Home About Browse Search
Svenska


Witthuhn, Kajsa, 2021. Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det är viktigt att koncentrationen av glukos i blodet hålls inom snäva gränser. Vid mätningar av
koncentrationen av blodglukos (BG) tros resultatet kunna variera beroende på ett antal faktorer,
exempelvis om mätningen utförs på venöst eller kapillärt blod. Diabetes mellitus är idag en av kattens vanligaste endokrina sjukdomar. Obehandlad diabetes mellitus kan leda till kroniska eller akut
livshotande komplikationer. Behandling kan bland annat innefatta monitorering av BG, vilket kan
utföras med portabla blodglukosmätare (PBGM). De erbjuder ett snabbare och billigare alternativ
än standardmetoderna för mätning och monitorering av BG. Andra fördelar är att metoden för provtagning är mindre invasiv, en mindre provvolym krävs, och att mätarna möjliggör provtagning i
hemmet av djurägare. Det är viktigt att mätningarna är tillförlitliga nog att basera terapeutiska beslut
på. Det finns dock ett flertal felkällor vid jämförelse av PBGM och referensmetoder, vilka bör tas i
beaktande.
Syftet med denna studie var att utröna riktigheten hos de båda PBGM Accu-Chek (AC) Aviva och
gPet PLUS vid mätning av BG-koncentration i prover från katter, samt att undersöka om koncentrationen av BG skiljer sig åt i kapillärt och venöst blod.
Studiepopulationen bestod av 40 katter. Efter insamling av ett venöst blodprov användes AC Aviva
och gPet PLUS för att analysera blod ur samma kanyl eller stickställe, och därefter användes de
båda PBGM för att analysera BG i kapillärt blod. Resultaten från PBGM jämfördes med BG-koncentrationen i de venösa proven analyserade med referensmetoden Architect c4000. För att utvärdera mätarna användes Bland-Altman diagram och totalt tillåtet fel. Parat t-test användes för att
undersöka hur BG-koncentrationen skiljde sig åt i venöst och kapillärt blod. För att undersöka hur
BG-koncentrationen påverkades av tiden sedan senaste fodergiva användes regressionsanalys.
Av de 40 medverkande katterna bidrog 13 med enbart venöst blod, resterande 27 bidrog med både
venöst och kapillärt. Alla prover som samlades in låg inom respektive mätares mätbara intervall för
BG-koncentration. Ingen av proverna var hypoglykemiska. Tiden då katterna senast åt varierade
från 1 till 26 timmar. Hematokrit analyserades hos 24 av de 40 katter som deltog i studien med
resultat mellan 32–50 %. Generellt underskattade AC Aviva koncentrationen av BG och gPet PLUS
överskattade den. Baserat på rekommenderade gränser för totalt tillåtet fel (20 % för normo- och
hyperglykemiska prover) var alla prover av mätningarna i venöst och kapillärt prov inom gränserna
för AC Aviva. I kapillärt blod hade gPet PLUS lägst andel av prover inom gränserna för totalt tillåtet
fel (80,0 %) och i venöst prov låg 97,5 % inom uppsatta gränser. AC Aviva, men inte gPet PLUS,
uppmätte en signifikant högre BG-koncentration i kapillärt blod jämfört med venöst.
Vid mätning av BG-koncentration i kattprover visade den veterinära mätaren gPet PLUS inte bättre
resultat än den humana mätaren AC Aviva. För att kunna dra mer tillförlitliga slutsatser om AC
Avivas och gPet PLUS´ riktighet samt om BG-koncentrationen faktiskt varierar i venöst och kapillärt blod krävs fler studier med en studiepopulation som inkluderar hypoglykemiska prover.

,

It´s important that the concentration of glucose is kept at an adequate level in the blood. When
measuring the blood glucose (BG) concentration, the result is thought to vary depending on various
factors, for example whether it´s measured in venous or capillary blood. Diabetes mellitus has over
the recent decades come to be one of the most common endocrine diseases affecting cats. If left
untreated it may lead to acute or chronic complications. Treatment may include at home monitoring
of BG concentration, which can be performed using a portable blood glucose meter (PBGM). These
portable meters provide a faster and cheaper alternative to the regular methods used when determining BG concentration. The sampling method is less invasive and requires a lesser volume of blood
to perform the test. In addition, a PBGM can be handled at home by most pet owners. However, it
is essential that the results are reliable enough to generate accurate therapeutical decisions. It is also
important to be aware of the sources of error when using these devices.
The aim of this study was to evaluate the accuracy of Accu-Chek (AC) Aviva and gPet PLUS when
assessing BG concentration for feline blood samples. In addition, this study investigates if the concentration of BG for cats differs depending on if the blood is venous or capillary.
The study population consisted of 40 cats. AC Aviva and gPet PLUS were used after collection of
venous blood by analyzing a drop of blood from the same cannula or site of injection. This was
followed by a measurement of capillary blood. The results obtained from the PBGM was compared
to the BG-concentration according to a reference method, the Architect c4000. Bland-Altman plots
and allowable (desirable) total error were performed to evaluate AC Aviva and gPet PLUS. Paired
t-test was used to assess how BG-concentration in venous and capillary blood differed. Regression
analysis was used to evaluate how BG-concentration was affected by the time passed since feeding.
Of the 40 cats who participated in the study, 13 contributed with venous blood and 27 with both
venous and capillary blood. All of the samples obtained in the study were within the measurable
range of BG concentration for the PBGM: s. None of the samples were hypoglycemic. The estimated
time which had passed since the cats last fed varied from 1 to 26 hours. Hematocrit was analyzed in
24 of the 40 individuals included in the study, results varied between 32-50%. In general, AC Aviva
underestimated the concentration of BG whereas gPet PLUS overestimated. Based on the recommendations regarding allowable (desirable) total error (20% for normo- and hyperglycemic samples), all measurements by AC Aviva in both venous and capillary samples were within the limits.
In capillary blood, gPet PLUS had the smallest proportion of samples within the limits (80,0%). In
venous blood. 97,5% of the measurements were within the limits. Furthermore, the capillary results
were significantly higher than the venous when using AC Aviva, this was not seen for gPet PLUS.
These results indicate that the veterinary PBGM gPet PLUS did not perform better than the human
PBGM AC Aviva, when measuring BG-concentration in feline blood samples. More studies and a
greater study population including hypoglycemic samples are required to form reliable conclusions
regarding the accuracy of AC Aviva and gPet PLUS. The same applies to the issue regar-ding
whether there is a significant difference in BG concentration between venous and capillary blood or
not.

Main title:Utvärdering av blodsockermätarna Accu-Chek Aviva och gPet PLUS för kattprover
Authors:Witthuhn, Kajsa
Supervisor:Strage, Emma
Examiner:Lilliehöök, Inger
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:diabetes mellitus, portabel blodglukosmätare, metodjämförelse, validering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2021 11:11
Metadata Last Modified:02 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics