Home About Browse Search
Svenska


Carlzon, Sebastian and Uller, Andreas, 2020. Brunifiering av boreala sjöar och vattendrag : en kunskapsöversikt och analys av trender i vattenkemin hos tre norrländska bäckar. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Brunifiering av ytvatten är idag ett växande problem i många boreala vattensystem. Syftet med studien var att undersöka hur det rådande kunskapsläget ser ut kring brunifiering av ytvatten i boreala sjöar och vattendrag. Studien innefattade även att undersöka bäckar i krycklans avrinningsområde utanför Umeå. Halter för DOC, järn, aluminium och sulfat undersöktes och analyserades i R-Studio, Minitab 18 och Excel för att se om det skett förändring över tid.
Resultatet visar att halten DOC har ökat över tid för bäck 2 och 7, vilka är mer eller mindre belägna inom skogstäckta områden. Halten DOC är oförändrad för bäck 4 som är belägen på myrmark. Då skogen runt bäck 2 inte är brukad dras slutsatsen att andra faktorer än enbart markanvändning kan ge signifikant ökning av DOC. Ökningen av DOC kan enligt studien bero på att mängden sulfat minskat markant i bäckarna över tid. Trenden för järn har gått upp de senaste 20 åren i bäck 7 och kan ha påverkan på brunifieringen.

,

Brownification of freshwater is today an increasing problem in many boreal aquatic systems. The aim of this study is to investigate the knowledge state of brownification of freshwater in boreal lakes and streams. This study also contained an analysis of streams in the Krycklan catchment outside Umeå. Concentrations of DOC, iron, aluminum and sulphate were examined and analyzed in R, Minitab 18 and Excel to see if there were any changes over time.
The results showed an increase in DOC over time for stream 2 and 7, which are located in forest covered areas. Concentrations of DOC remained unchanged for stream 4 which is located on mires. As the forest around stream 2 has not been managed it is concluded that other factors than land use alone could significantly increase DOC. According to this study the increase in DOC could be a result of reduced amounts of sulphate in the streams over time. The trend of iron has gone upwards the last 20 years in stream 7 and might affect the brownification.

Main title:Brunifiering av boreala sjöar och vattendrag
Subtitle:en kunskapsöversikt och analys av trender i vattenkemin hos tre norrländska bäckar
Authors:Carlzon, Sebastian and Uller, Andreas
Supervisor:Lidman, Fredrik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:8
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:brunifiering, DOC, Krycklan, dricksvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2021 08:20
Metadata Last Modified:02 Jun 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page