Home About Browse Search
Svenska


Hernblom, Clara and Häggberg, Emma, 2021. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
850kB

Abstract

Miljömedvetenheten ökar konstant i dagens samhälle. Skogscertifieringar är därmed ett högst relevant ämne på grund av den växande diskussionen om produktionsskogarna och debatten om ett hållbart skogsbruk. Majoriteten av den svenska skogsarealen är certifierad, men trots detta är endast 41 % av de privata enskilda skogsägarna certifierade idag.

Denna studie genomfördes för att undersöka vilka underliggande inställningar och attityder som den privata enskilda skogsägaren har gentemot skogscertifi-eringssystemen FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest certification). De bakomliggande processerna till dessa attityder studerades utifrån en teorimodell som heter trekomponentsmodellen. Studien undersökte även vad skogsägaren ser för fördelar och nackdelar med att vara ansluten till något av systemen.

Studien baserades på kvalitativa intervjuer vilket lämpar sig väl för att få en djupare förståelse för fenomenet i fråga. Både certifierade och ocertifierade skogsägare intervjuades, samt experter från de tre skogsägarföreningarna Norra skog, Mellanskog samt Södra skogsägarna. Detta för att skapa en bredare förståelse för varför enskilda skogsägare är den ägarkategori som är lägst andel certifierad idag.

Resultatet påvisade att det finns både fördelar och nackdelar med att vara certifierad och att såväl de certifierade som ocertifierade skogsägarna, men även experterna bekräftade detta. Attityderna kring skogscertifieringarna var delade där vissa enbart var positiva, medan andra var mer kluvna i sin inställning. Faktorer som ofta påverkade inställningen var av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl, men även en rädsla för inskränkningar och att bli styrd i sitt brukande. De attityder som uppmärksammats har sin grund i framför allt skogsägarnas kunskaper och erfarenheter. Även känslor och till viss del beteendemässiga processer kunde förklara attityden. Samtidigt visade vissa skogsägare på okunskap, vilket delvis kan kopplas till den uppfattning de har idag.

,

In today´s society, environmental awareness is constantly increasing. Forest certification is therefore a highly relevant topic due to the growing discussions about the production forests and the debate about sustainable forestry. The majority of the forests in Sweden are certified, but despite this, only 41 % of the private individual forest owners are certified today.

This study was conducted to investigate attitudes that the forest owners have towards the forest certification systems FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). The underlying processes for these attitudes were analyzed based on a theory model called the tree component model. The study also included investigating what they perceive as advantages and disadvantages of being connected to one of the systems.

The study was based on qualitative interviews, which is well suited when the aim is to gain a deeper understanding of the phenomena in question. Both certified and uncertified forest owners were interviewed, as well as experts from the tree forest owners´ associations, Norra Skog, Mellanskog and Södra Skogsägarna. The purpose was to create a broader understanding of why small forest owners are the ownership category with the lowest rate of certification today.

The results showed that there are both advantages and disadvantages when being certified and both the certified and uncertified forest owners, as well as experts in the subject, confirmed this. Attitudes towards forest certification were divided, with some being only positive, while others were disunited in their attitude. Factors that influenced the attitude were above all economical, ecological and social reasons, but also a fear of restrictions and being controlled in their forestry. The attitudes observed in this study were primarily based on the forest owners´ knowledge and experience. Emotions and to some extent behavioral processes, could also explain the attitude. Some forest owners´ also showed a low knowledge in the subject which partly influence the perception they have today.

Main title:Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering
Subtitle:en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv
Authors:Hernblom, Clara and Häggberg, Emma
Supervisor:Andersson, Torbjörn
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:16
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:attityder, FSC, PEFC, attitudes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16730
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16730
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2021 11:12
Metadata Last Modified:04 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics