Home About Browse Search
Svenska


Asp Tauni, Elinor, 2021. Fodertillskott med rovsvampen Duddingtonia flagrans (BioWorma®) som komplement till avmaskning hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

BioWorma® är ett kommersiellt tillgängligt fodertillskott som innehåller sporer från rovsvampen
Duddingtonia flagrans. Det beskrivs som en biologisk form av parasitkontroll och skulle kunna
användas som ett komplement till avmaskning, ett behov som finns då resistensutveckling hos hästens små blodmaskar är ett ökande problem. D. flagrans har visat lovande resultat i ett flertal studier
på olika djurslag och kan minska antalet infektiösa larver från parasitära nematoder (såsom hästens
blodmaskar) på betet genom att bilda ett adhesivt nät i träcken som fångar nematodlarverna. Syftet
med studien är att undersöka BioWorma®s effektivitet att förhindra strongylida larvers migration
till betet och bedöma dess användbarhet som parasitkontroll i nordiska förhållanden.
Studien utfördes i två omgångar, en på sommaren och en på hösten, med odling av träck på
laboratorium samt experimentell infektion av en parasitfri gräsyta. Försökshästarna delades in i en
kontrollgrupp och en grupp som fick BioWorma® i en dos på 3 x 104
sporer/kg/dag i 6 dagar på
sommaren och dubbel dos på hösten. Under laboratorieförhållande utfördes en odling av träcken
innan och efter giva av BioWorma® och andelen migrerande larver per ägg beräknades. Den experimentella infektionen av gräsytan utfördes genom att placera ut tre träckhögar à 1,2 kg från varje
häst i kontroll- och BioWorma®-grupp. Gräsprover samlades sedan runt högarna en gång i månaden
och antalet infektiösa larver (L3) beräknades (L3/kgTS gräs). Väderdata för studieperioden erhölls
från SMHI och sammanställdes. Effekten av BioWorma® bedömdes genom att jämföra antal migrerande larver hos kontroll och BioWorma®-grupp. På hösten utfördes även en odling på agarplatta
för D. flagrans från träck och BioWorma®.
I denna studie kunde ingen effekt av BioWorma® visas vid rekommenderad angiven dos i studien gjord på sommaren. Vid dubbel dos sågs en signifikant effekt vid odling på laboratorium med
en 63,7 % reducering av migrerade larver. Dock sågs ingen effekt på fält, vilket kan bero på att
nordiska väderförhållanden på hösten är för kalla för tillräcklig tillväxt av svampen. Värt att notera
är att D. flagrans ej kunde påvisas i träcken vid odling på agarplatta med ljusmikroskopisk undersökning.

,

BioWorma® is a commercially available feed supplement that contains spores from the nematodetrapping microfungus Duddingtonia flagrans. It is described as a biological form of parasite control
and could be used as a complement to deworming, an existing need as the development of resistance
among the small strongyles of the horse is an increasing problem. D. flagrans has shown promising
results in several studies in different animal species, and can reduce the number of infectious larvae
from parasitic nematodes (such as the strongyles of the horse) on pasture by producing an adhesive
net in the faeces that trap nematodes. The purpose of the study is to investigate BioWorma®'s effectiveness in preventing the migration of equine strongylid nematode larvae to the pasture and to
assess its usefulness as a parasite control in Nordic conditions.
The study was carried out in two rounds, one during summer and one in autumn. The horses
included in the study were divided into a control group and a group that received BioWorma® in a
dose of 3 × 104
spores/kg/day for 6 consecutive days in the summer study and a double dose in
autumn. Before and after ingestion of BioWorma®, a culture of the faeces from each horse was
performed in laboratory conditions, and the proportion of migrating larvae per egg was calculated.
Secondly, an experimental infection of a parasite-free pasture was performed by placing three faecal
pats of 1.2 kg from each horse on the pasture. Grass samples were then collected around the faecal
pats once a month and the number of infectious larvae (L3) was calculated (L3/kgDM grass).
Weather data for the study period were obtained from SMHI and compiled. The effect of BioWorma® was assessed by comparing the number of migrating larvae in the control and BioWorma®
group. In autumn, a cultivation was also carried out on an agar dish for D. flagrans from feces and
the feed supplement BioWorma®.
In this study, no effect of BioWorma® could be shown at the recommended dosage. At double
dosage, a significant effect was seen in faecal cultures with a 63.7 % reduction of migrated larvae.
However, no effect was seen in the field trial at double dosage, which may be due to the fact that
Nordic weather conditions in autumn are too cold for sufficient growth of the fungus. It is worth
noting that light microscopic examination of cultures from faeces on agar plates could not detect D.
flagrans.

Main title:Fodertillskott med rovsvampen Duddingtonia flagrans (BioWorma®) som komplement till avmaskning hos häst
Authors:Asp Tauni, Elinor
Supervisor:Tyden, Eva
Examiner:Giulio, Grandi
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:BioWorma®, Duddingtonia flagrans, rovsvamp, parasiter, blodmask, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16873
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:30 Jun 2021 06:14
Metadata Last Modified:02 Jul 2021 11:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics