Home About Browse Search
Svenska


Ersbring, Louise, 2021. Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Kaninen används till en rad olika områden inom medicinsk forskning. Människans närvaro kan utgöra en permanent källa till stress försökskaninen, vilket kan ha negativ inverkan på djurvälfärd och
forskningsresultat via dess effekt på diverse fysiologiska och kemiska parametrar. Rädslan för människor har bevisats kunna reduceras genom att regelbundet exponera kaninen för hantering.
I dagsläget saknas standardiserade riktlinjer för hur försökskaninen ska invänjas vid hantering av
människor. Studien ämnade att granska och utvärdera verkställandet av ett träningsprogram för kaniner som implementerats på Karolinska Institutet i Stockholm med lovande resultat, i syfte att identifiera eventuella brister med programmet och att belysa områden som kan vara av betydelse för
vidare forskning. Det långsiktiga målet är att uppnå en standardiserad metod för socialisering och
träning av kaniner inom medicinsk forskning.
Sex kaninhanar av rasen New Zealand White observerades över 12 på varandra följande dagar. Det
fanns ingen kontrollgrupp. Programmets utförande dokumenterades genom intervju av personal och
observation. Kaninernas rädsla för människor utvärderades vid två separata tillfällen genom tillämpning av kvantifierad beteendeanalys, flertalet human approach tester och mätning av andningsfrekvens. Data analyserades genom parat t-test och deskriptiv analys.
Beteendeanalysen demonstrerade en statistiskt signifikant ökning av beteenden som förknippas med
oräddhet. Under approach testet ökade antalet kontakter med människans hand medan tiden till
första kontakt minskade. Durationen som kaninen valt att befinna sig i människans närhet hade ökat
i slutet av studien. Ingen signifikant påverkan fanns på kaninens andningsfrekvens.
Resultaten tyder på att hanteringen under träningsprogrammet leder till reducerad rädsla mot människor. Mer forskning krävs, men denna studie utgör ett lovande första steg för utvecklingen av en
standardiserad, effektiv metod för socialisering av kaniner i medicinsk forskning.

,

The rabbit is used for a variety of medical research fields. The human may constitute a permanent
source of stress for the laboratory rabbit, which may have a negative impact on animal welfare and
research results through its effect on various physiological and chemical parameters. The fear of
humans can be reduced by regularly exposing the rabbit to handling.
Currently there are no standardized guidelines for how the laboratory rabbit should be habituated to
human handling. The study aimed to examine and evaluate the execution of a training program for
rabbits that has been implemented at the Karolinska Institute in Stockholm with promising results,
with the purpose to identify potential flaws of the program and to display areas of importance for
further research. The long-term goal is to achieve a standardized method of socialization and training
of rabbits in medical research.
Six male New Zealand White rabbits were observed over 12 consecutive days. There was no control
group. The execution of the program was documented through interview of personnel and observation. The rabbits’ fear of humans was evaluated on two separate occasions through the application
of quantified behavioral analysis, multiple human approach tests and measurements of respiratory
rate. The data was analyzed by paired t-test and descriptive analysis.
The behavioral analysis demonstrated a statistically significant increase of behaviors consistent with
fearlessness. During the approach test, the number of contacts with the human hand increased while
the time until first contact decreased. The duration spent in the human’s near vicinity had increased
by the end of the study. No significant effect was found on the rabbit’s respiratory rate.
The results indicate that the handling during the training program leads to reduced fear of humans.
More research is required, but this study constitutes a promising first step for the development of a
standardized, effective method of socialization of rabbits in medical research.
Key words: Rabbit, handling, training, socialization, restraint, fear, stress

Main title:Socialisering och träning av kaniner i medicinsk forskning
Authors:Ersbring, Louise
Supervisor:Hedenqvist, Patricia and Manell, Elin
Examiner:Soto Flores, Ingrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kanin, hantering, träning, socialisering, fasthållning, rädsla, stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16523
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16523
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2021 11:54
Metadata Last Modified:11 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics