Home About Browse Search
Svenska


Bjarnestig, Hanna, 2021. Effekt av sederande läkemedel på hästars smärtansikte. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det är viktigt att kunna smärtbedöma hästar korrekt för att de ska få korrekt vård. Det finns flera
beprövade metoder, bland annat genom att mäta fysiologiska parametrar eller genom att använda
sig av enkla och sammansatta smärtskalor. På senare år har ansiktsmimik hos hästar blivit ett allt
populärare sätt att smärtbedöma hästar, då metoden kan ge oss mycket information om hästens emotionella och fysiologiska status, och dess reaktion på olika stimulin.
Idag används sedativa läkemedel vid flera olika tillfällen, tex för att behandla en kolikhäst, vid stående operation som tex kastration eller som premedicinering inför narkos. Det finns hittills ingen
studie där hästens ansiktsmimik studerats vid smärtinduktion och under påverkan av sederande läkemedel. Då det är av största vikt att hästar som varit sederade eller genomgått narkos också får
korrekt smärtlindring trots inverkan av sederande läkemedel vill vi med den här studien ta reda på
hur hästens smärtansikte ser ut under inverkan av sedativa.
Tolv hästar ingick i en kontrollerad randomiserad observationsstudie. Hästarna filmades i sina boxar
utan observatör. Totalt filmades fyra interventioner (kontroll, smärta, sedering och smärta+sedering)
per häst, där varje häst var sin egen kontroll. Smärta inducerades med en blodtycksmanschett placerad runt överarmen som orsakade vävnadsischemi. Hästarna sederades med acepromazin, vilket inte
har någon analgetisk effekt. I interventionen där både smärta och sedering kombinerades sederades
hästarna 15 minuter innan smärtinduktionen påbörjades. Filmerna annoterades sedan i mjukvaruprogrammet ELAN med hjälp av EquiFACS för att koda förekommande ansiktsmimik. Datan har
sedan använts för deskriptiv statistik för att beskriva hur sederande läkemedel inverkar på hästens
smärtansikte.
Resultatet från den här studien tyder på att det är svårt att smärtbedöma en häst som är sederad på
ett korrekt sätt. Då flera av tidigare beskrivna ansiktsuttryck vid smärta inte kunde påvisas i den här
studien behövs fler studier där olika typer av smärta inkluderas, samt en större population för att få
fram fler signifikanta värden. Det vore även optimalt att inkludera en expert-kodare för att koda
videoklippen, då den här studien endast inkluderade två personer som var certifierade i EquiFACS,
men som var nybörjare, vilket kan ha påverkat resultatet.

,

It is important to evaluate pain in horses in a correct way to be able to give them correct treatment.
Today there are many well known methods for this; measuring physiological parameters, simple
Visual Analogue Scales (VAS) or more complex Composite Pain Scales (CPS). Lately is has been
more popular to use horse grimace scales to evaluate pain in horses. This method can give us a lot
of information about the horse’s emotional and physiological status, and their reaction to different
stimuli.
Sedative drugs are today used in many different situations; to treat horses with colic, for standing
surgery and as a premedication for general anesthesia. The horse mimetic muscles during both pain
and sedation has not been investigated before. It is important that horses that have been sedated or
have undergone general anesthesia get analgesia when it is necessary even if the ”sedative face” is
present. With this study, we want to find out how sedative drugs affect the horse’s painface.
Twelve horses were used in a controlled randomized observational study. The horses were recorded
in their own box without and observer. A total of four interventions for each horse were recorded
(baseline, pain, sedation, pain+sedation) and each horse were its own control. Pain was induced with
a tourniquet placed on the antebrachium which caused ischemia. The horses were sedated with
acepromazin, which has no analgetic effect. In the intervention with both pain and sedation, the
horse was sedated 15 minutes prior to the pain-induction. The videoclips were annotated in ELAN
software by using EquiFACS for coding facial mimic muscle movements. The data has then been
used for descriptive statistics to describe the effect of pharmacological sedation on facial expressions
of pain in the horse.
The result from this study indicate that it is complicated to estimate pain in horses that has been
given sedative drugs. Some of previous described action units and action descriptors for the equine
pain face was not seen in a higher prevalence in the pain-intervention compared to baseline measuring. Therefore, studies including a bigger population and different pain stumili is needed in the
future to understand how sedative drugs affect the equine painface. It would also be optimal to include an expert-rater for coding the videoclips. In this study there were only two coders and both
were beginners in EquiFACS, which might have had an impact on the results in this study.

Main title:Effekt av sederande läkemedel på hästars smärtansikte
Authors:Bjarnestig, Hanna
Supervisor:Rhodin, Marie and Haubro Andersen, Pia and Lundblad, Johan
Examiner:Jansson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:häst, smärtbedömning, smärtansikte, EquiFACS, sedering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16878
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16878
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 06:45
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics