Home About Browse Search
Svenska


Sohlberg, Lisa, 2021. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka
attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet
med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att
ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka
ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. Detta genomfördes via enkäter till hund
ägare, veterinärer verksamma på djurslaget hund samt KAVM-terapeuter. Hundägarenkäten delades
via sociala medier, veterinärenkäten skickades ut till alla medlemmar i Sveriges Veterinärförbund
och terapeutenkäten skickades ut via mejllistor funna på Komplementärmedicinska riksförbundets
hemsida. Enkäterna besvarades av 253, 216 respektive 124 respondenter.
KAVM är ett omdiskuterat ämne som ökat i intresse under de senaste åren. Inom begreppet KAVM
ryms många olika metoder, allt ifrån metoder helt utan vetenskapliga belägg till metoder som inkluderas i humanmedicinens hälso-och sjukvård. I dagsläget finns det metoder med viss evidens för
vissa indikationer på humansidan, medan det för samma metoder saknas vetenskaplig dokumentation för behandling av djur. Därför anses exempelvis massage och kiropraktik som KAVM, men
inte som komplementär och alternativ medicin (KAM) på humansidan, och definitionen varierar
även länder emellan. Mer forskning behövs därför även på djur för att kunna särskilja metoder som
har klinisk effekt på specifik indikation från de som inte har det.
I studier som berör KAVM framkommer att den ökade efterfrågan från djurägare gör att veterinärer
behöver vara förberedda på djurägares frågor om KAVM. Inom humanmedicinen diskuteras problematiken som uppstår om information gällande patientens användande av KAM undanhålls från
vårdgivaren. Vanliga anledningar till detta är exempelvis att patienten är orolig att läkaren ska reagera negativt eller inte ha tillräcklig kunskap om KAM. Även djurägare undanhåller information om
sitt KAVM-användande för sin veterinär. Anledningar till detta är okänt, varför mer forskning behövs. Studier på människa har visat att högt utbildade medelålders kvinnor med en inkomst högre
än medeltalet är mer benägna att använda KAM. Detta är dock inget samband som hittats i studier
om KAVM eller i detta arbete.
Resultaten från den genomförda enkätstudien till hundägare visade att massage, stretching, laserterapi, kiropraktik och Back on Track är de vanligaste KAVM-metoderna. Vanliga orsaker till att
uppsöka KAVM-terapeut är att det används som ”ett komplement till medicinsk behandling” och
”jag vill dra ner på mängden läkemedel” samt ”terapeuterna har ofta mer kunskap i rörelsemönster
och kroppen som helhet”. Svaren från enkäten till hundveterinärer visade att vattentrask, massage,
laserterapi, stretching, Back on Track och akupunktur var de vanligaste KAVM-metoderna som veterinärerna använde i yrket. För terapeuterna var de vanligast utförda metoderna massage, stretching,
akupressur, laserterapi och akupunktur. Samarbetet mellan veterinärer och terapeuter varierar då
nästan hälften av de svarande veterinärerna aldrig remitterat en patient till en terapeut medan majoriteten av terapeuterna uppgav att de hänvisar sina patienter till veterinär vid behov. Majoriteten av
alla respondenter anser att regleringen av KAVM bör förändras.
Förhoppningen är att detta examensarbete kan ligga till grund för fortsatt forskning inom de mest
frekvent använda KAVM-metoderna, för att undersöka metodernas effektivitet och användbarhet.

,

The attitude to and frequency of the usage of complementary and alternative veterinary medicine
(CAVM) in Sweden today is unknown, since all studies on the subject are from other countries. The
aim of this study was therefore to investigate the use of CAVM in dogs in Sweden, in order to find
out how common it is, which methods that are most frequently used, what attitudes there are about
CAVM and what economic aspects that are related to the use. This was conducted by questionnaires
to dog owners, dog veterinarians and CAVM therapists. The questionnaire for dog owners was
shared via social media, the veterinarian questionnaire was emailed to all members of Sveriges Veterinärförbund and the therapist questionnaire was sent to emails found on the homepage of Komplementärmedicinska riksförbundet. The questionnaires was answered by 253, 216 and 124 respondents.
CAVM is a debated topic that has attracted increased public interest during the last years. The concept of CAVM includes a wide range of methods, from those completely without scientific evidence
to those included in the human medicine. There are methods with some evidence for certain indications in humans, but with a complete lack of evidence when it comes to treatment of animals. Therefore, methods like massage and chiropractic are classified as CAVM, but not as complementary and
alternative medicine (CAM) in humans, and the definition also varies between countries. More research in animals is therefore needed, to be able to clarify what methods have an effect in animals.
Studies concerning CAVM show that the increased demand from pet owners requires veterinarians
to be well prepared for questions regarding CAVM. A problem arises when information regarding
the patient’s use of alternative/complementary medicine is not disclosed to the healthcare practitioner, as when human patients withhold information about their CAM use from their doctor. Common reasons for this include concern about a negative reaction, or the doctor not having enough
knowledge about CAM. Pet owners also withhold information about their CAVM use from their
veterinarian, but the reasons for this is largely unknown due to lack of research. Studies in humans
have also shown that highly educated, middle-aged women with an income above the average are
more likely to use CAM. However, this is not a connection found in published studies on CAVM,
nor in the current study.
The results from the questionnaire to dog owners showed that massage, stretching, laser therapy,
chiropractic and Back on Track are the most commonly used CAVM methods. Common reasons for
seeking a CAVM therapist included that it is used as “a complement to medical treatment”, “I want
to reduce the amount of medication” and “therapists often have more knowledge of movement patterns and the body as a whole”. The answers from the veterinarian’s questionnaire showed that water
treadmill, massage, laser therapy, stretching, Back on Track and acupuncture were the most common
CAVM methods used professionally by the veterinarians. For the therapists, the most commonly
performed methods were massage, stretching, acupressure, laser theraphy and acupuncture. The collaboration between veterinarians and therapists varied, as almost half of the veterinarians had never
referred a patient to a therapist while the majority of the therapists stated that they refer their patients
to a veterinarian when needed. The majority of all respondents believed that the regulation of CAVM
should be changed. Hopefully this thesis can be a basis for continued research on the most frequently
used CAVM methods, to investigate the effectiveness and usefulness of these methods in animals.

Main title:Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige
Subtitle:en enkätstudie
Authors:Sohlberg, Lisa
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna and Bergh, Anna
Examiner:Alvåsen, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:KAVM, KAM, komplementär, alternativ, behandlingsmetod, veterinärmedicin, integrativ, rehabilitering, terapeut
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16522
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16522
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2021 11:50
Metadata Last Modified:11 Mar 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics