Home About Browse Search
Svenska


Aksén, Linn, 2021. Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska katter i hemmiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img] PDF
2MB

Abstract

Andningsfrekvens vid vila och sömn som mäts av djurägare i hemmiljö har på senare tid visat sig
vara en värdefull variabel för att monitorera katters hälsostatus. Idag finns referensvärden framtagna
för normal andningsfrekvens hos vuxna katter vid vila och sömn i hemmiljö, men etablerade
referensvärden för unga katter saknas.
Syftet med denna studie var att 1) undersöka andningsfrekvens vid vila respektive sömn i hemmiljö
hos friska katter under ett års ålder samt 2) att se hur väl resultaten överensstämmer med de redan
etablerade referensvärdena som finns för vuxna katter.
Studien utfördes som en prospektiv studie där djurägare, till friska katter mellan sju veckor och ett
års ålder, fick räkna andningsfrekvensen på sin katt/sina katter vid upprepade tillfällen vid vila
respektive sömn i hemmiljö. Djurägarna fick en blankett för att fylla i djurinformation, mätvärden
vid vila och sömn samt kontaktuppgifter, och när detta var klart skickades blanketten in för
sammanställning av data.
I studien ingick 18 katter, varav den yngsta katten var 11,5 veckor gammal vid mätningarnas start.
Medianvärdet av samtliga katters genomsnittliga andningsfrekvenser vid sömn (AFSmedel) var 27
andetag/minut och motsvarande vid vila (medianvärde av samtliga AFVmedel) var 32 andetag/minut.
Hos katter <fyra månaders ålder var medianvärdet av samtliga AFSmedel 28 andetag/minut och
motsvarande för AFVmedel var 34 andetag/minut. Hos katter ≥fyra månaders ålder var medianvärdet
av samtliga AFSmedel 23 andetag/minut och motsvarande för AFVmedel var 29 andetag/minut.
Katterna i aktuell studie visade på en stor individvariation avseende andningsfrekvens och även en
stor individuell spridning av mätvärden, både vid sömn och vila.
Katterna i studien hade sammantaget högre andningsfrekvens vid både vila och sömn jämfört med
tidigare rapporterade värden från äldre katter i hemmiljö. Resultatet visade att friska unga katter
normalt kan ha en andningsfrekvens ≥30 andetag/minut vid både vila och sömn i hemmiljö vilket
indikerar att nya referensvärden eventuellt bör etableras för unga katter. Det var framför allt katterna
<fyra månaders ålder som hade en högre andningsfrekvens jämfört med vuxna katter. Fynden i
studien bör dock undersökas vidare i en större population katter där även flera katter under elva
veckors ålder är inkluderade.

,

Sleeping and resting respiratory rates measured by cat owners in their home environment are
valuable measurements for monitoring cat health. Established reference values exists regarding
respiratory rates in adult cats in their home environment, but there is limited information available
about sleeping (SRR) and resting (RRR) respiratory rates in young cats.
The aim of this study was to 1) investigate SRR and RRR in healthy cats younger than one year old
in their home environment and 2) compare the results to the already existing reference values for
adult cats.
In this prospective study, cat owners of healthy cats between seven weeks and one year were
recruited for counting their cats’ SRR and RRR repeated times in their home environment. The cat
owners received a form to fill in information about their cat, the cat´s SRR and RRR as well as their
contact details. When the cat owner was done with the measurements the form was sent in.
Eighteen cats were included in this study, and the youngest cat was 11,5 weeks old when the
measurements started. Median within-cat SRRmean in the group of cats was 27 breaths/minute and
median within-cat RRRmean was 32 breaths/minute. For cats <four months; median SRRmean was 28
breaths/minute and median RRRmean was 34 breaths/minute. For cats ≥four months; median SRRmean
was 23 breaths/minute and median RRRmean was 29 breaths/minute. Cats in the current study showed
a large individual variation in SRR and RRR, and also large within-cat variations, both during sleep
and rest.
The cats in this study had both higher SRR and RRR compared to the established reference values
for older cats. The results showed that young healthy cats can have a normal respiratory rate ≥30
breaths/minute in their home environment which indicates that new reference values perhaps should
be established for SRR and RRR in healthy young cats. It was mainly cats <four months old that
had higher respiratory rates compared to adult cats. Findings in this study should, however, be
further investigated in a larger cat population; also including several cats younger than eleven weeks
of age.

Main title:Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska katter i hemmiljö
Authors:Aksén, Linn
Supervisor:Ljungvall, Ingrid and Häggström, Jens
Examiner:Pelander, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:andningsfrekvens, katter, kattungar, sömn, vila, hemmiljö, friska, unga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16681
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16681
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:21 May 2021 06:19
Metadata Last Modified:02 Feb 2022 00:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics