Home About Browse Search
Svenska


Johnson, Elin and Lundgren, Josefine, 2021. Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det övergripande målet med denna studie var att undersöka vilka utmaningar som
den småskaliga ekologiska grönsaksodlaren ställs inför och hur en näringseffektiv
växtföljd kan planeras med hjälp av organiska gödselmedel. I denna litteraturstudie
sammanställde vi forskning som undersökt hur tillämpningen av en varierad
växtföljd kan användas som en långsiktig odlingsstrategi i syfte att uppnå en
effektiv näringshushållning, hindra uppförökning av skadegörare, minska
ogrästrycket och bibehålla markens bördighet i ekologisk grönsaksodling.
Studien har identifierat odling av gröngödslingsgrödor och tillgången på stallgödsel
som de vanligaste växtnäringsstrategierna inom ekologiskt jordbruk. Vi
utvärderade sedan deras egenskaper, möjligheter och risker i relation till
grödrotation. Med dessa organiska gödselmedel kommer fördelar som exempelvis
en förbättrad jordstruktur och bibehållen eller ökad markbördighet, men även stora
osäkerheter kring näringens växttillgänglighet. För att minska risken för
kväveutlakning är det viktigt att ta hänsyn till tidpunkten för spridning av
stallgödsel och nedbrukning av gröngödslingsgrödor. Utnyttjandet av fånggrödor
spelar också en central roll för att bibehålla näringsämnena i odlingssystemet.
Litteraturstudien har resulterat i två växtföljdsförslag lämpade för småskaliga
ekologiska grönsaksföretag med direktförsäljning. Växtföljdsförslagen utgår ifrån
samma växtfamiljer men skiljer sig åt när det kommer till odlingsintensitet,
diversitet bland avsalugrödor och andel vall och gröngödsling i växtföljden.
Orsaken bakom detta var att möta de olika företagens individuella förutsättningar.
Växtföljdsförslag 1 utgörs av en 7-årig rotation med varierade grönsaker och stor
andel gröngödslingsvall, medan växtföljd 2 består av en 8-årig rotation med lägre
andel gröngödsling och en större variation grödor per skifte för intensivare odling.

,

The overall goal of this study was to investigate the challenges faced by the small�scale organic vegetable grower and how a nutrient-efficient crop rotation can be
planned with the help of organic fertilizers. In this literature study we compiled
research investigating how the application of a varied crop rotation can be used as
a long-term cultivation strategy, aiming to achieve efficient management of
nutrients, prevent pest behaviour, reduce weed pressure and maintain soil fertility
in organic vegetable cultivation.
The study has identified the cultivation of green manure crops and the supply of
animal manure as the most common plant nutrition strategies in organic farming.
We then evaluated their characteristics, opportunities and risks in the crop rotation.
With the organic fertilizer comes benefits such as improved soil structure and
maintained or increased soil fertility, but also great uncertainties regarding the
availability of plant nutrients. In order to reduce risks of nitrogen leaching, it is
important to keep in mind the timing of the spreading of manure and the
decomposition and tilling of green manure crops. The utilization of catch crops also
played a central role in maintaining the nutrients in the cultivation system.
The literature study has resulted in two crop rotation proposals suitable for small�scale organic vegetable companies with direct sales. The crop rotation proposals
are based on the same crop families, but differ when it comes to cultivation
intensity, diversity among sales crops and the proportion of grass and green manure
in the crop rotation. The reason behind this was to meet the individual conditions
of different companies. Crop rotation proposal 1 is created by a 7-year rotation with
varied vegetables and a large proportion of green manure crops, whereas crop
rotation 2 receives an 8-year rotation with a lower proportion of green manure and
a greater variety of crops per shift for intensive cultivation.

Main title:Växtföljdsstrategier för småskalig grönsaksodling
Authors:Johnson, Elin and Lundgren, Josefine
Supervisor:Larsson Jönsson, Helene
Examiner:Mogren, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gröngödsling, stallgödsel, organiska gödselmedel, kväveläckage, ekologisk odling, direktförsäljning, green manure, animal manure, organic fertilizers, nitrogen leaching, organic farming
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16595
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:21 Apr 2021 08:17
Metadata Last Modified:22 Apr 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page