Home About Browse Search
Svenska


Hedenskog, Anna, 2021. Komplikationer under anestesi hos hundar med kroppsvikt under 5 kg : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Risken för anestesi- eller sederingsrelaterad död beräknas vara omkring 0,17 % hos hundar. I en
studie har kroppsvikt under 5 kg visat sig bidra till nästan åtta gånger större risk för anestesirelaterad
död jämfört med högre kroppsvikt. Studier som förklarar den ökade risken hos hundar under 5 kg
är få. Denna studie har därför undersökt komplikationer under anestesi hos hundar med kroppsvikt
under 5 kg. Hypotesen var att totalantalet komplikationer under anestesi är högre hos hundar under
5 kg än hundar över 20 kg och att hundar under 5 kg har ökad risk för hypotermi, hypoglykemi,
reflux, regurgitation och aspiration. Studien har också undersökt faktorer som skulle kunna påverka
kroppstemperaturen, blodglukosnivå, pH i esofagus och pH i trakea.
Studien utfördes på SLU Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under september och oktober 2020.
Inklusionskriterierna var ålder över 1år, ASA-status 1–2 och kroppsvikt under 5 kg eller över 20 kg.
I studien ingick arton hundar. Inga statistiskt signifikanta skillnader sågs avseende ålder, body condition score, anestesi- och operationstider, fastetider och medetomidindos mellan grupperna. Totalantalet komplikationer under anestesin skiljde sig inte mellan grupperna. En lägre kroppstemperatur registrerades under anestesi och under uppvak hos hundar under 5 kg trots mer användning av
passiv och aktiv uppvärmning. Hos hundar med kroppsvikt under 5 kg var intervallet av rektaltemperatur i samband med anestesi mellan 34,9–39,4 °C och för hundar över 20 kg var intervallet mellan
36,1–39,1 °C. Återandningsgrad hade en positiv korrelation med vikt. Återandningsgrad och inandningsgasens temperatur var högre under anestesins senare delar hos större hundar jämfört med
mindre hundar. Efter 90 minuters anestesi sågs en positiv korrelation mellan inandningsgastemperatur i anestesisystemet och kroppstemperatur samt återandningsgrad. Ingen korrelation kunde ses
mellan kroppstemperatur och rumstemperatur eller temperatur under patienten. Hypoglykemi registrerades inte hos hundar under 5 kg, istället hade de högre blodglukosnivåer jämfört med hundar
över 20 kg. Intervallet för blodglukos hos hundar under 5 kg var 3,8–13,9 mmol/L och hos hundar
över 20 kg var motsvarande intervall 2,8–8,9 mmol/L. Ingen korrelation kunde ses mellan blodglukosnivåer och preoperativ fastetid, preoperativ stress, medetomidindos, stress under uppvak eller
vokalisering under uppvak. En hund med kroppsvikt över 20 kg uppvisade pH värde i esofagus
förenliga med reflux. Inga hundar i studien uppvisade regurgitation eller aspiration. Däremot sågs
ett signifikant lägre pH i trakea hos hundar under 5 kg. Det fanns inga skillnader mellan grupperna
avseende esofagus-pH. Ingen korrelation sågs mellan preoperativ fastetid och pH i esofagus eller
trakea.
En lägre kroppstemperatur hos hundar under 5 kg under anestesi i denna studie skulle kunna
förklaras av deras stora kroppsyta i förhållande till kroppsmassa, lägre återandningsgrad som leder
till lägre gastemperatur i anestesisystemet och större totalvolym intravenös vätsketerapi i förhållande till kroppsvikt. Högre glukosnivåer hos hundar under 5 kg skulle möjligtvis kunna förklaras
av smärtrelaterad stressrespons eller hypotermi. Att inga hundar under 5 kg uppvisade reflux, regurgitation eller aspiration skulle kunna bero på lågt antal hundar i studien och låg upptäcktsgrad.
Konklusion
I denna pilotstudie har faktorer identifierats som skulle kunna ha betydelse för patientens säkerhet under anestesi men det förklarar inte den högre dödligheten hos hundar under 5 kg som beskrivs
i litteraturen. Skillnader har identifierats mellan små och stora hundar avseende kroppstemperatur,
återandningsgrad, blodglukosnivåer och pH i trakea. Fler studier krävs för att utvärdera betydelsen
och orsak till komplikationerna som sågs i ökad frekvens hos hundarna under 5 kg.

,

Studies in dogs have shown a 0,17 % risk of anesthesia and sedation related death. Dogs with body
weight less than 5 kg have almost eight times higher risk to die in anesthesia related death than larger
dogs. The causes of the higher risk are unknown. This study estimates the frequency of complications during anesthesia in dogs with a body weight less than 5 kg. The hypothesis is that dogs less
than 5 kg shows hypothermia, hypoglycemia, reflux, regurgitation and aspiration more frequent than
bigger dogs. The study also examines factors that could affect body temperature, blood glucose
levels, pH in the esophagus and pH in the trachea.
The study was performed at the SLU University Animal Hospital in Uppsala during September
and October 2020. Eighteen anesthesia sessions were registered. The inclusion criteria were dogs
older than 1 year, ASA score 1-2 and body weight less than 5 kg or over 20 kg.
No statistically significant differences between the study groups were seen regarding age, body
condition score, anesthesia time, surgery time, fasting time and medetomidine dose. No significant
differences in number of complications were documented in this study between the study groups. A
lower body temperature was recorded in dogs less than 5 kg during anesthesia and the first postoperative 60 minutes even if the small dogs used more heating devices. The interval of rectal temperature in the dogs less than 5 kg was between 34,9-39,4 °C and for dogs over 20 kg was 36,1-39,1
°C. The rebreathing level had a positive correlation with body weight. The level of rebreathing and
air temperature in the anesthesia circuits was higher in dogs over 20 kg. After 90 minutes anesthesia
a positive correlation could be seen between air temperature in the anesthesia circuits and body
weight and the level of rebreathing. No correlation could be seen between body temperature and
room temperature or temperature beneath the patient. No hypoglycemia was recorded in dogs less
than 5 kg, instead higher blood glucose levels were registered in dogs less than 5 kg. The interval of
blood glucose levels in dogs less than 5 kg was 3,8-13,9 mmol/L and for dogs over 20 kg 2,8-8,9
mmol/L. No correlation could be seen between blood glucose levels and preoperative fasting time,
preoperative stress, dose of medetomidine, postoperative stress and postoperative vocalization. One
dog with body weight over 20 kg hade pH in the esophagus that coincides with reflux. No dog in
the study showed regurgitation or aspiration. A significant lower pH in the trachea was seen in dogs
less than 5 kg but there were no differences between pH in the esophagus along the study groups.
No correlation was seen between preoperative fasting time and pH in trachea or esophagus.
A lower body temperature in dogs less than 5 kg during anesthesia could be a result of their
larger body surface area in relation to their body mass, lower temperature of the inspired gas and
higher volume of intravenous fluid therapy in relation to their body weight. Higher blood glucose
levels in dogs less than 5 kg could possibly be a result of pain triggered stress and hypothermia. The
factor that no dogs less than 5 kg showed reflux, regurgitation or aspiration could be related to the
small number of dogs in the study and a low rate of detection.
Conclusion
This pilot study has found some factors that might be of importance for the safety during anesthesia.
But it cannot explain the higher frequency of anesthesia related deaths in dogs less than 5 kg that
has been reported in the literature. Some factors that differ between the study groups in this study
material has been found. Differences between small and bigger dogs have been seen regarding body
temperature, rebreathing level, blood glucose levels and pH in the trachea. More studies would be
needed to show the importance and reason of the complications seen more frequently in dogs less
than 5 kg in this study.

Main title:Komplikationer under anestesi hos hundar med kroppsvikt under 5 kg
Subtitle:en pilotstudie
Authors:Hedenskog, Anna
Supervisor:Nyman, Görel and Bettembourg, Vanessa
Examiner:Hedenqvist, Patricia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:hund, anestesi, anestesikomplikationer, små hundar, hypotermi, hypoglykemi, reflux, aspiration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:04 Mar 2021 12:23
Metadata Last Modified:05 Mar 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics