Home About Browse Search
Svenska


Hurtig, Adam and Åkersten, Jacob, 2021. Värdering av bolagsmark : Företag och värderares syn på olika värderingsmetoder. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
813kB

Abstract

Varje år redovisar skogsbolagen sina tillgångar i sin årsredovisning. Tidigare har företagen använt sig av bokfört värde men i och med att flera stora skogsaffärer har genomförts på marknaden har många skogsbolag gått över till att redovisa sina skogligatillgångar till verkligt värde (marknadsvärdet). Plötsligt så har tillgångarna dubblerats i värde, från ett år till ett annat. Vad beror detta på och hur värderas bolagsskogar efter de stora skogsaffärer som genomförts?

Syftet med studien är att fastställa skogsbolags och värderares syn på olika värderingsmetoder på stora skogsfastigheter, samt få en förståelse hur metoderna används.

Studien utfördes med en kvalitativ metodansats då syftet var att få en djup förståelse från kunniga personer inom ämnet. Sammanlagt utfördes fem intervjuer, varav tre representanter från värderingsföretag samt två från skogsbolag. Anledningen till att vi tog med två olika parter var för att få ett brett perspektiv på frågan, där två olika synvinklar presenterades och jämfördes för att få ett trovärdigt resultat.

Med många frågor och många svar kunde en trend påvisas som pekade åt att företag och värderare delade synsätt i många frågor. Majoriteten nämnde att ortsprismetoden kunde användas vid värdering av stora skogstillgångar, antingen själv eller kombinerat med avkastningsmetoden. En viktig notering är att det inte går att generalisera resultatet då åsikterna kan skilja sig mellan andra individer.

Slutsatsen är att ortsprismetoden föredrogs av de flesta, men vissa av respon-denterna nämnde även en kombination av avkastningsmetoden för att få fram verkligt värde.

,

Every year, the forestry companies report their assets in their annual report. Companies has in the past used book value, but as large forest land sales have been made on the market, there are many forestry companies that have switched to now report their forestry assets in fair value (market value). Suddenly the assets have doubled in value, from one year to another. What does this depend on and how are company forests valued after the many large forest land sales have been made?

In this study, we aim to establish the views of forest companies and forest valuers on different valuation methods used on large forest properties, and to gain an understanding on how the methods are used.

The study was carried out with a qualitative method approach as our aim was to get a deep understanding from knowledgeable people in the subject of matter. A total of five interviews were conducted where there were three representatives from valuation companies and representatives from two forestry companies. Why we included two different parties in this study was to get a broad perspective on the issue, where two parts with different points of view were presented and then compared to get a credible result.

With many questions and many answers, a trend could be demonstrated that indicated that companies and valuers shared views on many issues. The majority mentioned that the sales comparison approach could be used when valuing large forest assets, either alone or in a combination with the present value method. An important note is that it is not possible to generalize the result in this study since opinions may differ between individuals.

The conclusion is that the sales comparison approach was preferred by most of the participants, but some also mentioned a combination of the net present value method to obtain fair value.

Main title:Värdering av bolagsmark
Subtitle:Företag och värderares syn på olika värderingsmetoder
Authors:Hurtig, Adam and Åkersten, Jacob
Supervisor:Roos, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:17
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:avkastningsmetoden, biologiska tillgångar, bokfört värde, bolag, företag, IAS 16, IAS 41, ortsprismetoden, skog, skogsvärdering, verkligt värde, värderingsmetoder, biological assets, company forest, fair value, market statistic, present value method, the sales comparison approach, valuation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2021 11:24
Metadata Last Modified:04 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics