Home About Browse Search
Svenska


Lejon Flodin, Emelie, 2021. Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Camels (Camelus dromedarius) are the most valuable livestock species in the arid and semi-arid
lands in the Horn of Africa where the majority of the human population adopts a pastoralist lifestyle
with extensive animal husbandry. Camels provide an important food source, milk, which is
considered to be the most important commodity, and a source of income for the pastoralists. The
health of the camel, and especially the udder health, is therefore very important for the pastoralist
communities living in the arid areas in Kenya that do not support other livestock.
Streptococcus agalactiae (SRA) is considered to be a zoonotic bacterium that can cause disease
in both humans and animals but its zoonotic potential is not entirely clarified. It is a highly contagious udder-bound pathogen most known as a cause of mastitis, particularly in cattle, but also in
camels. A few studies have also isolated SRA in apparently healthy camels, suggesting the bacteria
could be a commensal.
Antibiotic resistance (ABR) is a serious health threat to both humans and animals as well as a
threat to food security, global development and economies worldwide. Antibiotic resistance in
bacteria causing disease in camels can potentially be transmitted to people consuming camel
products or handling these animals. The two antibiotic classes that are most frequently used in
livestock production are tetracyclines and β-lactams. Tetracycline resistance has been observed in
SRA isolates derived from camels in Kenya, but little resistance to β-lactams has been found.
The prevalence of resistant and possibly multi-resistant bacteria in camels in Kenya is not known
to a great extent. The aim of this study was to investigate if phenotypic ABR and possibly multiresistance is present in SRA isolates from dairy camels in Laikipia County, Kenya. The overall
objective was to increase the knowledge of ABR among SRA in dairy camels in order to prevent
further resistance development.
In this study, six camel herds were selected for sampling; ranches (n=3), pastoralist (n=1) and
smallholders (n=2). From each herd all lactating dams and their respective calves were sampled. In
total, 179 individuals were sampled; 89 lactating camels and 90 calves. In lactating camels, milk
samples were collected from lactating dams with a California Mastitis Test score of 2 or higher and
swabs were taken from the nasal and vaginal mucosa; in their respective suckling calves from the
nasal, oral and rectal mucosa. Primary identification of SRA in milk and swab samples was
performed by bacterial culturing and confirmed by Matrix assisted laser desorption ionization-time
of flight (MALDI-TOF). Antimicrobial susceptibility testing was performed by broth microdilution
method to determine antimicrobial susceptibility in SRA isolates.
In this study, SRA was isolated from 27% of the sampled individuals. The bacterium was found
at all sampling sites, except for vaginal swabs, in both healthy and CMT-positive lactating dams as
well as in apparently healthy calves, supporting the suggestion that SRA is a commensal and an
opportunistic pathogen in camels. The overall prevalence of tetracycline-resistant SRA isolates was
high (57%) in the six herds, especially in the pastoral and ranch managed systems. No resistance to
penicillin was detected. Tetracycline-resistant SRA isolates were found at all SRA-positive
sampling sites. All SRA isolates from milk samples were resistant to tetracycline. A few camels and
calves were SRA-positive in more than one sampling site and resistance to tetracycline could be
found in one, two or none of these isolates. The results in this study, in combination with earlier
results from Kenya, shows that a shift from the use of tetracycline to penicillin when treating
diseases in camels would be favourable as there is a risk that tetracycline would be ineffective.
Bacteria that already have acquired resistance genes will however continue to spread within and
between herds. Hence, finding a resistant bacterial isolate in a camel does not per se mean that the
bacterium has become resistant due to antibiotic treatment. To avoid further development of resistant
bacteria, prevention of disease is the most important objective. Healthy animals do not require
antibiotic treatment.

,

Kameler (Camelus dromedarius) är de mest värdefulla produktionsdjuren i öken- och torrområden
i Afrikas horn. Övervägande delen av människorna som bor i dessa områden är pastoralister
(herdefamiljer) och djuren hålls genom extensiv drift. Kamelerna bidrar både till pastoralisternas
huvudsakliga livsmedelsförsörjning, där mjölken är den viktigaste produkten, men även som en
inkomstkälla. Kamelernas hälsa, och då framför allt deras juverhälsa, är därför väldigt viktig för
pastoralisterna som lever i dessa torrområden i Kenya vilka saknar förutsättningar för att hålla andra
typer av produktionsdjur.
Streptococcus agalactiae (SRA) anses vara en zoonotisk bakterie vilken kan orsaka sjukdom hos
både människor och djur, men dess zoonotiska potential är inte helt utredd. Det är en mycket
smittsam juverbunden patogen som främst förknippas med mastit, framförallt hos kor, men även
hos kameler. Ett fåtal studier har även isolerat SRA från tillsynes friska kameler vilket kan tala för
att bakterien skulle kunna vara en kommensal.
Antibiotikaresistens (ABR) är ett allvarligt hot mot både människors och djurs hälsa, men även
i aspekter som livsmedelsförsörjning, global utveckling och för ekonomier i hela världen. Antibiotikaresistens i bakterier som orsakar sjukdom hos kameler kan potentiellt överföras till människor
som konsumerar produkter från kameler eller via närkontakt med kameler. De två antibiotikaklasser
som används mest till produktionsdjur är tetracykliner och β-laktamer. Tetracyklinresistens har setts
i SRA-isolat från kameler i Kenya, men förekomsten av resistens mot β-laktamer verkar vara låg.
Förekomsten av resistenta och potentiellt multi-resistenta bakterier hos kameler i Kenya är ännu
inte känd i någon större utsträckning. Syftet med studien var att undersöka om det förekommer
fenotypisk ABR och eventuellt även multiresistens bland SRA-isolat från mjölkkameler i Laikipia
County, Kenya. Det övergripande målet med studien var att bidra med mer kunskap om ABR bland
SRA hos mjölkkameler för att förhindra ytterligare resistensutveckling.
I studien ingick sex kamelbesättningar; rancher (n=3), pastoralist (n=1) och småbrukare (n=2).
Från varje besättning provtogs alla lakterande djur och deras kalvar. Totalt provtogs 179 individer;
89 lakterande djur och 90 kalvar. Bland de lakterande kamelerna togs mjölkprov från kameler vilka
fick värde 2 eller högre på California Mastitis Test och svabbprov togs från nos- och vaginalslemhinnan; från deras respektive kalvar togs svabbprover från nos-, oral-, och rektalslemhinnan.
Primär identifiering av SRA i mjölk- och svabbprover gjordes genom bakterieodling; identifiering
av bakterien bekräftades sedan med Matrix assisted laser desorption ionization-time of flight
(MALDI-TOF). För att ta reda på den antimikrobiella känsligheten hos SRA-isolaten genomfördes
antibiotikakänslighetsbestämning med hjälp av dilutionsmetoden.
I denna studie isolerades SRA från 27 % av de provtagna kamelerna. Bakterien påvisades från
samtliga provtagningsställen, förutom från vaginalslemhinnan, från både friska och CMT-positiva
lakterande kameler samt tillsynes frisk kalvar, vilket kan tala för att SRA är en kommensal och en
opportunistisk patogen hos kameler. Den totala förekomsten av tetracyklinresistenta SRA-isolat i de
sex besättningarna var hög (57 %), framförallt i pastoralistbesättningen och rancherna. Ingen resistens mot penicillin påvisades. Tetracyklinresistenta SRA-isolat påvisades från samtliga provtagningsställen där bakterien påvisats. Samtliga SRA-isolat från mjölkprover var resistenta mot tetracyklin. Bland några kameler och kalvar kunde SRA isoleras från mer än ett provtagningsställe;
resistens mot tetracyklin kunde sedan påvisas från det ena, båda eller ingetdera av provtagningsställena. Resultaten i denna studie, i kombination med tidigare resultat från Kenya, visar att det hade
varit fördelaktigt att behandla sjukdom hos kameler med penicillin istället för tetracyklin då det finns
en risk att tetracyklin inte fungerar effektivt. Bakterier som redan innehar förvärvade resistensgener
kommer dock kunna spridas inom och mellan besättningar; isolering av ett resistent bakterieisolat
hos en kamel måste därför inte betyda att bakterien utvecklat resistens på grund av antibiotikabehandling. För att undvika ytterligare utveckling av resistenta bakterier är det viktigaste målet att
djuren håller sig friska. Om djuren är friska behöver de inte behandlas med antibiotika.

Main title:Antibiotic resistance in Streptococcus agalactiae isolates from dairy camels in Kenya
Authors:Lejon Flodin, Emelie
Supervisor:Seligsohn, Dinah and Morrell, Jane and Nilsson, Oskar
Examiner:Dahlberg, Josef
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:GBS, Camelus dromedarius, tetracycline resistance, mastitis, milk, pastoralist
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16707
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16707
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:25 May 2021 08:32
Metadata Last Modified:26 Jan 2022 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics