Home About Browse Search
Svenska


Fröberg Niklasson, Gabriella, 2021. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Förekomsten av hobbyfjäderfä har ökat i Sverige såväl som i övriga Europa och USA de senaste åren, men trots detta finns liten kunskap om flockarna. Det har gjorts ett begränsat antal studier för att öka kunskapen om demografi, utfodring, skötsel, smittskydd och välfärd samt de främsta skälen till att hålla hobbyfjäderfä. Av de studier som har utförts är de flesta från USA men även ett fåtal från Europa. Dessa har funnit att produktion av ägg och att hålla fjäderfä som sällskap var de vanligaste orsakerna till att hålla hobbyfjäderfä samt att flockarna till stor del var etablerade under de senaste fem åren. Majoriteten hölls på landsbygden men det förekommer studier i USA och Storbritannien som har undersökt fjäderfäflockar som finns i stadsmiljö eller förorter.

Syftet med den här studien var att öka kunskapen om förekomst och skötsel av hobbyfjäderfä i Sverige. Den utfördes genom en enkätundersökning som spreds och besvarades elektroniskt. Majoriteten av frågorna var obligatoriska. Enkäten innehöll både öppna frågor och slutna flervalsfrågor. I de slutna flervalsfrågorna fanns i vissa fall möjlighet att ange flera svarsalternativ och i flera fall fanns ett öppet kommentarsfält tillhörande sista svarsalternativet. Resultaten redovisas deskriptivt.

En majoritet (88 %) av fjäderfäägarna i Sverige som besvarade enkäten höll sina fjäderfä på landsbygden och det var över hälften (57 %) som hade haft fjäderfä kortare tid än fem år vilket visar att många flockar var nyetablerade. Studien indikerade att det var relativt många djurägare som skulle kunna förbättra förebyggande hygien- och smittskyddsåtgärder för att minska risken för smitta såväl mellan flockar som till andra husdjur och människor. Majoriteten utfodrade sina fjäderfä med någon typ av fullfoder vilket underlättar en näringsriktig foderstat. Det var dock relativt vanligt att djurägarna även utfodrade sina fjäderfä utomhus samt med hushållsrester innehållande animaliska produkter vilket inte är tillåtet enligt lag. Det var ett fåtal djurägare (3,1 %) som rutinmässigt avmaskade sina fjäderfän, det var också en stor andel som angav att de hade bekämpat ektoparasiter under det senaste året. Tecken på luftvägssjukdom uppgavs ha förekommit under de senaste tolv månaderna av 32 % av djurägarna vilket är fler än vad som uppgivits i tidigare studier, vilket skulle kunna förklaras med ett icke representativt urval men det är också viktigt att ta i beaktande att det är djurägarens egen uppfattning som inte är bekräftad genom klinisk undersökning. Det kan även tyda på att luftvägsinfektioner bland hobbyfjäderfä är vanligare i Sverige än i vissa andra länder där liknande undersökningar har gjorts. Det var endast ett fåtal djurägare (2,4 %) som hade använt antibiotika under det gångna året och i förekommande fall enbart till enstaka fåglar och inte hela flocken. Liksom i studier från flera andra länder fanns det indikationer på att det förekom djurägare som inte kontaktar veterinär vid sjukdomsfall. Detta skulle behöva studeras närmare för att utreda effekter avseende djurhälsa och djurvälfärd. Fortsatta studier behövs för att kartlägga förekomst och orsaker till sjukdomar och dödlighet bland hobbyfjäderfän i Sverige till exempel genom sammanställning av obduktionsresultat och/eller serologisk screening. Ett angeläget exempel är att kartlägga förekomst och orsaker till luftvägssymptom. Möjligheten att utföra sådana undersökningar begränsas dock av svårigheten att nå ut till djurägare och att finansiera forskning inom denna fjäderfäpopulation.

,

The occurrence of backyard poultry has increased in Sweden as well as in the rest of Europe and USA in recent years, but despite this there is limited knowledge of the flocks. A small number of studies have been executed to increase the knowledge in areas such as demography, feeding, husbandry, biosecurity, welfare and the most common reasons to keep backyard poultry. Most of the studies that have been conducted were performed in USA and even fewer in Europe. Access to eggs and poultry as pets have been found to be the most common motives to keep backyard poultry and the majority of the flocks were established during the last five years. Most backyard poultry flocks are kept in rural areas even ifsome studies in USA and Great Britain have investigated poultry flocks kept also in urban and suburban areas.

The purpose of this study was to increase the knowledge concerning presence and husbandry practices of backyard poultry in Sweden. A questionnaire was made available electronically, and most of the questions were mandatory. The survey included open questions as well as closed multiplechoice questions. The closed multiple-choice questions were in some cases possible to answer with more than one alternative and in several cases the last alternative had an open field for comments. The results are presented as descriptive statistics.

Most of the owners of backyard poultry in Sweden that participated in the survey kept their poultry in rural areas (88%), and over half of the owners had kept poultry for less than five years (57%), which indicates that many flocks are newly established. The results of the survey suggested that a relatively large number of poultry owners could improve biosecurity to decrease risks of transmission of diseases between flocks as well as to other pets and humans. The majority fed their poultry solely or partly with a purchased mixed feed which more easily ensures a well balanced diet. However, several owners also fed their poultry outdoors with kitchen scraps including animal products, which does not comply with current legislation. A few owners (3,1%) dewormed their poultry on a regular basis, and a large number reported that they had used products against ectoparasites during the last year. Signs of respiratory illness during the last 12 months were reported by a larger number of owners (32 %) in this study compared to what has been reported from earlier studies. This could be explained by a non-representative selection of participants in the present study, but it is also important to consider that the results shown reflect the responses obtained from the owners and they have not been confirmed by clinical investigation. It may also suggest that respiratory illness is more common in Sweden among backyard poultry compared to other countries where similar studies has been conducted. A small number of owners had used antibiotics during the past 12 months (2,4%) and in these cases only for single birds and not entire flocks. In this study as well as in studies from other countries there are indications that some poultry owners do not contact veterinary services in case of signs of disease among their poultry. Further studies are needed to evaluate the effects this might have on animal welfare and health. Analyses of necropsy results and serological screening would be useful to determine the occurrence and causes of disease and mortality in backyard poultry in Sweden. Further studies would also be helpful in understanding the presence of respiratory disease, the need for veterinary care and reasons for not contacting a veterinary service among poultry owners, but such studies are hampered due to difficulties to identify owners and lack of research funding.

Main title:Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän
Subtitle:rutiner och behov bland djurägare
Authors:Fröberg Niklasson, Gabriella
Supervisor:Jansson, Désirée and Eriksson, Helena
Examiner:Boqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:djurhälsa, fjäderfä, hobby, smittskydd, veterinär
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16872
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16872
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2021 10:33
Metadata Last Modified:24 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics