Home About Browse Search
Svenska


Rocchio, Jeremy, 2021. Kan Campylobacter överföras via hönsägg?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Campylobacterios är den vanligaste rapporterade orsaken till magtarminfektion hos människor i såväl Sverige som övriga Europa och USA. Campylobacter jejuni subsp. jejuni är den underart som
oftast orsakar sjukdom. Sjukdomen orsakar stora ekonomiska kostnader för samhället varje år. Det
är också ett stort lidande för människor som blir smittade då de vanligaste symtomen är diarré,
buksmärtor, kräkningar och feber, dessutom finns risk för att man drabbas av följdsjukdomar. Det
krävs endast att man får i sig en liten mängd bakterier för att bli sjuk.
De vanligaste orsakerna till att drabbas av campylobacterios är genom att konsumera kontaminerade
kyckling/kycklingprodukter, mjölkprodukter eller vatten. De flesta djur kan ha Campylobacter i
träcken utan att bli sjuka. Slaktkycklingar kan ha höga halter av Campylobacter i träcken vilka kan
överföras till slaktkropparna vid slakt, och som sedan kan smitta konsumenten. Ägg kan komma i
kontakt med träck i kloaken hos hönan och kan då bli kontaminerade med Campylobacter på skalet,
och då i teorin möjligen överföras till människor eller kycklingar. Det är dock inte känt huruvida
människor kan smittas av Campylobacter via äggskal, eller om Campylobacter kan överföras från
höna till kyckling via äggskal. Syftet med denna studie var att undersöka om Campylobacter kan
överleva på utsidan av ägg och i så fall hur länge. Resultaten kan bidra till att besvara frågeställningarna om kontaminerade konsumtionsägg kan orsaka campylobacterios hos människa samt om
Campylobacter kan överföras från föräldradjur till kycklingar vid förekomst av Campylobacter på
utsidan av ägget.
Överlevnad av Campylobacter på ägg undersöktes genom att ägg doppades i buljonger med olika
koncentrationer av Campylobacter samt med eller utan tillsats av en blindtarmslösning. Äggen förvarades i kyl och analyserades efter olika lång tid avseende överlevnad av Campylobacter. Analyserna gjordes genom standardiserade metoder (ISO 10272) genom anrikning i Bolton buljong och
odling på mCCD-agar. Tre olika sekvenstyper av Campylobacter jejuni (ST-257, ST-148 och ST918) med olika ursprung användes i studien. Campylobacter överlevde på 16 av 90 ägg som analyserades efter ett dygn. På ett ägg kunde Campylobacter påvisas efter 10 dygn.
Baserat på resultaten i denna studie går det inte att utesluta att det som konsument finns en risk att
bli smittad av Campylobacter via ägg. Risken är dock liten då det är en rad kriterier som behöver
uppfyllas för att det ska vara möjligt. Risken är dock större för personal på packerier och på gårdar
som hanterar ägg kort efter att de värpts. Det finns också en risk att en miljösmitta på exempelvis
ett kläckeri skulle kunna härstamma från ett ägg kontaminerat med Campylobacter.

,

Campylobacteriosis is the most reported cause of gastrointestinal infection in people in Sweden as
well as the rest of Europe and the USA. Campylobacter jejuni subsp. jejuni is the subspecies that
most often causes disease. The disease causes large financial costs to society every year. It is also a
great burden for people who become infected as the most common symptoms are diarrhea, abdominal pain, vomiting and fever and that there is a risk of several sequelae. Only a small number
of bacteria is needed to cause disease.
The most common ways of becoming infected are by consuming contaminated chicken / chicken
products, dairy products, or water. Most animals can have Campylobacter in their feces without
showing any symptoms of disease. Broilers can have high levels of Campylobacter in the feces
which could contaminate carcasses at slaughter, and which can then infect the consumer. Eggs may
come in contact with feces in the cloacal of the hen and may become contaminated with Campylobacter on the shell and may in theory be transmitted to humans or chickens. However, it is not
known whether humans can be infected with Campylobacter via eggshells, or whether Campylobacter can be transmitted from chicken to chicken via eggshells. The aim of this study was to examine whether Campylobacter can survive on the outside of eggs and if so, for how long. The results
can help answer the questions of whether table eggs can cause campylobacteriosis in humans and
whether Campylobacter can be transmitted from parent flocks to chickens if Campylobacter are
present on the outside of the egg.
Survival of Campylobacter on eggs was examined by dipping eggs in broths with different concentrations of Campylobacter and with or without the addition of a mixture of caecal contents. The eggs
were then stored in a refrigerator and analyzed for growth of Campylobacter at different times.
Analyses were performed according to standardized methods (ISO 10272) with enrichment in Bolton broth and culture on mCCD agar. Three different sequence types of Campylobacter jejuni (ST257, ST-148 and ST-918) with different origins were used in this study. Campylobacter could be
isolated from 16 out of 90 eggs one day after dipping in a Campylobacter broth. On one egg, Campylobacter could be detected after 10 days.
Based on the results of this study, it cannot be ruled out that as a consumer there is a risk of becoming
infected with Campylobacter via eggs, though the risk is small as there are several criteria that need
to be met for this to be possible. However, the risk is greater for staff at packing plants and on farms
that handle eggs shortly after they have been laid. There is also a risk that an environmental infection
in, for example, a hatchery could originate from an egg contaminated with Campylobacter.

Main title:Kan Campylobacter överföras via hönsägg?
Authors:Rocchio, Jeremy
Supervisor:Hansson, Ingrid and Fernström, Lise-Lotte and Jansson, Désirée
Examiner:Frosth, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Campylobacter jejuni, ägg, höns, kyckling, överlevnad, överföring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16788
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16788
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2021 09:58
Metadata Last Modified:18 Jun 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics