Home About Browse Search
Svenska


Lindehag Oja, Beatrice, 2021. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img] PDF
1MB

Abstract

Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har
identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt
att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund.
Detta examensarbete syftade till att studera sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos en grupp
hundar i Sverige genom analys av kroppsvikt, hull, enkätsvar, och accelerometer- samt pedometerregistrerad fysisk aktivitet. Hypoteser var att kroppsvikt och hull förändras med ökande ålder, att
det finns ett samband mellan hull och fysisk aktivitet, att den ägarrapporterade fysiska aktiviteten
inte motsvarar den accelerometerregistrerade, och att hundar som vistas lösgående ute, leker med
andra hundar, eller deltar i apportering, spenderar mer tid i högintensiva gångarter.
Studiegruppen utgjordes av 16 hundar i åldersgruppen 2–3 år som ingick i en pågående studie om
hundars kroppsvikt, hull, och hälsa som utgår från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.
Hundarna i studien vägdes och hullbedömdes av djurhälsopersonal enligt en niogradig Body Condition Score-skala (BCS), och en enkät besvarades av hundägarna. Kroppsvikt, hull, och enkätsvar
jämfördes mot samma uppgifter insamlade när hundarna var 1–2 år gamla. En aktivitetsmätning
utfördes där samtliga 16 hundar bar en accelerometer under en period på tio dagar. Fyra hundar bar
även en pedometer. Skillnader i fysisk aktivitet, uppmätt med accelerometer, studerades mellan hundarna baserat på hull samt ägarrapporterade aktivitetsrutiner.
Enligt hullbedömning var majoriteten av hundarna i denna population i idealhull (BCS 4–5/9) med
en överhullsfrekvens på 38 % (BCS ≥6/9). Enligt accelerometerregistrerade data spenderades mest
tid i vila, följt av strövande, gång, springande, och lek. Hundarna som bar pedometer gick i median
10 701 steg per dag. Hypotesen att hull och kroppsvikt förändrats mellan 1–2 och 2–3 års ålder
kunde inte bekräftas. Vid jämförelse av hull och tid spenderad i fysisk aktivitet enligt accelerometerregistrerade data kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan hundar i idealhull och över idealhull. Hundar som uppgavs spendera mer tid lösa på promenad eller regelbundet deltog i apportering, spenderade dock mer tid på att springa enligt accelerometerregistrerade data, vilket stödjer
hypotesen att hundar som har möjlighet att röra sig fritt spenderar mer tid i högintensiva gångarter.
Vidare spenderade hundar som enligt enkätsvaren uppskattades ha lägre aktivitetsnivå på promenad
mer tid i aktivitetskategorin gång, medan hundar som uppskattades ha högre aktivitetsnivå spenderade mer tid på att springa enligt data uppmätt med accelerometer. Hundar som angavs spendera
mer tid på promenad, spenderade även mer tid i aktivitetskategorin gång enligt accelerometer jämfört med hundar som angavs spendera mindre tid på promenad. En korrelation mellan genomsnittlig
tid spenderad på promenad samt fysiskt ansträngande aktivitet enligt ägarens uppgifter, och accelerometerregistrerad tid i gång, springande, och lek, kunde påvisas.
Resultaten från detta examensarbete indikerar att faktorer som promenadrutiner, tillgång till lösgående utevistelse, samt deltagande i aktiviteter som apportering, kan påverka hundens fysiska aktivitet avseende mängd och intensitetsnivå. Vidare tyder resultaten på att den enkätbaserade fysiska
aktiviteten motsvarar den uppmätta fysiska aktiviteten relativt väl. Inget samband kunde dock påvisas mellan hull och fysisk aktivitet i detta examensarbete. Samtliga resultat bör tolkas med försiktighet, främst på grund av förhållandevist litet studiematerial. För vidare undersökning av samband
mellan hull och fysisk aktivitet hos hund bör därför ett större urval hundar inkluderas. Jämförelse
av pedometer- och accelerometersystem för mätning av fysisk aktivitet hos hundar är av intresse för
framtida studier.

,

Physical activity is an important aspect of a dog’s life. Several studies have identified an association
between body condition and physical activity, and since obesity has been linked to multiple health
related issues in dogs, it is of importance to further examine the association between body condition
and physical activity from an animal welfare standpoint.
The main objective of this study was to investigate the association between body condition and
physical activity in a population of domestic dogs in Sweden through analysis of body weight, body
condition scores (BCS), questionnaire results, and accelerometer and pedometer measured physical
activity. Hypotheses tested were that body weight and BCS change with increasing age, that there
is an association between BCS and physical activity, that the owner-reported physical activity
doesn’t match the accelerometer measured data, and that dogs that are allowed to run freely, play
with other dogs, or partake in retrieval games, spend more time performing high-intensity activity.
Participants consisted of 16 dogs at the age of 2–3 years that were part of an ongoing study at the
University of Agricultural Sciences in Uppsala, Sweden. Body weight and BCS were measured and
assessed by animal health care personnel, and the owners filled out a questionnaire. Body weight,
BCS, and questionnaire results were compared to data collected when the dogs were 1–2 years old.
An activity study was conducted, in which all 16 dogs carried an accelerometer during a period of
ten days. Four dogs also wore a pedometer. Differences in accelerometer measured physical activity
depending on BCS and owner-reported physical activity were examined.
Most of the dogs had an ideal BCS (4-5/9), while 38 % had a BCS over the ideal (≥6/9). According
to the accelerometer measured data, the dogs spent most of their time resting, followed by pottering,
walking, running, and playing. The dogs walked a median of 10 701 steps per day according to the
pedometer. The hypothesis that BCS and body weight had changed between the ages of 1–2 and 2–
3 years could not be confirmed. No differences in accelerometer measured physical activity were
found between dogs with an ideal BCS, and a BCS over the ideal. However, dogs that spent more
time unleashed during walks, or regularly participated in retrieval games, also spent more time running according to the accelerometer. This supports the hypothesis that dogs that can run freely spend
more time performing high intensity activity. Furthermore, dogs with a lower estimated activity
level during walks, spent more time walking according to the accelerometer, while dogs with a
higher estimated activity level spent more time running. Dogs that spent more time taking walks
according to the questionnaire results also spent more time walking according to the accelerometer,
in comparison to dogs that spent less time taking walks. A correlation could be found between the
mean time spent on physical activity according to the questionnaire results, and the time spent walking, running, and playing according to the accelerometer.
These results indicate that dog walking routines, ability to run freely, and participation in activities
like retrieval games, might affect the physical activity of the dog regarding quantity and intensity.
Furthermore, the results of this student project suggest that owner-reported physical activity through
questionnaires may adequately represent the amount of physical activity the dog performs according
to the accelerometer. However, no association between BCS and physical activity could be found.
When interpreting the results of this student project, the relatively small study population should be
kept in mind. In future projects studying physical activity and body condition in dogs, a larger study
population should be used. Comparisons of pedometer- and accelerometer-based systems for measuring physical activity in dogs is of interest in future studies.

Main title:Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund
Subtitle:en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer
Authors:Lindehag Oja, Beatrice
Supervisor:Höglund, Katja and Ringmark, Sara and Andersson, Linda
Examiner:Jansson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:accelerometer, aktivitetsmätning, enkät, hund, hull, fysisk aktivitet, pedometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16525
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16525
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2021 09:22
Metadata Last Modified:13 Mar 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics