Home About Browse Search
Svenska


Moldvik, Alice, 2021. Välbefinnande i Sturefors Slottspark : en miljöpsykologisk analys av en trädgårdsanläggning i 1700-talsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society


Full text not available

Abstract

Avsikten med denna studie är att undersöka om trädgårdsanläggningar i 1700-talsstil har särskilda
karaktärsdrag som gynnar det mänskliga välbefinnandet. Denna studie utgörs av en litteraturstudie
och en fallstudie. I litteraturstudien ges en relevant bakgrund om trädgårdshistoria och
miljöpsykologi. I fallstudien undersöks Sturefors slottspark, en välbevarad anläggning från 1700-
talet som ligger drygt en mil utanför Linköping. Den består av en barockträdgård närmast slottet
omgivet av en engelsk park. Dessa två delar av anläggningen har analyserats både tillsammans och
var för sig för ett mer nyanserat resultat. Platsen undersöks utifrån Grahns och Stigsdotters åtta
faktorer, eller PSD (percieved sensory dimensions), samt Kaplans och Kaplans teorier om
restorativa miljöer och mönster.
Ett antal av Grahns och Stigsdotters faktorer finns på platsen. Faktorn rofylld dominerar hela
1700-talsanläggningen. I barockträdgården, som är tuktad och geometriskt formstark, är rymd och
möjlighet de mest betydelsefulla faktorerna. I den engelska parken, som har en mer naturlig prägel,
var vild och artrik de faktorer som gjorde sig starkast. Rofylld, rymd och vild är tre av de fyra
faktorer som spelar störst roll vid återhämtning. Faktorn social saknas på platsen. Det är den enda
av de åtta faktorerna som har visat inneha en negativ inverkan på människor som lider av höga
stressnivåer. Utifrån paret Kaplans teorier identifierades ett antal element som skulle kunna främja
det mänskliga välbefinnandet. Sturefors slottsanläggning befinner sig ute i landsbygden. Det finns
inga störningsmoment såsom besvärande aktivitet eller buller. Platsen präglas både av naturliga
och mänskliga influenser. Den är visuellt stimulerande, lättförståelig och sammanhängande.
Sturefors slottspark bedöms som lämplig avseende återhämtning från stress. Med hänsyn till
återkommande element och liknande formspråk inom de respektive trädgårdsstilarna som
undersökts i detta arbete finns det en potentiell möjlighet att kunna göra generaliseringar om dessa
och deras välgörande effekter. Däremot behövs fler studier i syfte att undersöka om samband finns
mellan platsanalysernas utfall och stilspecifika anläggningar.

,

The intention of this study is to examine if garden facilities from the 18th century are especially
suitable for the promotion of well-being. This study contains both a literature study and a case
study. The literature study consists of relevant information regarding garden history and
environmental psychology. The case study was performed at Sturefors Castle park, a wellpreserved estate from the 18th century. It consists of a baroque garden adjacent to the castle,
surrounded by an English landscape park. These two distinguished parts were analysed together
and separate from each other for a more nuanced result. The methods used to analyse the facility
were Grahn’s & Stigdotter’s eight PSD’s and Kaplans’ theories on restorative environments and
patterns.
A number of Grahn’s & Stigsdotter's PSDs was identified on-site. The serene factor dominates the
entire area. At the baroque garden, which is highly geometrical and whose vegetation is orderly,
space and prospect are the most meaningful factors. In the English landscape park, which takes on
a more naturalistic character, had nature and rich in species as the most prominent factors. Out of
four of the most important factors regarding people experiencing high levels of stress, three of
them were present at Sturefors Castle park – those being: serene, space and nature. The social
PSD was absent. It is the only one of the eight factors that has shown a negative impact on people
with high stress levels. Based on Kaplan's concepts, several patterns that could promote human
well-being were also found. Sturefors Castle park is located in the countryside. There are little to
no disturbances, such as high activity or load noises. The place is characterized by both natural
and human influences. It is visually stimulating, easy to understand and coherent.
Sturefors Castle Park is considered suitable for the purpose of recovering from stress. Regarding
recurring elements and similar design within the examined garden styles, there is a substantial
possibility that generalizations can be made about these garden styles and their beneficial effects
on human health. However, more studies are needed to find a connection between the results of
the site analysis and gardens, or parks, designed in a 18th century style.

Main title:Välbefinnande i Sturefors Slottspark
Subtitle:en miljöpsykologisk analys av en trädgårdsanläggning i 1700-talsmiljö
Authors:Moldvik, Alice
Supervisor:Gyllin, Mats and Wegren, Kristin
Examiner:Lindberg, Stefan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:miljöpsykologi, välbefinnande, trädgårdshistoria, Sturefors slott, engelsk park, barockträdgård
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16716
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16716
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 May 2021 10:46
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics