapist/special educator in this type of intervention.
A questionnaire with 11 open-ended questions was sent out to 26 therapists who are certified
by the Swedish Organization ”Organisationen för Hästunderstödda Insatser” (Organization for
Equine-assisted Interventions). The answers were analyzed and compiled in different themes
according to qualitative content analysis.
The results showed eight themes; before the intervention, the contact between horse and human, the
horse's mood and consent, ethical issues and attitudes, work with own or others' horses, physiological
aspects, the surrounding environment and working methods with horses and participants.
The therapists consider that the safety of the interventions is of great importance. The therapist
also needs a solid education to be able to understand both horse and participant. It varies whether
the therapists work with their own or others' horses, but knowing the horses is important and in
some cases it is experienced as problematic to work with other people's horses. Implementing the
interventions outdoors seems to have more advantages than indoors. The ethical issues are of great
importance and the horse is dependent on a therapist who is sensitive to its communication and
signals. Therapists may have different working methods and attitudes despite the same
certification. More research is needed on what is effective and efficient in the interventions.
However, it is clear from the therapists' answers and previous research that equine-assisted
interventions are effective and a good complement to healthcare.

Main title:Personalens förhållnings- och arbetssätt vid Hästunderstödda Insatser (HUI)
Authors:Neldeborn, Emma
Supervisor:Palsdottir, Anna Maria and Argentzell, Elisabeth
Examiner:Gyllin, Mats and Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:hästunderstödda interventioner, hästunderstödd terapi, rehabilitering, intervention, djuretik, förhållningssätt, välbefinnande, natur, djur, HUT, equine-assisted interventions, EAI, therapy, rehabilitation, intervention, animal ethics, attitudes, well-being, nature, horses, animals, green care
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16885
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 08:42
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics