Home About Browse Search
Svenska


Höjerslev, Monica, 2021. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med
större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren
vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor
påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). Mastit kan orsakas av
flera olika patogener där de vanligaste är bakterier. Den gramnegativa bakterien Escherichia coli
(E. coli) orsakar cirka 15 % av alla kliniska mastiter i Sverige och den orsakar ofta akuta höggradiga
kliniska mastiter där korna kan bli mycket dåliga, i värsta fall kan det allvarliga sjukdomsförloppet
leda till kons död.
Behandling av E. coli-mastit i Sverige förlitar sig till största delen på understödjande behandling
men antibiotika får sättas in i vissa fall av höggradiga kliniska mastiter kring kalvning som annars
riskerar att bli livshotande för kon. I dessa fall är det enrofloxacin som rekommenderas. Ett tänkbart
alternativt preparat är trimsulfa men behandlingsvärdet av denna och enrofloxacin till kor med E.
coli-mastit är tveksam. Syftet med den här studien var att undersöka om samband kunde ses mellan
olika behandlingsalternativ och hur stor andel av kor med akut klinisk mastit orsakad av E. coli som
gick till normalslakt respektive självdog eller avlivades inom en respektive tre månader. Ytterligare
ett syfte var att utvärdera om denna typ av undersökning kunde genomföras med hjälp av data från
journalsystemet Link.
En litteraturstudie gällande bakgrundsfakta om mastit på mjölkkor i Sverige genomfördes initialt
för att sedan efterföljas av en utsökning av kor som behandlats för E. coli-mastit av Distriktsveterinärerna i Sverige. Totalt innefattade studien 198 kor där 84 utgjordes av kor som endast fått understödjande behandling (icke exponerade) och 114 kor där enrofloxacin (34 fall) eller trimsulfa (80
fall) givits. På grund av den skeva fördelningen i antal fall mellan antibiotikagrupperna slogs dessa
ihop till en gemensam behandlingsgrupp (exponerade). Studien utfördes som en kohortstudie och
deskriptiva sammanställningar gjordes innan både univariabla och multivariabla analyser utfördes.
Resultatet av denna studie visade att behandling med enrofloxacin eller trimsulfa inte gav någon
signifikant skillnad i andel kor som gått till normalslakt, varken inom en eller tre månader efter
insjuknande i E. coli-mastit, jämfört med kor som enbart fått understödjande behandling. Det förelåg
dock signifikant högre risk (p <0,05) för kor med klinisk E. coli-mastit som behandlats med trimsulfa eller enrofloxacin att självdö eller avlivas inom en till tre månader efter insjuknande jämfört
med kor som behandlats enbart med understödjande behandling. Vidare visade analyser att fördelningen av kor av olika ras och tid till insjuknande från kalvning var likvärdig för exponerade och
icke exponerade kor, men en signifikant skillnad förelåg gällande fördelningen av kor i olika laktationsnummer där en större andel av de exponerade var yngre kor jämfört med de icke exponerade.
I studien har ingen hänsyn tagits till allvarlighetsgraden av E.coli-mastit och det går därmed inte att
avgöra om den signifikanta skillnaden i andel självdöda eller avlivade kor beror på olika behandlingsalternativ eller olika allvarlighetsgrad på sjukdom. Skillnaden kan därför bero på confounding
och är viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultaten.
Sammanfattning
Journalsystemet Link innefattar mycket data men sökbarheten är begränsad, det går till exempel inte
att söka på diagnos vilket hade varit mycket fördelaktigt för denna studie. En utveckling av sökmöjligheten i Link och uppmaning om att kliniska symtom registreras skulle öka användbarheten av
Link för utvärdering och forskning.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att kor som behandlats med enrofloxacin eller trimsulfa
löpte signifikant högre risk att självdö eller avlivas, både inom en och tre månader från insjuknande,
kontra om de enbart får understödjande behandling vid akut klinisk E. coli-mastit. Dock förelåg
ingen signifikant skillnad mellan grupperna i andelen kor som gått till normalslakt, varken inom en
eller tre månader från insjuknande.
Beträffande journalsystemet Link har det visats att det är möjligt att genomföra denna typ av studie
på data hämtat från Link, men att sökbarheten inte var helt optimal då sökning på diagnos inte var
möjlig.

,

In Sweden, milk production has undergone major changes in the last four decades, with larger herds
and higher milk production as a result. This demands a lot of the farmer in terms of caring for the
cows, as the cows otherwise may suffer from diseases. One disease that has a big impact on milk
production is mastitis. Mastitis can be caused by several different pathogens where the most common are bacteria. The gram-negative bacterium Escherichia coli causes about 15% of all clinical
mastitis in Sweden and often causes acute severe clinical mastitis where the cow can become very
ill and in the worst case, the serious course of the disease can lead to the death of the cow.
Treatment of E. coli mastitis in Sweden relies for the most part on supportive treatment, but antibiotics may be used in some cases of severe clinical mastitis around calving, which otherwise risks
becoming life-threatening for the cow. In these cases, enrofloxacin is recommended. An alternative
is trimethoprim-sulfonamide, but the treatment value of this and enrofloxacin in cows with E. coli
mastitis is doubtful. The purpose of this study was to investigate whether an association could be
found between different treatment options and the proportion of cows with acute clinical mastitis
caused by E. coli that after treatment were slaughtered or died or were euthanized within one and
three months, respectively. Another purpose was to evaluate whether this type of investigation can
be carried out on data from the journal system Link.
Initially a literature study was performed on the background of mastitis in general and of mastitis in
dairy cows in Sweden in particular. A search was then performed in the medical journal database at
the District Veterinarians in Sweden for cows treated for E. coli mastitis. The study included a total
of 198 cows where 84 consisted of cows that only received supportive treatment (non-exposed) and
114 of cows treated with either enrofloxacin (34 cases) or trimethoprim-sulfonamide (80 cases). Due
to the skewed distribution in number of cases between the antibiotic groups, these were merged into
one case group (exposed). The study was performed as a cohort study and descriptive statistics were
made before univariate and multivariable analyzes were performed.
The results of this study show no significant association between choice of treatment and proportion
of cows that were slaughtered, neither within one nor three months after developing E. coli mastitis.
However, there was a significant association between choice of treatment and the proportion of cows
that died or were euthanized, both within one and three months after treatment. There was a higher
risk (p <0,05) for cows with clinical E. coli mastitis treated with trimethoprim-sulfonamide or enrofloxacin to die or be euthanized compared to cows treated with supportive treatment alone. The
analyzes also showed that the distribution of breed and days from calving to disease were similar
between exposed and non-exposed cows but there was a significant difference in the distribution of
lactation number with a higher proportion of younger cows in the exposed group compared to the
non-exposed group.
The study did not consider the severity of E. coli mastitis and it is therefore not possible to determine
whether the significant difference in survival is due to different treatment options or different severity of disease. Any differences may thus be caused by confounding and is important to keep in mind
when interpreting the results.
Abstract
The journal system Link includes a lot of data but the searchability is limited, for example it is not
possible to search for diagnosis, which would have been of great advantage for this study. A development of the search function in Link and encouragement of reporting clinical symptoms would
increase the usefulness of Link for evaluation and research.
To summarize, cows with acute clinical E. coli mastitis that are treated with enrofloxacin or trimethoprim-sulfonamide have significantly higher risk of dying or being euthanized, both within one
and three months after illness, in contrast to cows with acute clinical E. coli mastitis that receive
supportive care only. However, there is no significant difference between these treatment groups in
the proportion of cows sent to slaughter, neither within one nor three months of illness.
Regarding the journal system Link, it has been shown that it is possible to carry out this type of
study on data retrieved from Link, but that the searchability was not completely optimal as searching
for a diagnosis was not possible.

Main title:Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt
Subtitle:vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?
Authors:Höjerslev, Monica
Supervisor:Nyman, Ann and Lomander, Hanna
Examiner:Emanuelson, Ulf
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2021
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:mastit, nötkreatur, mjölkkor, Escherichia coli, behandling, kinoloner, trimetoprim, sulfonamid, enrofloxacin, trimsulfa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16478
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16478
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2021 12:23
Metadata Last Modified:26 Feb 2021 12:11

Repository Staff Only: item control page